بخساد

آخرین مطالب

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

گیلکی پیلاگۊر ولگان:

 الف. گیلانِ گیلکی

 ب. مازندرانِ گیلکی

 پ. مازندرانِ مازرۊنی (ىا مازندرانِ گِلکی)


الف. گیلانˇ گیلکی ولگان:

۱. خۊرخؤسی گیلمردی گۊىش (سۊماسراىی، فۊمنی و ...)

۲. مرکزی گیلمردی گۊىش (رشتی، خمامی و ...)

۳. خۊرتاوی گیلمردی گۊىش (لاىجؤنی، رۊدسری، دىلمی و ...)

۴. دىلمی گۊىش (اشکوری، دىلمؤنی و ...)


نحوه کاربرد!

گۊىشانِ ره:

۱. خۊرخؤسی گیلکی گۊىش

۲. مرکزی گیلکی گۊىش

۳. خۊرتاوی گیلکی گۊىش

۴. دىلمی گیلکی گۊىش


لهجۀنِ ره:

۱.

- سۊماسراىی گیلکی لهجه

- فۊمنی گیلکی لهجه

- و غىره

۲

- رشتی گیلکی لهجه

- خمامی گیلکی لهجه

- و غىره

۳.

- لاىجؤنی گیلکی لهجه

- رۊدسری گیلکی لهجه

- دىلمی گیلکی لهجه

- و غىره

۴.

- اشکوری گیلکی لهجه

- دىلمؤنی گیلکی لهجه

- و غىره


نکته۱. ای ولگ بندی مئن آمۊ چیزی بنام "رشتی گیلکی گۊىش" و ىا "لاىجؤنی گیلکی گۊىش" ندأریم. هر وخت خأسه-بیم شهرِ نؤمء بیأریم حتما خأ اۊنِ پئسی "لهجه" هوردن.خۊدی: "رشتی گیلکی لهجه" و ىا "لاىجؤنی گیلکی لهجه".

نکته۲. هر وخت "دىلمی" پئسی گۊىش بۊمأ! "دىلمی گیلکی گۊىشِ" مۊسؤن، اندا وکنه اشکورات ؤ دىلمانات ؤ ... . و هر وخت "دىلمی" پئسی لهجه بۊمأ! "دىلمی گیلکی لهجه" مۊسؤن، اندا وکنه کلاچاى تا قاسم آباد. ای منطقه آدمان (مردم کلاچاى و حؤمه) بۊمئ‎ن خؤره گیل دؤنن و اۊشانِ لهجه نی خىلی اشکوراتئ‎نِ لهجۀ مؤنه، هین وأسر ولگ بندی مئن، گیلمردی گۊىشِ مئن قرار بىتن ؤ دىلمی لهجه مئن. هۊته نی خىلیشئن ای منطقۀ مرزی منطقه دؤنن که هین خؤره دلیلی بۊنه بر أمی ایجۊر ای کش اۊ کش گنسن.


تذکر. این نؤع ولگ بندی خألی ىته شخصی نظر هیسه.
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۰۲
بخساد

مۊ با می رفیق، دامۊن، تلگرامˇ مئن هیسۀبیم کسنˇ همرأ پىرو مسائل مختلف گیلکی گب زأ دبیم که برسىم به ای مبحث!

بؤتم بد نیىه شمرن ای مبحثˇ مکالمۀ بیشتؤوین.


سؤهىل: ؤچه / هٔدی / ؤشکی / دٔشکی / هٔکر / هٔنی / دٔنی/ هٔدنی/ ...

 دامؤن! ایشان هیچ کدؤم شوا همرأ شؤرؤع نؤبۊنن و أمی قرار این بؤ گه بىن هر دؤ حرۊف غیر صدادار شوا بیىه ...

