بخساد

آخرین مطالب

۹ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

گیلکی: هرگا ترجمه-گری سر به لغت inform (=آگاىی دأن) بربۊخؤردین پیشنهاد کۊنم ایته عمل بؤنین:

(به فارسی: هرگاه هنگام ترجمه به لغت inform (=آگاىی دادن) برخوردین پیشنهاد میکنم بدین صورت عمل کنید:)


*

She informed me = اۊن مرء آگا بؤگۊد (او من را آگاه کرد)

*

information is power = آگاىی قؤدرت هیسه (آگاهی قدرت می‎باشد)

...

گیلکی: ىعنی هر وقت به کلمه informed بربۊخؤردین "آگا" ترجمه بؤنین و هر وقت به کلمه information بربۊخؤردین "آگاىی" ترجمه بؤنین.

(به فارسی: یعنی هر وقت به کلمۀ informed برخوردین «آگاه» ترجمه کنید و هر وقت به کلمۀ information برخوردین «آگاهی» ترجمه کنید.)

مثال:

Information Technology = آگاىی تکنؤلؤژی

Infomation System = آگاىی سیستم

.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۴ ، ۲۳:۵۶
بخساد

ایندر خۊ هخسا بؤدۀم اۊ تجربیاتی که گیلکی نویسی مئن طی این چند ساله بدس بیأردأمء شیمی همرأ درمیان بنم ؤ هۊنِ ور پیشنهاداتی أنی بدأ دأرم که اۊمیدوأرم در صۊرت نیاز کارأگیرین.


۱. تبدیل کلمات ING دار به گیلکی

۲. Hyper

۳. Organized

۴. Based-

۵. Inform

۶. be+...ing

۷. had+pp


ای سیائه تترج ویشترابۊنه. اگر خأسه-بۊم خلاصه-ىی بؤگؤم از مواردی که جؤرتر تؤضیح بدأم دأریم:

Talk : گب/ گب زأن

Talking : گب‎زنی

Is talking : گب زأ دره

had talked : گب بزأ بؤ

has talked : گب بزأ بؤبؤ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۴ ، ۱۵:۲۲
بخساد

پیشنهاد کۊنم هر وقت ترجمه‎گری سر به کلماتی بربؤخؤردین که به ING ختم بؤبؤن، ایته عمل بؤنین:


Cliking » تقه زأن (Clik) » تقه‎زنی

Computing » محاسبه گۊدن (Compute) » محاسبه‎گری

Making

* Decision Making  » تصمیم‎گیری

Reading » مطالعه گۊدن (Read) » مطالعه‎گری

Reasoning » دلیل هَوِردن (Reason) » دلیل‎آوری

Singing » خؤندن (Sing) » خؤنده‎گری

Talking » گب زأن (Talk) » گب‌زنی

Translating » ترجمه گۊدن (Translate) » ترجمه‎گری


...

ای لیست هۊته تترج کامل‎تر ؤ کامل‎تر بؤدره. خألی توجه بدأرین که:

فعل خأ ترکیبی فعل بؤبۊن! و مصدران تغییر کۊنن. مثلا:

مصدر زأن تبدیل بۊنه به "زنی"!

زأن » زنی (مثلا: شیۊم زأن » شیۊم‎زنی)

دأن » دنی (مثلا: تیۊم دأن » تیۊم‎دنی)

بئن » بینی (مثلا: برنج بئن » برنج‎بینی)

چئن » چینی (مثلا: پرتغال چئن » پرتغال‎چینی)

گیتن » گیری (مثلا:  تصمیم گیتن » تصمیم‎گیری)

گۊدن » گری (مثلا: کار گۊدن » گارگری (Working))

خؤندن » خؤنده‎گری

...

اگر خأسه‎بۊم فۊرمۊلی بؤگؤم دأریم:

۱. اۊ ترکیبی افعالی که به "گۊدن" ختم بۊنن مثلا مطالعه گۊدن (Read)؛ گۊدن، بۊنه گری: مطالعه‎گری (Reading)

۲. اۊ ترکیبی افعالی که به "زأن" ختم بۊنن مثلا گب زأن (Talk)؛ زأن، بۊنه زنی: گب‎زنی (Talking)

۳. اۊ ترکیبی افعالی که به "دأن" ختم بۊنن؛ دأن، بۊنه "دنی"

۴. اۊ ترکیبی افعالی که به "گیتن" ختم بۊنن؛ گیتن تبدیل بۊنه به "گیری"

۵. اۊ ترکیبی افعالی که به "بئن" ختم بۊنن؛ یئن، بۊنه "بینی"

۶. چئن، بۊنه  "چینی"

۷. هئن، بۊنه "هینی"

۸. هَوِردن » آوری

۹. خؤردن » خؤری

۱۰. شؤندن » شؤنی (ترکیبی حالتِ سر)/ شؤنده‎گری (غیر ترکیبی حالتِ سر)

۱۱. خؤندن » خؤنی (ترکیبی حالتِ سر)/ خؤنده‎گری (غیر ترکیبی حالتِ سر)

...


مثال:

*

Your translating on this part is wrong

تی ترجمه‎گری ای قسمتِ سر سأب هیسه

*

Reading is so good for you

مطالعه‎گری تره ره خىلی خۊب هیسه

*

Your singing style is wrong

تی خؤنده‎گری استیل سأب هیسه

*

No talking at work

کارِ سر گب‎زنی نؤنین

.
تذکر: به نقش کلمه در جمله نی خأ توجه گۊدن!

Reading is so good for you

مطالعه‎گری تره ره خىلی خۊب هیسه.

I am reading a book

مۊ یته کتاب مطالعه گۊده درم (مۊ یته کتاب مطالعه‎گری درم).

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۴ ، ۱۵:۰۹
بخساد

پیشنهاد کۊنم ای به بَر، ترجمه‎گری سر هروقت به کلمه Hyper بربؤخؤردین "پیلاگۊر" ترجمه بؤنین:


مثلا:

پیلاگۊرخال : Hyperlink

پیلاگۊروؤت : Hypertext


In computing, a hyperlink is a reference to data that the user can directly follow by clicking

محاسبه‎گری مئن، پیلاگۊرخال ىته ارجاع هیسه هدأچی ره که کارگیر تقه‎زنی همرأ مۊستقیما تۊنه (خالء) دۊنبالاکۊنه.


پ.ن:

خال: Link

وؤت: Text

محاسبه‎گری: Computing

هدأچی: Data

کارگیر: User

تقه‎زنی: Clicking


نکته: پیلاگۊر ىته گیلکی کلمه هیسه که دقیقا اینگیلیسی مئنِ هاىپرِ همرأ هم معنئه. نؤعی ترس پیلاگۊرِ مئن نئه گه "پیلاچی/ پیلا/ گت/..." مئن ننئه. مثلا: چی پیلاگۊری لاکۊ (=چه بزرگی دختر)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۴ ، ۱۴:۳۴
بخساد

پیشنهاد کۊنم ای به بَر، ترجمه‎گری سر هروقت به کلمه Organized بربؤخؤردین ایته عمل بؤنین:


An organized system : ىته رچأگیته‎بؤبؤ سیستم

An organized collection : ىته رچأگیته‎بؤبؤ مجمۊعه


مثلا:

A database is an organized collection of data
هدأچی‎بۊنبره ىته رچأگیته‎بؤبؤ مجمۊعه هیسه هدأچی جی
؛؛؛
An organized collection = ىته رَچأگیته‌بؤبؤ مجمۊعه
؛؛؛

نکته:

* هدأچی (data)

* بۊنبَرِه (base)

* هدأچی‎بۊنبره (database)

؛؛؛

درواقع رچأگیتن فعلی هست بین «درست کردن» و «نظم بخشیدن»! مثلا وقتی میگیم: «تی کارء رچأگیتی؟!» منظور اینه که کارت رو سروسامون دادی. براى آشنایی بیشتر با فعل رچأگیتن به این جا بروید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۴ ، ۱۱:۴۸
بخساد


¤ ماضی ساده (سازمان دادم ...)

 مثبت : رَچأگیتِم   رَچأگیتی  رَچأگیت  رَچأگیتیم  رَچأگیتین  رَچأگیتِن

 منفی : رَچأنِگیتِم  رَچأنِگیتی  رَچأنِگیت  رَچأنِگیتیم  رَچأنِگیتین  رَچأنِگیتِن

 ---------------------------------

¤ ماضی استمراری (سازمان میدادم ...)

 مثبت : رَچأگیتِم   رَچأگیتی  رَچأگیت  رَچأگیتیم  رَچأگیتین  رَچأگیتِن

 منفی : رَچأنِگیتِم  رَچأنِگیتی  رَچأنِگیت  رَچأنِگیتیم  رَچأنِگیتین  رَچأنِگیتِن

 ---------------------------------

¤ ماضی ملموس (داشتم سازمان میدادم ...)

