بخساد

آخرین مطالب

۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

ویرایش آخر

دریافت در غالب پی.دی.ئف

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۴ ، ۱۶:۴۲
بخساد

قسمت اول از فصل دوم رو از اینجا پى بگیرید.

قسمت دوم:

علامت مفعول در زبان فارسی «را» و در فارسی عامیانه «رو» می‎باشد. در زبان گیلکی و در گویش شرق گیلان علامت مفعول «شوا (Ө)» هست که ما در این آموزش از کسره به همراه «ه» (--ِه) به عنوان شوا به کار خواهیم بُرد. مثلا:

*کتابِه (کتاب را) Kөtabө

*لیوانِه (لیوان را) Livanө

توجه باید داشت که تنها تا زمانی علامت مفعول در زبان گیلکی «--ِه» می‎باشد که مفعول به حروف بی‎صدا ختم شده باشد! مثلا:

در هر دو مثال قبل، مفعول به حرف بی‎صدا ختم شده بود! کتاب به «ب» و لیوان به «ن» که بیصدا هستند.

تذکر: در مواردی که مفعول به حروف صدادار «او، اى، الف، -ِه، ئه» ختم شود علامت مفعول تغییر خواهد کرد که در ادامه چندی این تغییرات رو خواهیم گفت.


*مَرِه تِشنأ هیسِه (من رو تشنه است/ تشنمه)

*مَرِه (من رو/ به من)

*مَرِه آو وأنِه (من رو آب می‎خواهد/ آب میل دارم)

*مو آو خأنِم (من آب می‎خوام)

*او آوِه هَدی مَرِه (اون آب رو بده به من)

*هَدی (بده)

*هَدی مَرِه (بده به من)

*آو (آب)

*آوِه (آب رو)

*او آوِه (اون آب رو)

*او آوِه هَدی (اون آب رو بده)

*او آوِه هَدی مَرِه (اون آب رو بده به من)

*سَردِ آو (آب سرد)

*او سردِ آوِه هَدی مَرِه (اون آب سرد رو بده به من)

*او زَردِ کتابِه هَدی مَرِه (اون کتاب زرد رو بده به من)

*کتابِه (کتاب رو)

*زَردِ کتاب (کتاب زرد)

*زَردِ کتابِه (کتاب زرد رو)

*او زردِ کتابِه (اون کتاب زرد رو)

*او زَردِ کتابِه هَدی مَرِه (اون کتاب زرد رو بده به من)

*او زردِ لیوانِه هَدی مَرِه (اون لیوان زرد رو بده به من)

*او لیوانِه هَدی مَرِه (اون لیوان رو بده به من)

*کِمی لیوانِه؟ (کدوم لیوان رو؟)

*کِمی لیوانِه هَدِم تِرِه؟ (کدوم لیوان رو بدم به تو؟)

*زَردِ لیوان (لیوان زرد)

*زِردِ لیوانِه هَدی مَرِه (لیوان زرد رو بده به من)

*کِمتان؟ (کدوم یکی؟)

*زردِ لیوان (لیوان زرد)

*کِمی لیوان؟ (کدوم لیوان؟)

*سبزِ لیوان (لیوان سبز)

*سؤرخِ لیوان (لیوان قرمز)

*آبی لیوان (لیوان آبی)

*سیا لیوان (لیوان سیاه)

*سِوید لیوان (لیوان سفید)

*هَدی مَرِه (بده به من)

*هَدِم تِرِه؟ (بدم به تو؟)

*هَدِم؟ (بدم؟)

*نَه، نَدی مَرِه (نه، نده به من)

*چِرِه نَدِم؟ (چرا ندم؟)

*واقعاً نَدِم؟ (واقعاً ندم؟)

*آها نَدی (آره ندی)

*ولی مو هَدِنِم (ولی من می‎دم)

*هَدِنِم (می‎دم)

*مو هَدِنِم (من می‎دم)

*ولی مو نِخأنِم! (ولی من نمی‎خوام!)

*مَرِه حَلی نؤبونِه! مو هَدِنِم (ولی من رو حالی نمی‎شه! من می‎دم)

*خؤ هَدی (خوب بده)

*نَدِنِم (نمی‎دم)

*نِخأنِم (نمی‎خوام)

*نوخؤرِنِم (نمی‎خورم)

*نؤبونِه (نمیشه)

*او آوِه هَدی مَرِه (اون آب رو بده به من)

*نِخأنِم نَدِنِم (نمی‌خوام نمی‎دم)

*نؤبونِه کِه، هَدی دِه (نمی‎شه که، بده دیگه)

*مو نَه آوِه تِرِه هَدِنِم، نَه لیوانِه (نه آب رو به تو می‎دم، نه لیوان رو)

*خؤ نَدی! عُقده‎ِیی (خوب نده! عُقده‎ای).

*أسأ مَرِه تشنأ نیِه (اصن من رو تشنه نیست/ اصن تشنه‎ام نیست)

*أسأ مَرِه تشنأ نؤبؤ (اصن من رو تشنه نبود/ اصن تشنه‎ام نبود)

*أسأ (اصن)

*نیِه (نیست)/ هیسِه (هست)

*نؤبؤ (نبود)/ بؤ (بود)

*أسأ تِرِه تِشنأ بؤ؟ (اصن تو رو تشنه بود/ اصن تشنه‎ات بود؟)

*آها بؤ ولی الان دِه نیِه (آره بود ولی الان دیگه نیست)

*الان مَرِه وِشنأ هیسِه! (الان من رو گرسنه است/ الان من گرسنه‎ام است!)

*جا سَر الان مَرِه وِشنأ هیسِه! (بجاش الان من رو گرسنه است/ بجاش الان من گرسنه‎امه!)

*جا سَر (بجاش)

*چی خأنی تِرِه هَدِم؟ (چی میخوای بهت بدم؟)

*مو یِتِه مورغؤنِه‎دیشکین خأنِم (من یه نیمرو میخوام)

*مورغؤنِه‎دیشکین (نیمرو) Murqönө-diškin

*مورغؤنه‎دیشکین خؤرِنی؟ (نیمرو می‎خوری؟)

*مورغؤنِه دأری؟ (تخم‎مرغ داری؟)

*مورغؤنِه (تخم‎مرغ)

*مو خألی یِتِه مورغؤنه‎دیشکین خؤرِنِم! مَرِه هَدِنی؟ (من فقط یه نیمرو می‎خورم! بهم می‎دی؟)

*مَرِه هَدِنی؟ (بهم می‎دی؟)

*آها تِرِه هَدِنِم (آره بهت می‎دم)

*نَه تِرِه نَدِنِم (نَه بهت نمی‎دم)

*چِرِه مَرِه نَدِنی؟ (چرا بهم نمی‎دی؟)

*چؤن تِرِه دوس نِدأرِم (چون تو رو دوست ندارم/ چون دوسِت ندارم)

*ولی مو تِرِه خِیلی دوس دأرِم (ولی من تو رو خیلی دوس دارم)

*ولی جا سَر مو تِرِه خِیلی دوس دأرِم (ولی بجاش من تو رو خیلی دوس دارم)

*تو چِرِه مَرِه دوس نِدأری؟ (تو چرا من رو دوست نداری/ تو چرا دوسَم نداری؟)

*نِدأری (نداری)

*دأری؟ (داری)

*دوس دأری؟ (دوست داری؟)

*مَرِه دوس دأری؟ (من رو دوست داری/ دوسَم داری؟)

*تو مَرِه دوس دأری؟ (تو من رو دوس داری/ تو دوسَم داری؟)

*آها جؤن، مو تِرِه دوس دأرِم (آره جونم، من تو رو دوست دارم/ آره عشقم، من دوسِت دارم)

*مو تِرِه خِیلی دوس دأرِم (من تو رو خیلی دوست دارم/ من خیلی دوسِت دارم)

*تو چی؟ تو مَرِه دوس دأری؟ (تو چی تو من رو دوست داری/ تو چی؟ تو دوسَم داری؟)

*آها! مَرأنی (آره! من هم)

*مرأنی تِرِه دوس دأرِم (من هم تو رو دوس دارم/ منم دوسِت دارم)

*مو ویشتر تِرِه دوس دأرِم (من بیشتر تو رو دوس دارم/ من بیشتر دوسِت دارم)

*مو تِرِه خأنِم (من تو رو می‎خوام)

*تو مَرِه خأنی؟ (تو من رو می‎خوای؟)

*آها مَرأنی تِرِه خأنِم (آره منم تو رو می‎خوام)

*مو چأیی أنی خأنِم (من چای هم می‎خوام)

*مو چأیی نِخأنِم! جا سَر یِتِه لیوان آو خأنِم (من چای نمی‎خوام! بجاش یک لیوان آب می‎خوام)

*جا سَر (بجاش)

*چأیی جا سَر (بجای چای)

*مو چأیی جا سَر، قهوه خأنِم (من بجای چای، قهوه می‎خوام)

*مو قهوه جا سَر، چأیی خؤرِنِم (من بجای قهوه، چای می‎خورم)** جمع‎بندی **

هَدی مَرِه (بده به من)/ هَدِم تِرِه (بدم به تو)

کِتابِه (کتاب رو)/ لیوانِه (لیوان رو)/ آوِه (آب رو)

هَدِنی مَرِه (می‎دی به من)/ هَدِنِم تِرِه (می‎دم به تو)

؛؛؛

کِمتان (کدوم یکی)/ کِمی رَنگ (کدوم رنگ)

مورغؤنِه (تخم‎مرغ)/ مورغؤنِه‎دیشکین (نیمرو)

تِرِه دوس دأرِم (دوسِت دارم)/ مَرِه دوس دأری (دوسَم داری)

؛؛؛

ویشتَر (بیشتر)/ دوس دأشتِن (دوست داشتن)

بؤ (بود)/ نؤبؤ (نبود)

جا سَر (بجاش)/ قهوه جا سَر (بجای قهوه)

می جا سر (بجای من)/ تی جا سر (بجای تو)

** ××× **


مکالمه:

نکته: «دیکان‎دار» به معنای مغازه‎دار، و «هئن‎کَس» به معنای خریدار می‎باشد. «آبرار» به معنای همان برادر هستش ولی نسبت به «برأر» کمی احترام‎اش بیشتره.


مغازۀ شمارۀ یک:

دیکان‎دار: چی خأنی آبرأر؟ (چی می‎خوای دادش؟)

هئن‎کَس: مو یِتِه خودکار خأنِم (من یه خودکار می‎خوام)

دیکان‎دار: کِمی رنگِه خأنی؟ (کدوم رنگ رو می‎خوای؟)

هئن‎کَس: سیا بؤبون (سیاه باشه)

دیکان‎دار: سیا ندأرم آبی بؤبون ایرادی دأرِه؟ (سیاه ندارم آبی باشه ایرادی داره؟)

هئن‎کَس: نَه جؤن، خألی سؤرخ نؤبون! (نه جونم، فقط قرمز نباشه)

دیکان‎دار: نَه سؤرخ نیِه (نه قرمز نیست)


مغازۀ شمارۀ دو:

دیکان‎دار: خورد دأری؟ (خورد داری؟)

هئن‎کَس: خألی دو تِه پنج تومؤنی دأرِم (فقط دو تا پنج تومانی دارم)

دیکان‎دار: خؤ تو تی پولانِه هَدی مَرِه تا مو تِرِه یِتِه دَه هزار تومؤنی هَدِم (خوب تو پولهات رو بده به من تا من به تو یه ده هزار تومانی بدم)


مغازۀ شمارۀ سه:

هئن‎کَس: مورغؤنِه دأرین؟ (تخم‎مرغ دارید؟)

دیکان‎دار: آها جؤن، چند تِه خأنی؟ (آره جونم، چند تا می‎خوای؟)

هئن‎کَس: دَه تِه (ده تا)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۴ ، ۲۰:۱۳
بخساد

گیلکی: پیشنهاد کۊنم هر وقت ترجمه‎گری سر به کلماتی بربؤخؤردین که به ىه چنین شکلی had+pp ختم بؤبؤن، ایته عمل بؤنین:

(به فارسی: پیشنهاد می‎کنم هر وقت هنگام ترجمه به کلماتی برخوردین که به یه چنین شکلی had+pp ختم شدند، بدین صورت عمل کنید:)


She had gone

اۊن بؤشؤ بؤ {شؤؤن (Go)}


She had Slept

اۊن بؤخؤته بؤ {خؤتن (Sleep)}


She had visited

اۊن ملاقات بؤده بؤ {ملاقات گۊدن (Visit)}


She had read

اۊن مطالعه بؤده بؤ {مطالعه گۊدن (Read)}


She had talked

اۊن گب بزأ بؤ {گب زأن (Talk)}


She had walked

اۊن قدم بزأ بؤ {قدم زأن (Walk)}


She had been working

اۊن کارگری هیسا بؤ {دؤبؤن (بودن)}


She had been angry

اۊن عصبانی بؤبؤ بؤ {بؤن (شدن)}


She had seen

اۊن بِدئه بؤ {دئن (See)}


She had not seen

اۊن نِدئه بؤ {(..)}


She had never seen

اۊن هرگز نِدئه بؤ {(..)}۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۴ ، ۰۱:۵۱
بخساد

فصل اول «آموزش زبان گیلکی؛ مکالمه» رو میتونید از اینجا پی بگیرید.


فصل دوم (قسمت اول):

*مَرِه مَربوط نؤبونِه (به من مربوط نمیشه)

*مَرِه (من رو/ به من) Marө

*نؤبونِه (نمیشه) Nobunө

*اتفاقاً تِرِه مربوط بونِه (اتفاقاً به تو مربوط میشه)

*تِرِه (تو رو/ به تو) Tөrө

*بونِه (میشه) Bunө

*نَه مَرِه حَلی بونِه نَه تِرِه! (نه من رو حالی میشه نه تو رو/ نه من حالیم میشه نه تو/ نه من متوجه نمیشم نه تو)

*مَرِه وِشنأ هیسِه (من رو گرسنه است/ من گشنمه)

*وِشنأ (گرسنه) Vөšna

*تی وِشنأیی، مَرِه مربوط نؤبونِه (گرسنگی تو، به من مربوط نمیشه)

*وِشنأیی (گرسنگی) Vөšnayi

*تی وِشنأیی (گرسنگی تو) Ti vešnayi

*مَرِه تِشنأ هیسِه (من رو تشنه است/ تشنمه)

*تِشنأ (تشنه) Tөšna

*تِشنأیی بَد چیزی هیسِه (تشنگی بد چیزی میباشد)

*تِشنأیی (تشنگی) Tөšnayi


** جمع‎بندی **

بونِه (میشه)/ نؤبونِه (نمیشه)

هیسِه (است)/ نیِه (نیست)

مَرِه (من رو)/ تِرِه (تو رو)

وِشنأ (گرسنه)/ تِشنأ (تشنه)

وِشنأیی (گرسنگی)/ تِشنأیی (تشنگی)

خوب چیزی (خوب چیزی)/ بَد چیزی (بد چیزی)

** ××× **


*تِرِه چی وأنِه؟ (تو رو چی می‎خواد/ چی میل داری؟)

*وأنِه (می‎خواهد) Vanө

*چأیی (چای) Chayi

*چأیی خأنی؟ (چای می‎خوای؟)

*خأنی؟ (می‎خوای؟) Xani

*نَه نِخأنِم (نه نمی‎خوام) Na nөxanөm

*چأیی خؤرِنی؟ (چای می‎خوری؟)

*خؤرِنی (می‎خوری) Xörөni

*مَرِه چأیی نِوأنِه (من رو چای نمی‎خواد/ چای میل ندارم)

*نِوأنِه (نمی‎خواهد)

*چأیی نؤخؤرِنِم (چای نمی‎خورم)

*نؤخؤرِنِم (نمی‎خورم)

*نَه مَرِه چأیی نوأنِه (نه من رو چای نمیخواد/ نه چای میل ندارم)

*نَه مو چأیی نِخأنِم (نه من چای نمی‎خوام)

*نَه مو چأیی نؤخؤرِنِم (نه من چای نمی‎خورم)

*چأیی خوب چیزی هیسِه! (چای خوب چیزیه)

*چأیی خوب چی هیسِه! (چای چیز خوبیه)

*خوب چیزی (خوب چیزی)

*خوب چی (چیز خوبی)

*چأیی، داغ چی هیسِه (چای، چیز داغیه)

*داغ چی (چیز داغی)

*سلام، خودا قوت؛ خسته نِبی (سلام، خودا قوت؛ خسته نباشی)

*تی قوربان؛ بَقِرما چأیی (قربان تو؛ بفرما چای)

*نَه، مِرسی (نه، مرسی)

*تعارُف نؤکون، بیِه چأیی بوخؤر (تعرف نکن، بیا چای بخور)

*نَه تعارُف چی هیسِه! مَرِه چأیی نِوأنِه (نه تعارف چیه! چای میل ندارم)

*مَرِه خألی یِتِه لیوان آو وأنِه (من رو فقط یک لیوان آب میخواهد/ من فقط یه لیوان آب میل دارم)

*مو خألی یِتِه لیوان آو خأنِم (من فقط یک لیوان آب میخواهم)

*مو خألی یِتِه لیوان آو خؤرِنِم؛ بیزحمت (من فقط یک لیوان آب میخورم؛ بیزحمت)

*مو (من)

*مو خأنِم (من میخواهم)

*مو خؤرِنِم (من میخورم)

*مَرِه وأنِه (من رو میخواهد/ من میل دارم)

*خألی (فقط)

*آو (آب)

*یِتِه (یک)

*یِتِه لیوان آو (یک لیوان آب)

*سَردِ آو (آب سرد)

*یِتِه لیوان سَردِ آو (یک لیوان آب سرد)

*خألی یِتِه لیوان سَردِ آو (فقط یک لیوان آب سرد)

*مو خألی یِتِه لیوان سَردِ آو خأنِم (من فقط یک لیوان آب سرد میخواهم)

*تو خألی یِتِه لیوان سردِ آو خأنی؟ (تو فقط یک لیوان آب سرد میخواهی؟)

*تو خأنی؟ (تو میخوای؟)

*آها، مو خأنِم (آره، من میخوام)

*تِرِه وأنِه؟ (تو رو میخواهد/ میل داری؟)

*آها، مَرِه وأنِه (آره، من رو میخواهد/ آره میل دارم)


** جمع‎بندی **

سَردِ آو (آب سرد)/ گَرمِ آو (آب گرم)

سَرد چی (چیز سرد)/ داغ چی (چیز داغ)

؛؛؛

مَرِه نِوأنِه (من رو نمیخواهد؛ میل ندارم)/ تِرِه نِوأنِه (تو رو نمیخواهد؛ تو میل نداری)

مو نِخأنِم (من نمیخواهم)/ تو نِخأنی (تو نمیخواهی)

مو نوخؤرِنِم (من نمیخورم)/ تو نوخؤرِنِی (تو نمیخوری)

؛؛؛

مَرِه وأنِه/ تِرِه وأنِه

مو خأنِم/ تو خأنی

مو خؤرِنِم/ تو خؤرِنِی

** ××× **


مکالمه:

نکته: سرپاموج یعنی گارسون و مؤشتر هم به معنای مشتری می‎باشد. «مأرِی» هم یک جور ابراز تعجبه.


میز شماره یک:

سَرپاموج: دِسِر تِرِه چی وأنِه؟ (دسر چی میل داری؟)

مؤشتَر: مَرِه چیزی نِوأنِه! جُز یِتِه لیوان آو  (من چیزی میل ندارم! جز یک لیوان آب)

سَرپاموج: سَردِ آو؟! (آب سرد)

مؤشتَر: آها جؤن (آره جونم)

سَرپاموج: بَفِرما این أنی تی سَردِ آو؛ دِه چیزی نِخأنی؟ (بفرما این هم آب سرد تو؛ دیگه چیزی نمیخوای؟)

مؤشتَر: نَه تی قوربان؛ دِه چیزی نِخأنِم (نه قوربونت؛ دیگه چیزی نمیخوام)


میز شماره دو:

سَرپاموج: تِرِه چی وأنِه؟ (چی میل داری؟)

مؤشتَر: مَرِه قهوه وأنه! (قهوه میل دارم!)

سَرپاموج: شرمنده! قهوه ندأریم (شرمنده! قهوه نداریم)

مؤشتَر: مأرِی!!! داغ چی، چی دأرین؟ (مادر!!! چیز داغ، چی دارین؟)

سَرپاموج: داغ چی، چأیی دأریم. چأیی خأنی؟ (چیز داغ، چایی داریم. چای میخواهی؟)

مؤشتَر: چأیی خوب چی هیسِه؛ چأیی بیأر (چای چیز خوبیه؛ چای بیار)


میز شماره سه:

سَرپاموج: چی خأنی؟ چی خؤرِنی؟ (چی میخواهی؟ میخوری؟)

مؤشتَر: داغ چی 😊 (چیز داغ)

سَرپاموج: خؤ داغ چی، چی بؤبون؟! (خوب چیز داغ، چی باشه؟!)

