بخساد

سه شنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۴، ۰۶:۲۲ ب.ظ

۰

فصل دوم (قسمت اول)

سه شنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۴، ۰۶:۲۲ ب.ظ

فصل اول «آموزش زبان گیلکی؛ مکالمه» رو میتونید از اینجا پی بگیرید.


فصل دوم (قسمت اول):

*مَرِه مَربوط نؤبونِه (به من مربوط نمیشه)

*مَرِه (من رو/ به من) Marө

*نؤبونِه (نمیشه) Nobunө

*اتفاقاً تِرِه مربوط بونِه (اتفاقاً به تو مربوط میشه)

*تِرِه (تو رو/ به تو) Tөrө

*بونِه (میشه) Bunө

*نَه مَرِه حَلی بونِه نَه تِرِه! (نه من رو حالی میشه نه تو رو/ نه من حالیم میشه نه تو/ نه من متوجه نمیشم نه تو)

*مَرِه وِشنأ هیسِه (من رو گرسنه است/ من گشنمه)

*وِشنأ (گرسنه) Vөšna

*تی وِشنأیی، مَرِه مربوط نؤبونِه (گرسنگی تو، به من مربوط نمیشه)

*وِشنأیی (گرسنگی) Vөšnayi

*تی وِشنأیی (گرسنگی تو) Ti vešnayi

*مَرِه تِشنأ هیسِه (من رو تشنه است/ تشنمه)

*تِشنأ (تشنه) Tөšna

*تِشنأیی بَد چیزی هیسِه (تشنگی بد چیزی میباشد)

*تِشنأیی (تشنگی) Tөšnayi


** جمع‎بندی **

بونِه (میشه)/ نؤبونِه (نمیشه)

هیسِه (است)/ نیِه (نیست)

مَرِه (من رو)/ تِرِه (تو رو)

وِشنأ (گرسنه)/ تِشنأ (تشنه)

وِشنأیی (گرسنگی)/ تِشنأیی (تشنگی)

خوب چیزی (خوب چیزی)/ بَد چیزی (بد چیزی)

** ××× **


*تِرِه چی وأنِه؟ (تو رو چی می‎خواد/ چی میل داری؟)

*وأنِه (می‎خواهد) Vanө

*چأیی (چای) Chayi

*چأیی خأنی؟ (چای می‎خوای؟)

*خأنی؟ (می‎خوای؟) Xani

*نَه نِخأنِم (نه نمی‎خوام) Na nөxanөm

*چأیی خؤرِنی؟ (چای می‎خوری؟)

*خؤرِنی (می‎خوری) Xörөni

*مَرِه چأیی نِوأنِه (من رو چای نمی‎خواد/ چای میل ندارم)

*نِوأنِه (نمی‎خواهد)

*چأیی نؤخؤرِنِم (چای نمی‎خورم)

*نؤخؤرِنِم (نمی‎خورم)

*نَه مَرِه چأیی نوأنِه (نه من رو چای نمیخواد/ نه چای میل ندارم)

*نَه مو چأیی نِخأنِم (نه من چای نمی‎خوام)

*نَه مو چأیی نؤخؤرِنِم (نه من چای نمی‎خورم)

*چأیی خوب چیزی هیسِه! (چای خوب چیزیه)

*چأیی خوب چی هیسِه! (چای چیز خوبیه)

*خوب چیزی (خوب چیزی)

*خوب چی (چیز خوبی)

*چأیی، داغ چی هیسِه (چای، چیز داغیه)

*داغ چی (چیز داغی)

*سلام، خودا قوت؛ خسته نِبی (سلام، خودا قوت؛ خسته نباشی)

*تی قوربان؛ بَقِرما چأیی (قربان تو؛ بفرما چای)

*نَه، مِرسی (نه، مرسی)

*تعارُف نؤکون، بیِه چأیی بوخؤر (تعرف نکن، بیا چای بخور)

*نَه تعارُف چی هیسِه! مَرِه چأیی نِوأنِه (نه تعارف چیه! چای میل ندارم)

*مَرِه خألی یِتِه لیوان آو وأنِه (من رو فقط یک لیوان آب میخواهد/ من فقط یه لیوان آب میل دارم)

*مو خألی یِتِه لیوان آو خأنِم (من فقط یک لیوان آب میخواهم)

*مو خألی یِتِه لیوان آو خؤرِنِم؛ بیزحمت (من فقط یک لیوان آب میخورم؛ بیزحمت)

*مو (من)

*مو خأنِم (من میخواهم)

*مو خؤرِنِم (من میخورم)

*مَرِه وأنِه (من رو میخواهد/ من میل دارم)

*خألی (فقط)

*آو (آب)

*یِتِه (یک)

*یِتِه لیوان آو (یک لیوان آب)

*سَردِ آو (آب سرد)

*یِتِه لیوان سَردِ آو (یک لیوان آب سرد)

*خألی یِتِه لیوان سَردِ آو (فقط یک لیوان آب سرد)

*مو خألی یِتِه لیوان سَردِ آو خأنِم (من فقط یک لیوان آب سرد میخواهم)

