بخساد

آخرین مطالب

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

  

با بهره‎گیری از صفحه‎کلید پیشنهادی ورگ و با اندکی تغییرات در اسلوب نوشتاری‎اش به روش و اسلوبی دست یافتیم که درش در حد توان به چهار هدف زیر توجه شده!

۱. حفظ شکل ظاهری: کلمات هنگام تصریف (هنگام تبدیل به یکی از حالات مفعولی، متممی، جمع و یا فشرده) نباید دست کاری شوند و باید شکل ظاهری خود را حفظ کنند.

۲. نوشتار برطبق گفتار: کلمات همان‎گونه نوشته شوند که به زبان آورده می‎شوند.

۳. رفع ابهام از طریق انحصاری بودن کلمات:  پس از تصریف کلمه‎ای نباید به نتایج مشابهی برسیم.

۴. یکتایی علامت مفعول: در حد توان باید علامت حالت مفعولی رو یکتا کرد تا خواننده با دیدنش یاد مفعول بیفتد.


نکاتی چند در باب این اسلوب!

تذکر: مواردی که به ستاره (*) ختم میشوند بر گرفته شده از سایت ورگ می‎باشند.

۱. همزه نشاندهنده حالت مفعولی می‎باشد که بدین اشکال ظهور می‎یابد: ؤ /ۀ /ئ/ یء /ء

۲. برای نمایش آوای o یا ضمه ( ُ) در هر دو حالت کشیده و کوتاه و نیز براى نمایش صداهای ow، از «ؤ» (ىپیش: yəpiš) استفاده می‌کنیم.* مانند: مؤز، خؤنه، لؤنه، دؤنه

۳. برای نمایش آوای او (u) در هر دو حالت کوتاه و کشىده از «ۊ» استفاده می‌کنیم.* مانند: تۊر، گۊل

۴. در کلمه‌هایی که با دو حرف نمایندهٔ یک مصوت آغاز می‌شود (ایران، اؤره، ائره و…)، الف اول کلمه همچنان به صورت سنتی نوشته می‌شود اما خوانده نمی‌شود.*

۵. برای نمایش مصوت‌های ترکیبی مختص زبان گیلکی از ترکیب علایم موجود استفاده مى‌شود: تیۊل، ریۊت و…* .

۶. برای نمایش صامت /y/ از «ى» استفاده می‌کنیم که در هر دو حالت جدا و چسبیده بینقطه است. مانند: چأىی. حسنى (حسنک).*

۷. کلمه‌هایی که در آن‌ها بعد از ی، ى مى‌آید، این‎گونه نوشته می‎شوند: بیىه، ایىٔندر، ایىه و ... .

۸. در صورت نیاز به فاصله یا نیم‌فاصله از خط تیره استفاده می‌شود* .

۹. گاهى لازم است که تاکید کنیم که در یک کلمه بعد از یک حرف شوا داریم؛ در این موارد می‌توان از هفت کوچک استفاده کرد. مانند وٚرگ یا کٚل. در صفحه‌کلید گیلکی اگر کلید شیفت را نگه دارید و هفت کوچک را بزنید، می‌توانید بالای یک حرف شوا بگذارید. اما نباید در این کار زیاده‌روی کرد.*

به صۊرت پیش فرض بین دو حروف بی‎صدا در یک کلمه شوا می‎آید. مانند: ور (به فارسی: گیح) vər

۱۰. برای نمایش آوای a یا فتحه ( َ ) در حالت کشیده از «أ» و «ۀ» استفاده می‌کنیم. مانند: خؤنۀن، وأکتن (به فارسی: خسته شدن).

_سوال: چه موقع از «أ» و چه موقع از «هٔ» استفاده کنیم؟!

جواب: از «هٔ» معمولا برای جمع بستن کلمات، تصریف کلمات و همچنین تصریف افعال در انتهای فعل استفاده می‎شود. مانند: ماضی نقلی فعل دٔکتن (دٔکتۀم، دٔکتهٔ‎ی،...)

