بخساد

آخرین مطالب

۲۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

¤ ماضی ساده (افتادم ...)

 مثبت : بکتم (baketəm)  بکتی  بکت  بکتیم  بکتین  بکتن

 منفی : نکتم (naketəm)  نکتی  نکت  نکتیم  نکتین  نکتن

 ---------------------------------

¤ ماضی استمراری (می افتادم ...)

 مثبت : کتم (katəm)  کتی  کت  کتیم  کتین  کتن

 منفی : نکتم  نکتی  نکت  نکتیم  نکتین  نکتن

 ---------------------------------

¤ ماضی ملموس (داشتم می افتادم ...)

 A

 مثبت : کته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : کته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 B

 مثبت : کت دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : کت دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی تمنایی (می افتادم ...)

 مثبت : کته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : کته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : نکته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 ---------------------------------

 ¤ ماضی نقلی (افتاده ام ...)

 مثبت : بکتأم  بکتأی  بکته  بکتأیم  بکتأین  بکتأن

 منفی : نکتأم  نکتأی  نکته  نکتأیم  نکتأین  نکتأن

 ---------------------------------

¤ ماضی بعید (افتاده بودم ...)

 مثبت : بکته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : نکته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی التزامی (افتااده باشم ...)

 مثبت : بکته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : نکته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 ---------------------------------

¤ مضارع اخباری (میفتم ...)

 مثبت : کنم (kanəm)  کنی  کنه  کنیم  کنین  کنن

 منفی : نکنم (nakenəm)  نکنی  نکنه  نکنیم  نکنین  نکنن

 ---------------------------------

¤ مضارع التزامی (بیفتم ...)

 مثبت : بککم (bakkəm)  بککی  بککه  بککیم  بککین  بککن

 منفی : نککم (nakkəm)  نککی  نککه  نککیم  نککین  نککن

 ---------------------------------

¤ مضارع ملموس (دارم میفتم ...)

 مثبت : کته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : کته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 ---------------------------------

¤ فعل امر :  بککی (بیفت)
¤ فعل نهی :  نککی  (نیفت)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ بهمن ۹۳ ، ۲۱:۰۵
بخساد

¤ ماضی ساده (انداختم ...)

 مثبت : بیگنتم (bigentəm)  بیگنتی  بیگنت  بیگنتیم  بیگنتین  بیگنتن

 منفی : نیگنتم (nigentəm)  نیگنتی نیگنت  نیگنتیم  نیگنتین  نیگنتن

 ---------------------------------

¤ ماضی استمراری (می انداختم ...)

 مثبت : گنتم  گنتی  گنت  گنتیم  گنتین  گنتن

 منفی : نیگنتم  نیگنتی  نیگنت  نیگنتیم  نیگنتین  نیگنتن

 ---------------------------------

¤ ماضی ملموس (داشتم می انداختم ...)

 مثبت : گنته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : گنته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی تمنایی (می انداختم ...)

 مثبت : گنته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : گنته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : نیگنته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 ---------------------------------

 ¤ ماضی نقلی (انداخته ام ...)

 A

 مثبت : بیگنتأم  بیگنتأی  بیگنته  بیگنتأیم  بیگنتأین  بیگنتأن

 منفی : نیگنتأم  نیگنتأی  نیگنته  نیگنتأیم  نیگنتأین  نیگنتأن

 ---------------------------------

¤ ماضی بعید (انداخته بودم ...)

 مثبت : بیگنته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : نیگنته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی التزامی (انداخته باشم ...)

 مثبت : بیگنته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : نیگنته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 ---------------------------------

¤ مضارع اخباری (می اندازم ...)

 مثبت : گئنم (ge'nəm) گئنی  گئنه  گئنیم  گئنین  گئنن

 منفی : نیگئنم  نیگئنی  نیگئنه  نیگئنیم  نیگئنین  نیگئنن

 ---------------------------------

¤ مضارع التزامی (بندازم ...)

 مثبت : بیگئنم  بیگئنی  بیگئنه  بیگئنیم  بیگئنین  بیگئنن

 منفی : نیگئنم  نیگئنی  نیگئنه  نیگئنیم  نیگئنین  نیگئنن

 ---------------------------------

¤ مضارع ملموس (دارم می اندازم ...)

 مثبت : گنته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : گنته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 ---------------------------------

¤ فعل امر :  ببگئن bigən  (بنداز)
¤ فعل نهی :  نیگئن nigən  (ننداز)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ بهمن ۹۳ ، ۲۰:۳۹
بخساد


 _ A و B هر دو ته، یته زمانه صرف درن درواقع چند جور شأنه صرف گوتن.

 ---------------------------------

¤ ماضی ساده (گرفتم ...)

 A

 مثبت : بگیتم (begitəm)  بگیتی  بگیت  بگیتیم  بگیتین  بگیتن

 منفی : نگیتم (negitəm)  نگیتی  نگیت  نگیتیم  نگیتین  نگیتن

 B

 مثبت : بئیتم (beytəm)  بئیتی  بگیت  بئیتیم  بئیتین  بئیتن

 منفی : نئیتم (neytəm)  نئیتی  نگیت  نئیتیم  نئیتین  نئیتن

 ---------------------------------

¤ ماضی استمراری (میگرفتم ...)

 A

 مثبت : گیتم  گیتی  گیت  گیتیم  گیتین  گیتن

 منفی1 : نگیتم  نگیتی  نگیت  نگیتیم  نگیتین  نگیتن

 منفی2 : نئیتم  نئیتی  نگیت  نئیتیم  نئیتین  نئیتن

 ---------------------------------

¤ ماضی ملموس (داشتم میگرفتم ...)

 A

 مثبت : گیته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : گیته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 B

 مثبت : گیت دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : گیت دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی تمنایی (میگرفتم ...)

 A

 مثبت : گیته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : گیته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : نگیته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی3 : نئیته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 B

 مثبت : گیت نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : گیت ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : نگیت نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 ---------------------------------

 ¤ ماضی نقلی (گرفته ام ...)

 A

 مثبت : بگیتأم  بگیتأی  بگیته  بگیتأیم  بگیتأین  بگیتأن

 منفی : نگیتأم  نگیتأی  نگیته  نگیتأیم  نگیتأین  نگیتأن

 B

 مثبت : بئیتأم  بئیتأی  بئیته  بئیتأیم  بئیتأین  بئیتأن

 منفی : نئیتأم  نئیتأی  نئیته  نئیتأیم  نئیتأین  نئیتأن

 ---------------------------------

¤ ماضی بعید (گرفته بودم ...)

 A

 مثبت : بگیته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : نگیته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 B 

مثبت : بئیته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : نئیته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی التزامی (گرفته باشم ...)

 A

 مثبت : بگیته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : نگیته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 B

 مثبت : بئیته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : نئیته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 ---------------------------------

¤ مضارع اخباری (می گیرم ...)

 A

 مثبت : گیرنم  گیرنی  گیرنه  گیرنیم  گیرنین  گیرنن

 منفی1 : نگیرنم  نگیرنی  نگیرنه  نگیرنیم  نگیرنین  نگیرنن

منفی2 : نئیرنم  نئیرنی  نئیرنه  نئیرنیم  نئیرنین  نئیرنن

 B

 مثبت : گیرم  گیری  گیره  گیریم  گیرین  گیرن

 منفی1 : نگیرم  نگیری  نگیره  نگیریم  نگیرین  نگیرن

منفی2 : نئیرم  نئیری  نئیره  نئیریم  نئیرین  نئیرن

 ---------------------------------

¤ مضارع التزامی (بگیرم ...)

 مثبت : بگیرم  بگیری  بگیره  بگیریم  بگیرین  بگیرن

 منفی : نگیرم  نگیری  نگیره  نگیریم  نگیرین  نگیرن

منفی : نئیرم  نئیری  نئیره  نئیریم  نئیرین  نئیرن

 ---------------------------------

¤ مضارع ملموس (دارم میگیرم ...)

 A

 مثبت : گیته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : گیته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 B

 مثبت : گیت درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : گیت دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 ---------------------------------

¤ فعل امر :  بگیر  (بگیر)
¤ فعل نهی :  نگیر  (نگیر)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ بهمن ۹۳ ، ۱۴:۲۹
بخساد


¤ ماضی ساده (بلند شدم ...)

 مثبت : ورسأم (varesam)  ورسأی  ورسأ  ورسأیم  ورسأین  ورسأن

 منفی : ونرسأم (vanersam)  ونرسأی  ونرسأ  ونرسأیم  ونرسأین  ونرسأن

 ---------------------------------

 ¤ ماضی نقلی (بلند شده) » ورسئه

 ---------------------------------

¤ ماضی بعید (بلند شده بودم ...)

 مثبت : ورسأ بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : ونرسأ بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی التزامی (بلند شده باشم ...)

 مثبت : ورسأ بوم/  ببی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : ونرسأ بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 ---------------------------------

¤ ماضی استمراری (بلند میشدم ...)

 مثبت : ورسأم  ورسأی  ورسأ  ورسأیم  ورسأین  ورسأن

 منفی : ونرسأم  ونرسأی  ونرسأ  ونرسأیم  ونرسأین  ونرسأن

 ---------------------------------

¤ ماضی تمنایی (بلند میشدم ...)

 مثبت : ورسأ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : ورسأ ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن 

 منفی2 : ونرسأ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی ملموس (داشتم بلند میشدم ...)

 مثبت : ورسأ دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : ورسأ دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 ---------------------------------

¤ مضارع اخباری (بلند میشم ...)

 مثبت : ورسنم (varesenəm)  ورسنی  ورسنه  ورسنیم  ورسنین  ورسنن

 منفی : ونرسنم (vanersenəm)  ونرسنی  ونرسنه  ونرسنیم  ونرسنین  ونرسنن

 ---------------------------------

¤ مضارع التزامی (بلند بشم ...)

 مثبت : ورسم (varesəm)  ورسی  ورسه  ورسیم  ورسین  ورسن

 منفی : ونرسم (vanersəm) ونرسی  ونرسه  ونرسیم  ونرسین  ونرسن

 ---------------------------------

¤ مضارع ملموس (دارم بلند میشم ...)

 مثبت : ورسأ  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : ورسأ دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

  ---------------------------------

¤ فعل امر  :  بلند شو  (ورس)
¤ فعل نهی :  بلند نشو  (ونرس)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۳ ، ۰۷:۳۴
بخساد


¤ ماضی ساده (بستم ...)

 مثبت : دبسئم (dabesəm) دبسی  دبسئه  دبسیم  دبسین  دبسئن

 منفی : دنبسئم (danebesəm) دنبسی  دنبسئه  دنبسیم  دنبسین  دنبسئن

 

 * تذکر : برای بستی از دبسئی (dabesey) هم استفاده میشه و همینطور دبسئیم(بستیم) و دبسئین(بستین)

 ---------------------------------

 ¤ ماضی نقلی (بسته) » دبسئه

 ---------------------------------

¤ ماضی بعید (بسته بودم ...)

 مثبت : دبسئه بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : دنبسئه بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی التزامی (بسته باشم ...)

 مثبت : دبسئه بوم/  ببی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : دنبسئه بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 ---------------------------------

¤ ماضی استمراری (می بستم ...)

 مثبت :  دبسئم (dabesəm) دبسئی   دبسئه   دبسئیم   دبسئین   دبسئن

 منفی :  دنبسئم (danebesəm)  دنبسئی   دنبسئه   دنبسئیم   دنبسئین   دنبسئن

 ---------------------------------

¤ ماضی تمنایی (می بستم ...)

 مثبت : دبسئه نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : دبسئه ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن 

 منفی : دنبسئه نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی ملموس (داشتم می بستم ...)

 مثبت : دبسئه دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : دبسئه دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

---------------------------------

¤ ماضی نقلی مستمر ?

 مثبت : دبسئه دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : دبسئه ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 ---------------------------------

¤ ماضی ابعد ?

 مثبت : دبسئه دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : دبسئه ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

 ---------------------------------

¤ مضارع اخباری (می بندم ...)