 مثبت : رَچأگیته دؤبؤم/  دِبی/  دؤبؤ/  دِبیم/  دِىین/  دؤبؤن

 منفی : رَچأگیته دِننِه بؤم/  دِننه بی/  دِننه بؤ/  دِننه بیم/  دِننه بین/  دِننه بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی تمنایی (سازمان میدادم ...)

 مثبت : رَچأگیته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : رَچأنِگیته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 ---------------------------------

 ¤ ماضی نقلی (سازمان داده ام ...)

 مثبت : رَچأگیتۀم   رَچأگیتۀی  رَچأگیتئه  رَچأگیتۀیم  رَچأگیتۀین  رَچأگیتۀن

 منفی : رَچأنِگیتۀم  رَچأنِگیتۀی  رَچأنِگیتئه  رَچأنِگیتۀیم  رَچأنِگیتۀین  رَچأنِگیتۀن

 ---------------------------------

¤ ماضی بعید (سازمان داده بودم ...)

 مثبت : رَچأگیته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : رَچأنِگیته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی التزامی (سازمان داده باشم ...)

 مثبت : رَچأگیته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : رَچأنِگیته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 ---------------------------------

¤ مضارع اخباری (سازمان میدم ...)

 A

 مثبت : رچأگیرنم  رچأگیرنی  رچأگیرنه  رچأگیرنیم  رچأگیرنین  رچأگیرنن

 منفی : رچأنگیرنم  رچأنگیرنی  رچأنگیرنه  رچأنگیرنیم  رچأنگیرنین  رچأنگیرنن


 ---------------------------------

¤ مضارع التزامی (سازمان بدم ...)

 مثبت : رچأگیرم  رچأگیری  رچأگیره  رچأگیریم  رچأگیرین  رچأگیرن

 منفی : رچأنگیرم  رچأنگیری  رچأنگیره  رچأنگیریم  رچأنگیرین  رچأنگیرن

 ---------------------------------

¤ مضارع ملموس (دارم سازمان میدم ...)

 مثبت : رَچأگیته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : رَچأگیته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 ---------------------------------

¤ فعل امر :  رَچأگیر  (سازمان بده)

¤ فعل نهی :  رَچأنِگیر  (سازمان نده)

¤ فعل مجهول : رچأگیته-بؤبؤ (سازمان یافته) / رچأگیته نئه (...)


۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۴ ، ۱۱:۴۱
بخساد


پیشنهاد کۊنم ای به بر، ترجمه‎گری سر هر وقت به کلمه based- بربؤخؤردین ایته عمل بؤنین 👇👇
—------—

اینگیلیسی مئن:

1. Model-based agent

2. Goal-based agent

3. Utiliti-based agent
-based
—------—
فارسی مئن:
۱. عامل مبتنی بر مدل
۲. عامل مبتنی بر هدف
۳. عامل مبتنی بر سودمندی
مبتنی بر
—------—
گیلکی مئن (پیشنهادی):
۱. مؤدل-‎بنابؤبؤ عامل
۲. هدف-‎بنابؤبؤ عامل
۳. سۊدمندی-‎بنابؤبؤ عامل
-بنابؤبؤ

-----------
based- = مبتنی بر = -بنابؤبؤ

*مثال

Utiliti-based agents only distinguish between goal states and non-goal states

سۊدمندی-بنابؤبؤ عاملان، خألی هدف ؤ غىر-هدف حالتانِ مئنأ تماىز قائل بۊنن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۴ ، ۱۵:۴۹
بخساد

ө = شوا // o = ضمه کشیده // u = او کشیده (=ou)

 ---------------------------------

¤ ماضی ساده (گفتم ...)

 مثبت : بؤگوتم (گفتم) بؤگوتی (گفتی)/  بؤگوت (گفت) بؤگوتیم (گفتیم)/  بؤگوتین (گفتید) بؤگوتن (گفتند) (Bogutөn)

 منفی : نؤگوتم (نگفتم)/  نؤگوتی/  نؤگوت/  نؤگوتیم/  نؤگوتین/  نؤگوتن (Nogutөn)

 ---------------------------------

¤ ماضی استمراری (میگفتم ...)

 مثبت : گوتم/  گوتی/  گوت/  گوتیم/  گوتین/  گوتن (Gutөn)

 منفی : نؤگوتم/  نؤگوتی/  نؤگوت/  نؤگوتیم/ نؤگوتین/  نؤگوتن (Nogutөn)

 ---------------------------------

¤ ماضی ملموس (داشتم میگفتم ...)