۱۱. برای نمایش آوای a یا فتحه ( َ ) در حالت کوتاه از «ٔ» استفاده می‌کنیم. مانند: ؤچه، ؤکتن (به فارسی: شدن)، ؤر (به فارسی: کنار) var

ـارائه چند مثال:

دٔکتن، ؤکتن، هٔکتن ... dakətən, vakətən, hakətən

دگیتن، وگیتن، توأدأن ... dəgitən, vəgitən, təva:da:n

 ـاز شما دعوت میشود به این مکالمه هم توجه کنید.

۱۲. معروفترین و مهمترین نشانه، «ˇ» است که در اصل نشاندهندهٔ شوا(ə)ست. اما به طور قراردادی ما در ترکیبهای اضافی از آن استفاده می‌کنیم. *
اضافهٔ ملکی: ماکانˇ جۊف *
اضافهٔ وصفی: سۊرخˇ رۊجا *
اضافهٔ معمولی: اۊتاقˇ مئن *


حال با دیدی کلی تر به این اسلوب می‎نگریم!


در حالت جمع

 نشانه » ءن / آن


 1. کلماتی که به (ه) ختم میشوند برای جمع بستن ( ه ) را برداشته و ( ۀن ) اضافه میکنیم...

 * ؤچه (=پسر) vachə » ؤچۀن (=پسرها) vacha:n

 * خؤنه (=خانه) xonə » خؤنۀن (=خانه‎ها) xona:n

 * ؤره (=بره) varə » ؤرۀن (=بره‎ها) vara:n

 

2. کلماتی که به ( ی ) ختم میشوند برای جمع بستن ( ی ) را برداشته و ( ئ‎ن ) اضافه می‎کنیم

 * چابۊکسری » چابۊکسرئ‎ن chabuksaren

 * سٔردی (=نردبان) » سٔردئ‎ن (=نردبان ها) sarden

 

3. کلماتی که به ( الف ) ختم میشوند برای جمع بستن ( الف ) را برداشته و ( أن ) اضافه میکنیم

 * رۊستا » رۊستأن (=روستاها) rusta:n

 * پا » پأن (=پاها) pa:n

 * جا » جأن (=جاها) ja:n

 * هٔخسا (=تلاش) » هٔخسأن (=تلاش‎ها) haxsa:n

 

4. کلماتی که به (  ۊ ) ختم میشوند برای جمع بستن (  ۊ ) را برداشته و ( ؤن ) اضافه میکنیم

 * لاکۊ (=دختر) » لاکؤن (=دخترها) laakon

 * تارۊ (=جارو) » تارؤن (=تاروها) taaron

 

5. در باقی موارد برای جمع از ( آن ) استفاده میکنیم

 * دار » دارآن (=درخت‎ها) daaraan

 * سیفتال (=زنبور) » سیفتال‎آن (=زنبورها) siftaalaan

-------------------------

در حالت مفعولی و متممی

 نشانه » ء


1. کلماتی که به ( ه ) ختم میشوند برای مفعولی کردن (ه) را برداشته و ( ۀ ) اضافه میکنیم

 * ؤچه (=پسر) vachə » ؤچۀ (پسر را / به پسر) vach:a

 * خؤنه (=خانه) » خؤنۀ (=خانه را / به خانه)

 * ؤره (=بره) » ؤرۀ (=بره را / به بره)

 

 2. کلماتی که به ( ی ) ختم میشوند برای مفعولی کردن (ی) را برداشته و ( ئ ) اضافه میکنیم

 * کی ki » کئ (کی رو / به کی) ke

 * چی » چئ (چی رو / به چی)

 * سٔردی (=نردبان) » سٔردئ (=نردبان رو ...)


 3. کلماتی که به ( ۊ ) ختم میشوند برای مفعولی کردن (ۊ) را برداشته و ( ؤ ) اضافه میکنیم

 * لاکۊ (=دختر) » لاکؤ (دختر را / به دختر)

 * تارۊ (=جارو) » تارؤ (=جارو را / به جارو)


4. کلماتی که به ( ئه ) ختم میشوند برای مفعولی کردن به انتهاش ( یء ) اضافه میکنیم

 * کٔلأچئه (=کلاچای) » کٔلأچئه‎یء (=کلاچای رو/ به کلاچای)

 * ؤچئه (=پسره) vache » ؤچئه‎یء (=پسره رو) vacheyə

 * لاکئه (=دختره) lake » لاکئه‎یء (=دختره رو) lakeyə

 تذکر) در گیلکی در اکثر مواقع به انتهای نام‎ها هنگام تلفظ /ئه/ اضافه میشود.

 مثال:

 حسن » حسنئه »» حسنئه‎یء

 بهرام » بهرامئه »» بهرامئه‎یء

 سینا » سینئه »» سینئه‎یء

 

 5. کلماتی که به ( الف ) ختم میشوند برای مفعولی شدن همزه ( ء ) را به انتهای کلمه اضافه میکنیم

 * رۊستا » رۊستاء (=روستا را / به روستا)

 * پا pa » پاء (=پا را / به پا) pa

 * جا ja » جاء (=جا را / به جا) ja


 6. در باقی کلمات برای مفعولی کردن ( ء ) اضافه میکنیم

 * دار (=درخت) » دارء (=درخت را/ به درخت) daarə

 * سیفتال (=زنبور) » سیفتالء (=زنبور را / به زنبور)

--------------------------------

 در حالت فشرده (هیسن)

  نشانه » '


 1. کلماتی که به ( ه ) ختم میشوند مثل ؤچه (=پسر) برای فشرده کردن ( ه ) را برداشته و داریم

 

 * برای اول شخص مفرد ( ۀ'م ) اضافه میشود » ؤچۀ'م : ؤچه هیسم vacham

 * برای دوم شخص مفرد ( ۀ'ی ) اضافه میشود » ؤچۀ'ی : ؤچه هیسی vachay

 * برای سوم شخص مفرد ( ۀ'ﻪ ) اضافه میشود » ؤچئه': ؤچه هیسه vachae

 * برای اول شخص جمع ( ۀ'یم ) اضافه میشود » ؤچۀ'ىم : ؤچه هیسیم vachaym

 * برای دوم شخص جمع ( ۀ'ین ) اضافه میشود » ؤچۀ'ىن : ؤچه هیسین vachayn

 * برای سوم شخص جمع ( ۀ'ن ) اضافه میشود » ؤچۀ'ن : ؤچه هیسن vachan

 

 2. کلماتی که به ( ی ) ختم میشوند مثل شی (=اهل) برای فشرده کردن ( ی ) را برداشته و داریم

 

 * برای اول شخص مفرد ( ئ'م ) اضافه میشود » شئ'م : شی هیسم shem

 * برای دوم شخص مفرد ( ئ'ی ) اضافه میشود » شئ'ی : شی هیسی shey

 * برای سوم شخص مفرد ( ئ'ﻪ ) اضافه میشود » شئ'ﻪ : شی  هیسه she

 * برای اول شخص جمع ( ئ'یم ) اضافه میشود » شئ'ىم : شی هیسیم sheym

 * برای دوم شخص جمع ( ئ'ین ) اضافه میشود » شئ'ىن : شی هیسین sheyn

 * برای سوم شخص جمع ( ئ'ن ) اضافه میشود » شئ'ن : شی هیسن shen

 

 3. کلماتی که به ( الف ) ختم میشوند مثل "سینا" برای فشرده کردن ( الف ) را برداشته و داریم

 

 * برای اول شخص مفرد ( 'م ) اضافه میشود » بینا'م : بینا هیسم

 * برای دوم شخص مفرد ( 'ى ) اضافه میشود » بینا'ى : بینا هیسی

 * برای سوم شخص مفرد ( 'ﻪ ) اضافه میشود » بینئه' : بینا  هیسه

 * برای اول شخص جمع ( 'ىم ) اضافه میشود » بینا'ىم : بینا هیسیم

 * برای دوم شخص جمع ( 'ىن ) اضافه میشود » بینا'ىن : بینا هیسین

 * برای سوم شخص جمع ( 'ن ) اضافه میشود » بینا'ن : بینا هیسن

 

 4. کلماتی که به ( ۊ ) ختم میشوند مثل لاکۊ (=دختر) برای فشرده کردن ( ۊ ) را برداشته و داریم

 

 * برای اول شخص مفرد ( ؤ'م ) اضافه میشود » لاکؤ'م : لاکۊ هیسم

 * برای دوم شخص مفرد ( ؤ'ی ) اضافه میشود » لاکؤ'ی : لاکۊ هیسی

 * برای سوم شخص مفرد ( ؤ'ﻪ) اضافه میشود » لاکئه': لاکۊ  هیسه

 * برای اول شخص جمع ( ؤ'ىم ) اضافه میشود » لاکؤ'ىم : لاکۊ هیسیم

 * برای دوم شخص جمع ( ؤ'ىن ) اضافه میشود » لاکؤ'ىن : لاکۊ هیسین

 * برای سوم شخص جمع ( ؤ'ن ) اضافه میشود » لاکؤ'ن : لاکۊ هیسن


 5. در باقی کلمات داریم

 

 * برای اول شخص مفرد ( 'م ) اضافه میشود » خوب'ـم : خوب هیسم

 * برای دوم شخص مفرد ( 'ی ) اضافه میشود » خوب'ـی : خوب هیسی

 * برای سوم شخص مفرد ( 'ﻪ ) اضافه میشود » خوب'ـﻪ: خوب  هیسه

 * برای اول شخص جمع ( 'یم ) اضافه میشود » خوب'ـىم : خوب هیسیم

 * برای دوم شخص جمع ( 'ىن ) اضافه میشود » خوب'ـىن : خوب هیسین

 * برای سوم شخص جمع ( 'ن ) اضافه میشود » خوب'ـن : خوب هیسن


-------------------------------------------------------------

 فرق بین بودن درجایی و چیزی بودن


 #چیزی بودن

 مۊ گیل هیسم hisəm

 تۊ گیل هیسی hisi

 اۊن گیل هیسه hisə

 آمۊ گیل هیسیم hisim

 شۊمۊ گیل هیسین hisin

 اۊشان گیل هیسن hisən


 #در جایی بودن

 مۊ گیلان هیسأم hisam

 تۊ گیلان هیسأی hisay

 اۊن گیلان هیسئه hisae

 آمۊ گیلان هیسأیم hisaym

 شۊمۊ گیلان هیسأین hisayn

 اۊشان گیلان هیسأن hisan

 #

 مۊ گیلان هیسأبؤم hisabom

 تۊ گیلان هیسأبی hisabi

 اۊن گیلان هیسأبؤ hisabo

 آمۊ گیلان هیسأبیم hisabim

 شۊمۊ گیلان هیسأبین hisabin

 اۊشان گیلان هیسأبؤن hisabon منفی

 #چیزی بودن

 مۊ گیل نییم niyəm

 تۊ گیل نییی niyi

 اۊن گیل نییه niyə

 آمۊ گیل نیییم niyim

 شۊمۊ گیل نییین niyin

 اۊشان گیل نیین niyən


 #در جایی بودن

 مۊ گیلان نئسأم nesam

 تۊ گیلان نئسأی nesay

 اۊن گیلان نئسئه nesae

 آمۊ گیلان نئسأىم nesaym

 شۊمۊ گیلان نئسأىن nesayn

 اۊشان گیلان نئسأن nesan

 #

 مۊ گیلان نئسأبؤم nesabom

 تۊ گیلان نئسأبی nesabi

 اۊن گیلان نئسأبؤ nesabo

 آمۊ گیلان نئسأبیم nesabim

 شۊمۊ گیلان نئسأبین nesabin

 اۊشان گیلان نئسأبؤن nesabon


-------------------------------------------------------------


افعال گیلکی معمۊلا به یکی از پنج حالات زیر پایان می‎یابند!


حالت۱. افعالی که به «ؤن» ختم می‎شوند. مانند: بؤؤن، شؤؤن

حالت۲. افعالی که به «ئن» ختم می‎شوند. مانند: دئن، فیچئن

حالت۳. افعالی که به «أن» ختم می‎شوند. مانند: هٔمأن، هٔدأن

حالت۴. افعالی که به «تن/دن» ختم می‎شوند. مانند: گۊتن، هٔوردن

حالت۵. افعالی که به «سن/ستن» ختم می‎شوند. مانند: وؤسۊسن، مننسن


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۱:۰۰
بخساد

 قسمت 8 رو در اینجا دیدن کنید.

 

 ** یادآوری **

 * کویأن : کجاها

 * کویأن نئه؟ : کجاست؟ » نئه (در جایی بودن برای اشیا)

 * خوب هیسی؟ : خوب هستی؟ » هیسی (چیزی بودن)

 * کویأن هیسأی؟ : کجا هستی؟ » هیسأی (در جایی بودن برای انسان)

 * کویأن دری؟ : کجا هستی؟ » دری (در جایی بودن اعم از جاندار و غیرجاندار)

 * مو گیلان درم : من گیلان هستم

 * مو گیلان شؤ درم : من دارم گیلان میرم

 * درم : هستم

 * شؤ درم : دارم میرم

 * زأ درم : دارم میزنم

 * گب زأ درم : دارم حرف میزنم

 * مو گیلکی گب زأ درم : من دارم گیلکی حرف میزنم (صحبت میکنم)

 * چیکار دری؟ : داری چیکار میکنی؟

 * چیکار گوت دری؟ : چیکار داری میکنی؟

 * آمو آشپزی گوت دریم : ما داریم آشپزی میکنیم

 * بورمه گوت درن : دارن گریه میکنند

 * بورمه : گریه » burmə

 ** × **

 

 * برجه : بیرون » barjə

 * مو پرسپولیسی بؤم : من پرسپولیسی بودم » بؤم (چیزی بودن)

 * مو برجه هیسابؤم : من بیرون بودم » هیسابؤم (در جایی بودن)

 * مو شیراز درم : من شیراز هستم

 * مو شیراز دؤبؤم : من شیراز بودم

 * دؤبؤم : بودم » dobom

 * مو شیراز شؤ درم : من شیراز دارم میرم

 * مو شیراز شؤ دؤبؤم : من داشتم شیراز میرفتم

 * شؤ دؤبؤم : داشتم میرفتم

 * شؤ درم : دارم میرم

 * زأ درم : دارم میزنم

 * زأ دؤبؤم : داشتم میزدم

 * زأ دبی : داشتی میزدی » دبی debi

 * گب زأ دبی : داستی حرف میزدی

 * گب زأ دبین : داشتید حرف میزدید » debin

 * گب زأ دبیم : داشتیم حرف میزدیم » debim

 ** جمع بندی **

 # سرف

 درم / دری / دره

دریم / درین / درن

 # سرف

 دؤبؤم dobom / دبی debi / دؤبؤ dobo

 دبیم debim / دبین debin / دؤبؤن dobon

 ** × **

 

 * دیروزؤن : دیروز » diruzon

 * دیروزؤن کویه شؤ دبین؟ : دیروز کجا داشتید میرفتید؟

 * شؤ دبین : داشتید میرفتید

 * آمو شؤ دبیم خؤنه : ما داشتیم میرفتیم خونه

 * چی بؤ مگه؟ : چی بود مگه؟

 * چی هیسه مگه؟ : چی هست مگه؟

 * چئه مگه؟ : چیه مگه؟

 * او روزؤن : اون روز

 * کو روزؤن؟ : کدوم روز؟

 * هو روزؤن : همون روز

 * برأ کمی روزؤن؟ : بابا کدام روز؟

 * أی برأ : أی بابا

 * کمی : کدام » kemi

 * کو : کدوم » ku

 * اورا : اونطرف

 * هورا : همون طرف

 * هیرا : همین طرف

 * ایرا : اینطرف

 ** جمع بندی2 **

 اون : آن

 او : ضمیر اشاره » او روزؤن : اون روز

 هون : همون

 هو : ضمیر اشاره » هو روزؤن : همون روز

 این : این

 ای : ضمیر اشاره » ای کتاب : این کتاب

 هین : همین

 هی : ضمیر اشاره » هی کتاب : همین کتاب

 کون : کدوم

 کو : واسه اشاره » کو کتاب؟ : کدوم کتاب

 کمین : کدام

 کمی : واسه اشاره » کمی کتاب؟ : کدام کتاب؟

 ** × **

 