مؤشتَر: داغ چی 😊 (چیز داغ)

سَرپاموج: بوخودا مَرِه حَلی نؤبونِه! آخر داغ چی، چی بؤبون؟ چأیی بؤبون؟ قهوه بؤبون؟ نسکافه بؤبون؟ چی بؤبون؟ (ولله من متوجه نمیشم! آخه چیز داغ چی باشه؟! چای باشه؟ قهوه باشه؟ نسکافه باشه؟ چی باشه؟)

مؤشتَر: چأیی خوب چی هیسه؛ چأیی بؤبون. 😊 (چای چیز خوبیه؛ چایی باشه.)


میز شماره چهار:

سَرپاموج: سلام خوب هیسی برأر؟ (سلام خوب هستی برادر)

مؤشتَر: سلام تی قوربان؛ مَرِه خیلی وِشنأ هیسِه، چی دأرین؟ (سلام قوربونت؛ من خیلی گرسنمه، چی دارید؟)

سَرپاموج: چی خأنی برأر؟ (چی میخواهی برادر؟)

مؤشتَر: مو میرزا قاسمی خأنِم! دأرین؟ (من میرزا قاسمی میخوام! دارید؟)

سَرپاموج: آها جؤن دأریم! دِه چی خأنی؟ (آره جونم داریم! دیگه چی میخوای؟)

مؤشتَر: مرِه تشنأ أنی هیسِه! بیزحمت یِته لیوان سَردِ آو أنی بیأر 😊 (من تشنمم هست! بیزحمت یک لیوان آب سرد هم بیار)

سَرپاموج: چشم! دِه چی؟ (چشم! دیگه چی؟)

مؤشتَر: ده هیچچی، تی قوربان. (دیگه هیچچی، قوربونت.)


تذکر: در قسمت مکالمه با کلماتی چون «دأرین»، «بؤبون» ؤ «بیأر» مواجه شدید که هنوز آموزش داده نشده بود.


قسمت دوم


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۴ ، ۱۸:۲۲
بخساد

گیلکی: پیشنهاد کۊنم ای به بَر هر وقت ترجمه‌گری سر به چنین ترکیباتی (be+ ...ing) بربۊخؤردین ایته عمل بؤنین:

(به فارسی: پیشنهاد می‎کنم از این به بعد هر وقت هنگام ترجمه به چنین ترکیباتی برخوردین بدین صورت عمل کنید:)


*

She is going home

اۊن شؤ دره خؤنه

*

She is not going home

اۊن خؤنه شؤ دننه

*

She was going home

اۊن شؤ  دؤبؤ خؤنه (/ اۊن شؤ دره بؤ خؤنه)

*

She was not going home

اۊن خؤنه شؤ دننه بؤ

*

فعل شؤن (Go) براى اینکه به ملموس تبدیل بشه ابتدا با حذف "ن" به "شؤ" تبدیل میشه! نه خألی فعل شؤن بلکه تمامی افعال گیلکی در گویش شرق گیلان برای اینکه به ملموس تبدیل بشن ابتدا بایستی حرف مصدرساز "ن" حذف شود.

شؤن (Go) » شؤ » شؤ دِرِه (is going)

گب زأن (Talk) » گب زأ » گب زأ دِرِه (is talking)


در ادامه بعضی از افعال پرکاربرد گیلکی به همراه قسمت ملموس شوندۀ این افعال خواهد آمد.


بؤن (Be) » بؤ

*بؤ دره (is being)

*بؤ دننه (is not being)

*بؤ دره بؤ (was being)

*بؤ دننه بؤ (was not being)

همأن (Come) » همأ

*همأ دره (is coming)

*همأ دننه (is not coming)

*همأ دره بؤ (was coming)

*همأ دننه بؤ (was not coming)

دچئن () » دچئه

چئن () » چئه

بئن () » بئه

رئن () » رئه

فیچئن () » فیچئه

هئن () » هئه

دبسئن () » دبسئه

هوردن () » هورده

شؤندن () » شؤنده

خؤندن () » خؤنده

رؤندن () » رؤنده

مۊردن () » مۊرده

زأن () » زأ

دأن () » دأ

هدأن () » هدأ

نأن () » نأ

دنأن () » دنأ

ورسأن () » ورسأ

گۊدن () » گۊده

گۊتن () » گۊته

دؤگۊدن () » دؤگۊده

چاگۊدن () » چاگۊده

گیتن () » گیته

هگیتن () » هگیته

وگیتن () » وگیته

وکتن () » وکته

کتن () » کته

گنتن () » گنته

.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۴ ، ۱۳:۱۱
بخساد