 مثبت : گوته دؤبؤم/ گوته دِبی/ گوته دؤبؤ/  گوته دِبیم/  گوته دِبین/  گوته دؤبؤن (Gutө dobon)

 منفی : گوته دننه بؤم/ گوته دننه بی/ گوته دننه بؤ/ گوته دننه بیم/ گوته دننه بین/ گوته دننه بؤن (Gutө dөnnө bon)

 ---------------------------------

¤ ماضی تمنایی (میگفتم ...)

 مثبت : گوته نابؤم/  گوته نابی/  گوته نابؤ/ گوته نابیم/  گوته نابین/ گودته نابؤن (Gutө nabon)

 منفی : نؤگوته نابؤم/ نؤگوته نابی/ نؤگوته نابؤ/ نؤگوته نابیم/ نؤگوته نابین/ نؤگوته نابؤن (Nogutө nabon)

 ---------------------------------

 ¤ ماضی نقلی (گفته ام ...)

 مثبت : بؤگوتۀم (Bogutam)/  بؤگوتۀی (bogutay)/  بؤگوتئه (bogute)/  بؤگودتۀیم(bogutaym)/  بؤگوتۀین (bogutayn)/  بؤگوتۀن (bogutan)

 منفی : نؤگوتۀم (Nogutam)/  نؤگوتۀی (Nogutay)/  نؤگوتئه (Nogote)/  نؤگوتۀیم (Nogotaym)/  نؤگوتۀین (Nogutayn)/  نؤگتدۀن (Nogutan)

 ---------------------------------

¤ ماضی بعید (گفته بودم ...)

 مثبت : بؤگوته بؤم/ بؤگوته بی/ بؤگوته بؤ/ بؤگوته بیم/ بؤگوته بین/ بؤگوته بؤن (Bogutө bon)

 منفی : نؤگوته بؤم/ نؤگوته بی/ نؤگوته بؤ/ نؤگوته بیم/ نؤگوته بین/ نؤگوته بؤن (Nogutө bon)

 ---------------------------------

¤ ماضی التزامی (گفته باشم ...)

 مثبت : بؤگوته بوم/ بؤگوته بی/ بؤگوته بو/ بؤگوته بیم/ بؤگوته بین/ بؤگوته بون (Bogutө bun)

 منفی : نؤگوته بوم/ نؤگوته بی/ نؤگوته بو/ نؤگوته بیم/ نؤگوته بین/ نؤگوته بون (Nogutө bun)

 ---------------------------------

¤ مضارع اخباری (میگویم ...)

 مثبت : گونم/  گونی/ گونه/ گونیم/ گونین/ گونن (Gunөn)

 منفی : نؤگونم/ نؤگونی/ نؤگونه/ نؤگونیم/ نؤگونین/ نؤگونن (Nogunөn)

 ---------------------------------

¤ مضارع التزامی (بگویم ...)

 مثبت : بؤگؤم/  بؤگی/ بؤگِه/ بؤگیم/ بؤگین/ بؤگؤن (Bogon)

 منفی : نؤگؤم/ نؤگی/ نؤگِه/ نؤگیم/ نؤگین/ نؤگؤن (Nogon)

 ---------------------------------

¤ مضارع ملموس (دارم می‎گویم ...)

 مثبت : گوته دِرِم/  گوته دِری/  گوته دِرِه/  گوته دِریم/  گوته دِرین/  گوته دِرِن (Gutө dөrөn)

 منفی : گوته دِننِم/ گوته دِننی/ گوته دِننِه/ گوته دِننیم/ گوته دِننین/ گوته دِننِن (Gutө dөnnөn)

 ---------------------------------

¤ فعل امر   :  بؤگو (بگو) Bogu
¤ فعل نهی :  نؤگو (نگو) Nogu

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۴ ، ۲۳:۳۸
بخساد

ө = شوا // o = ضمه کشیده // u = او کشیده (=ou)

 ---------------------------------

¤ ماضی ساده (کردم ...)

 مثبت : بؤگودِم (کردم) بؤگودی (کردی)/  بؤگود (کرد) بؤگودیم (کردیم)/  بؤگودین (کردید) بؤگودِن (کردند) (Bogudөn)

 منفی : نؤگودِم (نکردم)/  نؤگودی/  نؤگود/  نؤگودیم/  نؤگودین/  نؤگودِن (Nogudөn)

 ---------------------------------

¤ ماضی استمراری (میکردم ...)