 * اوشان کویه شؤ دؤبؤن؟ : آنها کجا داشتند میرفتند؟

 * اون اویه چیکار گوت دؤبؤ؟ : او آنجا چیکار داشت میکرد؟

 * گوت دؤبؤ : داشت میکرد

 * چیکار گوت دره؟ : چبکار داره میکنه؟

 * چیکار گوت دؤبؤ؟ : چیکار داشت میکرد؟

 * چیکار دره؟ : چبکار داره میکنه؟ » گوت ---> پنهان

 * چیکار دؤبؤ؟ : چیکار داشت میکرد؟ » گوت ---> پنهان

 * گب زأ دؤبؤ : داشت حرف میزد

 ** جمع بندی3 **

 # سرف

 شؤ دری : داری میری

 شؤ دننی : داری نمیری

 شؤ دبی : داشتی میرفتی

 ........... : داشتی نمیرفتی

 ** × **

 

 * خؤنه شؤ دبی؟ : خونه داشتی میرفتی؟

 * خؤنه شؤ دننه بی؟ : خونه داشتی نمیرفتی؟

 * شؤ دننه بی : داشتی نمیرفتی

 * آمو شؤ دننه بیم : ما داشتیم نمیرفتیم

 * شومو زأ دننه بین : شما داشتید نمیزدید

 * اون شؤ دننه بؤ : اون داشت نمیرفت

 * اون شؤ دننه : اون داره نمیره

 * اون شؤ دؤبؤ : اون داشت میرفت

 * اون شؤ دره : اون داره میره

 ** جمع بندی4 **

 # سرف

 دؤبؤ / دبی / دؤبؤ

 دبیم / دبین / دؤبؤن

 # سرف

 دننه بؤم / دننه بی / دننه بؤ

 دننه بیم / دننه بین / دننه بؤن

 ** × **

 

 * هچی : الکی » hachi

 * مو هچی اییه هیسأم : من الکی اینجا هستم

 * مو هچی اییه راسه هیسأم : من الکی اینجا ایستاده ام

 * راسه هیسأم : ایستاده ام » rase his'e

 * شومو دیروزؤن دانشگاه شؤ دننه بین؟ : شما دیروز دانشگاه داشتیید نمیرفتید؟

 * نه، آمو دیروزؤن شؤ دننه بیم : نه، ما دیروز داشتیم نمیرفتیم

 * آمو دیروزؤن هچی خؤنه هیسأبیم : ما دیروز الکی خونه بودیم

 * او روزؤن چی؟ : اون روز چی؟

 * کو روزؤن؟ : کدوم روز؟

 * هو روزؤن ده : همون روز دیگه

 * آ'ها اون، آها او روزؤن شؤ دبیم : آهان اون، آره اون روز داشتیم میرفتیم

 ** جمع بندی5 **

 هچی : الکی

 راسه هیسئه : ایستاده / وایستاده / رو پاشه

 ** × **

 

 * شؤ درم : دارم میرم

 * همأ درم : دارم میام

 » همأ » hama

 * همأ دری : داری میای

 * کویه همأ دری؟ : کجا داری میای؟

 * خؤنه همأ دننی؟ : خونه داری نمیای؟

 * همأ دننی : داری نمیای

 * همأ دننم : دارم نمیام

 * نه مو خؤنه همأ دننم : نه من خونه دارم نمیام

 * اوشان کویه همأ درن؟ : آنها کجا دارند میآیند؟

 * اوشان أمی ور همأ درن؟ : آنها پیش ما دارن میآن؟

 * اوشان که شؤ درن! : آنها که دارند میرن!

 * همأ دننن : دارند نمیان

 » دننن » dennən

 ** جمع بندی6 **

 # سرف

 همأ درم / همأ دننم

 همأ دری / همأ دننی

 همأ دره / همأ دننه

 همأ دریم / همأ دننیم

 همأ درین / همأ دننین

 همأ درن / همأ دننن

 ** × **

 