دامؤن: سۊهئل! مۊ معتقدم اصل همه شوا هیسه

سؤهىل: ولی تفاوت خىلی هیسه
 وأکتن va:kətən فتحه کشیده
 ؤکتن vakətən فتحه کۊتاه
 وگیتن vəgitən شوا

دامؤن: مۊ هنده معتقدم اصل همه شوا هیسه

سؤهىل: مۊ حس کۊنم واقعیتˇ جی فرار دری دامؤن! تی ای گبˇ همرأ
 واقعیت چیز دیگری هیسه
 هرگز دؤ فعل ؤکتن و وگیتن با یک آوا شۊرۊع نؤبۊنن

دامؤن: هرگیز ؟

 مۊ منکرˇ ای قضیه نیأم گه "فتحه" همرأ گۊنن
 ولی معتقدم اصل شوا هیسه

سؤهىل: مگه شوا نشاندهنده چندین آوا هیسه دامؤن ؟!

دامؤن: نأ

سؤهىل: اگر اۊته گه تۊ گۊنی بؤبۊ آمۊ ایىندر دؤ نؤع شوا دأریم
 ۱. شوا از نؤع کسره
 ۲. شوا از نؤع فتحه

دامؤن: شوا شوایه ده؛ مابىن کسره ؤ فتحه

سؤهىل: پس یکی هیسه و مننه نشاندهنده دؤ آوا بؤبۊ ؟

دامؤن: مگه مۊ بؤتم دۊتته آوا نۊشؤن دنه؟

سؤهىل: غیر مستقیم آها
 حتی رۊش تأکید نی دری

دامؤنسۊهئل! مۊ کئن بؤتم اینه!
 چره می دهن گب درگئنی
 غیرˇ مستقیمه مره نۊشؤن دنی!؟

سؤهىل: دامؤن! تۊ پستر بؤته بی  "مۊ معتقدم اصل همه شوا هیسه"

 این یعنی چی ایمه ؟

دامؤن: یعنی تبدیل شوا به فتحه

 هوجور گه آمو گونیم تیۊل ولی رشتئن گونن تۊل

 یۊ تبدیل وکته به ۊ

سؤهىل: خا ایىندر رشتئ‎نˇ تکلیف چی هیسه؟
 ای بۊجؤر بؤگؤن یۊ یا اینکه بؤگؤن ۊ ؟؟

دامؤن: مۊ تعیین تکلیف مننئم بؤنم گه
 هرجۊز خأنن تلففظ بؤنن

سؤهىل: به هر حال

 قبۊل دأری! اۊ صداىی که بعد از و (وکتن) هنه شوا نیىه ؟

 هۊجۊر گه ده یۊ، ۊ نیىه

دامؤن: همه جا نأ
 هر دۊتتهٰ گۊنن

سؤهىل: می سوالء نپیچأن دامؤن! همه جا بنی کنار!
 قبۊل دأری اۊ صدا ده شوا نیىه ؟

دامؤن: کۊ صدا؟

سؤهىل: و پئسی هنه؛ وکتن vakətən

دامؤن: تی تلففظˇ مئن آها؛ می شی مئن نأ

سؤهىل: هنی! می لفظˇ مئن hani
 اینء چۊر تلفظ کۊنی ؟ این نی شوا همرأ ؟

دامؤن: اؤصۊلن فتحه

سؤهىل: خا! چۊر نویسنی؟

دامؤن: هنی
 بؤتم اۊ رۊزؤن گه! کۊتا فتحه ؤ کسره ره کمبۊد دأریم

سؤهىل: می پیشنهاد نی هینˇ ره بؤ ده
 ورگˇ کلیدتأخته مئن نی نئه: شیفت+N
 هٔنی : فتحه کۊتاه «ٔ»
 خأنی : فتحه کشیده «أ»

دامؤن: ایمه کسره چی؟

سؤهىل: کسره !! ىه چی بؤگۊ ىه کلمه بؤگۊ که کسره همرأ بؤبۊن
 اتفاقا مۊ ایىندر تی مۊسؤن معتقدم گیلکی مئن کسره ندأریم همه شوا هیسن
 حتی اوشانی که فارسی مئن کسره همرأ تلفظ وکنن (کتابˇ مۊسؤن) گیلکی مئن به صۊرت خۊدجۊش تبدیل به شوا بۊنن
 اصۊلن حس کۊنم گیلکی مئن چیزی به نام کسره ندأریم
 البته کسره کشیده دأریم: ئ

دامؤن: خا خوداره شؤکر

... .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۴ ، ۱۳:۰۹
بخساد