 مثبت : گودِم/  گودی/  گود/  گودیم/  گودین/  گودن (Gudөn)

 منفی : نؤگودِم/  نؤگودی/  نؤگود/  نؤگودیم/ نؤگودین/  نؤگودِن (Nogudөn)

 ---------------------------------

¤ ماضی ملموس (داشتم میکردم ...)

 مثبت : گودِه دؤبؤم/ گودِه دِبی/ گودِه دؤبؤ/  گودِه دِبیم/  گودِه دِبین/  گودِه دؤبؤن (Gudө dobon)

 منفی : گودِه دننه بؤم/ گودِه دننه بی/ گودِه دننه بؤ/ گودِه دننه بیم/ گودِه دننه بین/ گودِه دننه بؤن (Gudө dөnnө bon)

 ---------------------------------

¤ ماضی تمنایی (میکردم ...)

 مثبت : گودِه نابؤم/  گودِه نابی/  گودِه نابؤ/ گودِه نابیم/  گودِه نابین/ گودِه نابؤن (Gudө nabon)

 منفی : نؤگودِه نابؤم/ نؤگودِه نابی/ نؤگودِه نابؤ/ نؤگودِه نابیم/ نؤگودِه نابین/ نؤگودِه نابؤن (Nogudө nabon)

 ---------------------------------

 ¤ ماضی نقلی (کرده ام ...)

 مثبت : بؤگودۀم (Bogudam)/  بؤگودۀی (boguday)/  بؤگودئه (bogude)/  بؤگودۀیم(bogudaym)/  بؤگودۀین (bogudayn)/  بؤگودۀن (bogudan)

 منفی : نؤگودۀم (Nogudam)/  نؤگودۀی (Noguday)/  نؤگودئه (Nogode)/  نؤگودۀیم (Nogodaym)/  نؤگودۀین (Nogudayn)/  نؤگودۀن (Nogudan)

 ---------------------------------

¤ ماضی بعید (کرده بودم ...)

 مثبت : بؤگودِه بؤم/ بؤگودِه بی/ بؤگودِه بؤ/ بؤگودِه بیم/ بؤگودِه بین/ بؤگودِه بؤن (Bogudө bon)

 منفی : نؤگودِه بؤم/ نؤگودِه بی/ نؤگودِه بؤ/ نؤگودِه بیم/ نؤگودِه بین/ نؤگودِه بؤن (Nogudө bon)

 ---------------------------------

¤ ماضی التزامی (کرده باشم ...)

 مثبت : بؤگودِه بوم/ بؤگودِه بی/ بؤگودِه بو/ بؤگودِه بیم/ بؤگودِه بین/ بؤگودِه بون (Bogudө bun)

 منفی : نؤگودِه بوم/ نؤگودِه بی/ نؤگودِه بو/ نؤگودِه بیم/ نؤگودِه بین/ نؤگودِه بون (Nogudө bun)

 ---------------------------------

¤ مضارع اخباری (میکنم ...)

 مثبت : کونم/  کونی/ کونه/ کونیم/ کونین/ کونن (Kunөn)

 منفی : نؤکونم/ نؤکونی/ نؤکونه/ نؤکونیم/ نؤکونین/ نؤکونن (Nokunөn)

 ---------------------------------

¤ مضارع التزامی (بکنم ...)

 مثبت : بؤکونم/  بؤکونی/ بؤکونه/ بؤکونیم/ بؤکونین/ بؤکونن (Bokunөn)

 منفی : نؤکونم/ نؤکونی/ نؤکونه/ نؤکونیم/ نؤکونین/ نؤکونن (Nokunөn)

 ---------------------------------

¤ مضارع ملموس (دارم می‎کنم ...)

 مثبت : گودِه دِرِم/  گودِه دِری/  گودِه دره/  گودِه دریم/  گودِه درین/  گودِه دِرن (Gudө dөrөn)

 منفی : گودِه دِننِم/ گودِه دِننی/ گودِه دِننِه/ گودِه دِننیم/ گودِه دِننین/ گودِه دِننِن (Gudө dөnnөn)

 ---------------------------------

¤ فعل امر   :  بؤکون (بکن) Bokun
¤ فعل نهی :  نؤکون (نکن) Nokun

 ---------------------------------

¤ ماضی نقلی مستمر ?

 مثبت : بؤگودِه دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : بؤگودِه ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 ---------------------------------

¤ ماضی ابعد ?

 مثبت : بؤگوده دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : بؤگوده ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۴ ، ۲۳:۲۳
بخساد