 * تو استقلالی نبی؟ : تو استقلالی نبودی؟

 » نبی » nebi

 * شؤ دؤبؤم : داشتم میرفتم

 * همأ دؤبؤم : داشتم می آمدم

 * همأ دننه بؤم : داشتم نمی آمدم

 * همأ دبی : داشتی می آمدی

 » دبی » debi

 * تو نبی او روزؤن همأ دبی؟ : تو نبودی اون روز داشتی میومدی؟

 * نه، مو نؤبؤم : نه من نبودم

 * آها مو بؤم : آره من بودم

 * آها او روزؤن مو بؤم که همأ دؤبؤم : آره اون روز من بودم که داشتم میومدم

 * کویه همأ دبی؟ : کجا داشتی میومدی؟

 * تی ور همأ دؤبؤم : داشتم پیش تو میومدم

 * تی ور : پیش تو

 * کی ور همأ دبین : پیش کی داشتید میومدید؟

 * کی ور : پیش کی

 * کی ور شؤ دبین؟ : داشتید پیش کی میرفتید

 * آمو هیچکسˇ ور شؤ دننه بیم : ما پیش هیچکس داشتیم نمیرفتیم

 * هیچکسˇ ور : پیش هیچکس

 * شؤ دننه بیم : داشتیم نمی رفتیم

 * همأ دننه بین :  داشتیم نمیومدیم

 * اوشان بازار همأ دننه بؤن؟ : آنها بازار داشتند نمیومدند؟

 * آها همأ دؤبؤن : آره داشتند میومدند

 ** جمع بندی7 **

 # سرف

 همأ دؤبؤم / همأ دننه بؤم

 همأ دبی / همأ دننه بی

 همأ دؤبؤ / همأ دننه بؤ

 همأ دبیم / همأ دننه بیم

 همأ دبین / همأ دننه بین

 همأ دؤبؤن / همأ دننه بؤن

 ** × **

 

 مکالمه

 

 

 + دیروزؤن تی برأرˇ همرأ  هیسابؤم

 -  می برأرˇ همرأ! کویه؟

 + ساحل هیسأبیم

 -  اویه چیکار دبین؟

 + شنا گوت دبیم ده

 -  می برأرم شنا دؤبؤ؟

 + آها

 -  اون که شنا بلد نؤبؤ؟

 + آها بلد نؤبؤ، در واقع مو شنا دؤبؤم، اون هچی آوˇ مئن راسه هیسابؤ 

 

 ** دوستان؛ آیا مایلید این آموزش باز هم ادامه پیدا کنه؟ لطفن نظرتون رو کامنت کنین.

۱۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۱:۰۹
بخساد

 قسمت 7 رو در اینجا دیدن نمائید.

 

 * چئه؟ : چیه؟ » چی هیسه

 * کئه؟ : کیه؟ » کی هیسه

 * کئه شئه؟ : مال کیه؟ » کی شی هیسه

 * این می وچه هیسه : این پسر منه

 * این می وچئه : این پسرمه

 » وچئه = وچه هیسه «

 * این می خؤنه هیسه : این خونه منه

 * این می خؤنئه : این خونمه

 » خؤنئه = خؤنه هیسه «

 * پاساژ ایرأ هیسه : پاساژ اینطرفه

 * پاساژ ایرئه : پاساژ اینطرفه

 » ایرئه = ایرأ هیسه «

 » اورئه = اورأ هیسه «

 » کورئه = کورأ هیسه «

 ** جمع بندی **

# نحوه فشرده کردن در گیلکی، به کلماتی که چه به این حروف ( ی ه أ ) ختم میشوند چه نمیشوند دقت کنید

 (چی)چی هیسه » (چئه)چئه

 سهیل هیسه » سهیله

 (وچه)وچه هیسه » (وچئه)وچئه

 خوب هیسه : خوبه

 ایرأ هیسه » ایرئه

 اویه رامسر هیسه » اویه رامسره 

 رامسری هیسه » رامسرئه

 سبز هیسه » سبزه

 (اویه)اویه هیسه » (اویئه)اویئه : آنجاست

 (کویه)کویه هیسه؟ » (کویئه)کویئه؟ : کجاست؟

 

# سرف

 * تهرانی هیسم : تهرانئم » tehranem (چیزی بودن)

 * تهران هیسأم : تهرانم »  tehranəm (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسی : تهرانئی » tehraney (چیزی بودن)

 * تهران هیسأی : تهرانی » tehrani (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسه : تهرانئه » tehrane (چیزی بودن)