*تو خألی یِتِه لیوان سردِ آو خأنی؟ (تو فقط یک لیوان آب سرد میخواهی؟)

*تو خأنی؟ (تو میخوای؟)

*آها، مو خأنِم (آره، من میخوام)

*تِرِه وأنِه؟ (تو رو میخواهد/ میل داری؟)

*آها، مَرِه وأنِه (آره، من رو میخواهد/ آره میل دارم)


** جمع‎بندی **

سَردِ آو (آب سرد)/ گَرمِ آو (آب گرم)

سَرد چی (چیز سرد)/ داغ چی (چیز داغ)

؛؛؛

مَرِه نِوأنِه (من رو نمیخواهد؛ میل ندارم)/ تِرِه نِوأنِه (تو رو نمیخواهد؛ تو میل نداری)

مو نِخأنِم (من نمیخواهم)/ تو نِخأنی (تو نمیخواهی)

مو نوخؤرِنِم (من نمیخورم)/ تو نوخؤرِنِی (تو نمیخوری)

؛؛؛

مَرِه وأنِه/ تِرِه وأنِه

مو خأنِم/ تو خأنی

مو خؤرِنِم/ تو خؤرِنِی

** ××× **


مکالمه:

نکته: سرپاموج یعنی گارسون و مؤشتر هم به معنای مشتری می‎باشد. «مأرِی» هم یک جور ابراز تعجبه.


میز شماره یک:

سَرپاموج: دِسِر تِرِه چی وأنِه؟ (دسر چی میل داری؟)

مؤشتَر: مَرِه چیزی نِوأنِه! جُز یِتِه لیوان آو  (من چیزی میل ندارم! جز یک لیوان آب)

سَرپاموج: سَردِ آو؟! (آب سرد)

مؤشتَر: آها جؤن (آره جونم)

سَرپاموج: بَفِرما این أنی تی سَردِ آو؛ دِه چیزی نِخأنی؟ (بفرما این هم آب سرد تو؛ دیگه چیزی نمیخوای؟)

مؤشتَر: نَه تی قوربان؛ دِه چیزی نِخأنِم (نه قوربونت؛ دیگه چیزی نمیخوام)


میز شماره دو:

سَرپاموج: تِرِه چی وأنِه؟ (چی میل داری؟)

مؤشتَر: مَرِه قهوه وأنه! (قهوه میل دارم!)

سَرپاموج: شرمنده! قهوه ندأریم (شرمنده! قهوه نداریم)

مؤشتَر: مأرِی!!! داغ چی، چی دأرین؟ (مادر!!! چیز داغ، چی دارین؟)

سَرپاموج: داغ چی، چأیی دأریم. چأیی خأنی؟ (چیز داغ، چایی داریم. چای میخواهی؟)

مؤشتَر: چأیی خوب چی هیسِه؛ چأیی بیأر (چای چیز خوبیه؛ چای بیار)


میز شماره سه:

سَرپاموج: چی خأنی؟ چی خؤرِنی؟ (چی میخواهی؟ میخوری؟)

مؤشتَر: داغ چی 😊 (چیز داغ)

سَرپاموج: خؤ داغ چی، چی بؤبون؟! (خوب چیز داغ، چی باشه؟!)

مؤشتَر: داغ چی 😊 (چیز داغ)

سَرپاموج: بوخودا مَرِه حَلی نؤبونِه! آخر داغ چی، چی بؤبون؟ چأیی بؤبون؟ قهوه بؤبون؟ نسکافه بؤبون؟ چی بؤبون؟ (ولله من متوجه نمیشم! آخه چیز داغ چی باشه؟! چای باشه؟ قهوه باشه؟ نسکافه باشه؟ چی باشه؟)

مؤشتَر: چأیی خوب چی هیسه؛ چأیی بؤبون. 😊 (چای چیز خوبیه؛ چایی باشه.)


میز شماره چهار:

سَرپاموج: سلام خوب هیسی برأر؟ (سلام خوب هستی برادر)

مؤشتَر: سلام تی قوربان؛ مَرِه خیلی وِشنأ هیسِه، چی دأرین؟ (سلام قوربونت؛ من خیلی گرسنمه، چی دارید؟)

سَرپاموج: چی خأنی برأر؟ (چی میخواهی برادر؟)

مؤشتَر: مو میرزا قاسمی خأنِم! دأرین؟ (من میرزا قاسمی میخوام! دارید؟)

سَرپاموج: آها جؤن دأریم! دِه چی خأنی؟ (آره جونم داریم! دیگه چی میخوای؟)

مؤشتَر: مرِه تشنأ أنی هیسِه! بیزحمت یِته لیوان سَردِ آو أنی بیأر 😊 (من تشنمم هست! بیزحمت یک لیوان آب سرد هم بیار)

سَرپاموج: چشم! دِه چی؟ (چشم! دیگه چی؟)

مؤشتَر: ده هیچچی، تی قوربان. (دیگه هیچچی، قوربونت.)


تذکر: در قسمت مکالمه با کلماتی چون «دأرین»، «بؤبون» ؤ «بیأر» مواجه شدید که هنوز آموزش داده نشده بود.


قسمت دوم


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۱۱/۰۶
بخساد

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی