بخساد

آخرین مطالب

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است


¤ ماضی ساده (رفتم ...)

 مثبت : بؤشؤم  بشئی  بؤشؤ  بشئیم  بشئین  بؤشؤن

 منفی : نؤشؤم  نشئی  نؤشؤ  نشئیم  نشئین  نؤشؤن

 ---------------------------------

 ¤ ماضی نقلی (رفته است) »  بشه

 ---------------------------------

¤ ماضی بعید (رفته بودم ...)

 مثبت : بؤشؤ بؤم /  بشه بی  / بؤشؤ بؤ /  بشه بیم /  بشه بین /  بؤشؤ بؤن

 منفی : نؤشؤ بؤم /  نشه بی  / نؤشؤ بؤ /  نشه بیم /  نشه بین /  نؤشؤ بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی التزامی (رفته باشم ...)

 مثبت : بؤشؤ بوم/  بشه بی/  بؤشؤ بو/  بشه بیم/  بشه بین/  بؤشؤ بون

 منفی : نؤشؤ بوم/  نشه بی/  بؤشؤ بو/  نشه بیم/  نشه بین/  بؤشؤ بون

 ---------------------------------

¤ ماضی نقلی مستمر ?

 مثبت : بؤشؤ دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : بؤشؤ ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 ---------------------------------

¤ ماضی ابعد ?

 مثبت : بؤشؤ دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : بؤشؤ ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

 ---------------------------------

¤ ماضی استمراری (میرفتم ...)

 مثبت :  شؤم   شئی   شؤ   شئیم   شئین   شؤن

 منفی :  نؤشؤم   نشئی   نؤشؤ   نشئیم   نشئین   نؤشؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی تمنایی (میرفتم ...)

 مثبت : شؤ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : شؤ ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : نؤشؤ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی ملموس (داشتم میرفتم ...)

 مثبت : شؤ دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : شؤ دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 ---------------------------------

¤ مضارع اخباری (میرم ...)

 مثبت : شونم  شونی  شونه  شونیم  شونین  شونن

 منفی : نؤشونم  نؤشونی  نؤشونه  نؤشونیم  نؤشونین  نؤشونن

 ---------------------------------

¤ مضارع التزامی (برم ...)

 مثبت : بوشوم  بیشی  بوشون  بیشیم  بیشین  بوشون

 منفی : نوشوم  نیشی  نوشون  نیشیم  نیشین  نوشون

 ---------------------------------

¤ مضارع ملموس (دارم میرم ...)

 مثبت : شؤ  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : شؤ دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 ---------------------------------

¤ فعل امر  :  بؤش / بؤشو (برو)
¤ فعل نهی :  نؤش / نؤشو  (نرو)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۴ ، ۱۰:۵۶
بخساد