 * تهران هیسئه : تهرانه » tehranə (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسیم : تهرانئیم » tehraneym (چیزی بودن)

 * تهران هیسأیم : تهرانیم » tehranim (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسین : تهرانئین » tehraneyn (چیزی بودن)

 * تهران هیسأین : تهرانین » tehranin (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسن : تهرانئن » tehranen (چیزی بودن)

 * تهران هیسأن : تهرانن » tehranən (در جایی بودن)

 

 ** × **

 

 * وشنأ : گشنه » vəshna

 * تشنأ : تشنه » təshna

 * مره : من رو / به من

 * تره : تو رو / به تو

 * مره وشنأ هیسه : من رو گرسنه است (گرسنمه)

 * مره وشنئه : گشنمه

 * تره تشنئه؟ : تشنته؟

 » تشنئه = تشنأ هیسه «

 ** جمع بندی2 **

 مره : من رو (منو) / به من (بهم) » marə

 تره : تو رو / به تو (بهت) » tərə

 شمره : شما رو / به شما » shəmərə

 أمره : ما رو / به ما » amərə

 اونه : آن را / به آن » unə

 اوشانه : آنها رو / به آنها » ushanə

 ** × **

 

 * وأنه : میل داره » vanə

 * تره چی وأنه؟ : وجودت چی میل داره؟ (یا چی میل داری؟ یا چه چیزی دوست داری داشته باشی؟)

 * مره چأیی وأنه : چای میل دارم ( یا وجودم چای میل داره)

 * مره چیزی نوأنه : چیزی میل ندارم

 * مره وشنأ نییه : گشنم نیست

 * شمره چی وأنه؟ : چی میل دارید؟

 * أمره آو وأنه : آب میل داریم

 * شمره تشنئه؟ : تشنتونه؟

 * نه، أمره وشنئه : نه، گشنمونه

 * چأیی : چای » chayi

 * آو : آب » aav

 ** جمع بندی3 **

 مره وأنه

 تره وأنه

 أمره وأنه

 شمره وأنه

 اونه وأنه

 اوشانه وأنه

 ** × **

 «« مرور لغات »»

 * هنده : بازم

 * نی : هم / نیز

 * برجه : بیرون

 * وچه : پسر

 * لاکو : دختر

 * خاخور : خواهر

 * برأر : برادر

 * خؤره : خودم / خودت / ...

 * ده : دیگه

 * چره : چرا

 * خا : باشه

 * کمتان : کدامیک

 * آها : آره

 * کویه : کجا

 * کویأن : کجاها

 * سر : رو

 * بون : زیر

 * مئن : تو / داخل

 * ور : پیش / کنار

 

 »» چند لغت جدید ««

 * خوجیر : خوب

 * کسن : هم »  kasən

 » کسنˇ ور : پیش هم »

 » کسنˇ همرأ : با هم

 » کسنه : به هم / هم رو

 » کسن کسن : همدیگر

 » کسن کسنه : به همدیگر / همدیگر رو

 * جیر : پایین

 * جیرأ : پایین دست

 * جؤر : بالا

 * جؤرأ : بالا دست

 * لک : کنار » lak

 » رودخؤنه لک : کنار رودخونه

 » دریا لک : کنار دریا

 » جاده لک : کنار جاده

 * بییه : بیا » biye

 * نییه : نیا » niye

 * نییه : نیست » niye

 * هیسه : است

 

 مکالمه

 

 + تره وشنئه؟

 -  نه، مره وشنأ نییه، مره تشنئه

 + چأیی خوبه؟

 -  نه، مره چأیی نوأنه

 + تره چی وأنه؟

 - سردˇ آو

 + بییه اینم تی سردˇ آو، تو مره بؤگو تی رفیق علی چابکسرئه؟

 -  آها چابکسرˇ شئه

 + رضا چی؟

 - اون نی چابکسرئه

 + کسنˇ برأر ده؟

 -  آها، چی بؤ مگه؟

 + هیچچی، کسنˇ همرأ هیسابؤن

 -  کویه هیسابؤن؟

 +  دریا لک هیسابؤن

 

 قسمت 9 رو در اینجا دیدن کنید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۳:۵۷
بخساد