 مثبت : دبسنم (dabesenem)  دبسنی  دبسنه  دبسنیم  دبسنین  دبسنن

 منفی : دنبسنم (danebesenem)  دنبسنی  دنبسنه  دنبسنیم  دنبسنین  دنبسنن

  ---------------------------------

¤ مضارع التزامی (ببندم ...)

 مثبت : دبسم (dabesem)  دبسی  دبسه  دبسیم  دبسین  دبسن

 منفی : دنبسم (danebesem)  دنبسی  دنبسه  دنبسیم  دنبسین  دنبسن

 ---------------------------------

¤ مضارع ملموس (دارم می بندم ...)

 مثبت : دبسئه  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : دبسئه دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

  ---------------------------------

¤ فعل امر  :  دبس  (ببند)
¤ فعل نهی :  دنبس  (نبند)

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۳ ، ۰۷:۰۶
بخساد

 _ A و B و C هر سو ته، یته زمانه صرف درن درواقع چند جور شأنه صرف گوتن.

 ---------------------------------

¤ ماضی ساده (درست کردم ...)

 A

 مثبت : چاگوتم  چاگوتی  چاگوت  چاگوتیم  چاگوتین  چاگوتن

 منفی : چانؤگوتم  چانؤگوتی  چانؤگوت  چانؤگوتیم  چانؤگوتین  چانؤگوتن

 B

 مثبت : چاتم  چاتی  چاگوت  چاتیم  چاتین  چاتن

 منفی : چانؤتم  چانؤتی  چانؤگوت  چانؤتیم  چانؤتین  چانؤتن

 ---------------------------------

¤ ماضی استمراری (درست میکردم ...)

 A

 مثبت : چاگوتم  چاگوتی  چاگوت  چاگوتیم  چاگوتین  چاگوتن

 منفی : چانؤگوتم  چانؤگوتی  چانؤگوت  چانؤگوتیم  چانؤگوتین  چانؤگوتن

 B

 مثبت : چاتم  چاتی  چاگوت  چاتیم  چاتین  چاتن

 منفی : چانؤتم  چانؤتی  چانؤگوت  چانؤتیم  چانؤتین  چانؤتن

 ---------------------------------

¤ ماضی ملموس (داشتم درست میکردم ...)

 A

 مثبت : چاگوته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : چاگوته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 B

 مثبت : چاته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : چاته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 C

 مثبت : چات دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : چات دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی تمنایی (درست می کردم ...)

 A

 مثبت : چاگوته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : چاگوته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : چانؤگوته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 B

 مثبت : چاته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : چاته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : چانؤته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 C

 مثبت : چات نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : چات ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 ---------------------------------

 ¤ ماضی نقلی (درست کرده ام ...)

 A

 مثبت : چاگوتأم  چاگوتأی  چاگوته  چاگوتأیم  چاگوتأین  چاگوتأن

 منفی : چانؤگوتأم  چانؤگوتأی  چانؤگوته  چانؤگوتأیم  چانؤگوتأین  چانؤگوتأن

 B

 مثبت : چاتأم  چاتأی  چاته  چاتأیم  چاتأین  چاتأن

 منفی : چانؤتأم  چانؤتأی  چانؤته  چانؤتأیم  چانؤتأین  چانؤتأن

 ---------------------------------

¤ ماضی بعید (درست کرده بودم ...)

 A

 مثبت : چاگوته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : چانؤگوته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 B 

مثبت : چاته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : چانؤته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی التزامی (درست کرده باشم ...)

 A

 مثبت : چاگوته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : چانؤگوته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 B

 مثبت : چاته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : چانؤته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 ---------------------------------

¤ ماضی نقلی مستمر ?

 A

 مثبت : چاگوته دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : چاگوته ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 B

 مثبت : چاته دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : چاته ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 C

 مثبت : چات دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : چات ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 ---------------------------------

¤ ماضی ابعد ?

 A

 مثبت : چاگوته دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : چاگوته ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

 B

 مثبت : چاته دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : چاته ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

 C

 مثبت : چات دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : چات ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

 ---------------------------------

¤ مضارع اخباری (درست میکنم ...)

 A

 مثبت : چاکونم  چاکونی  چاکونه  چاکونیم  چاکونین  چاکونن

 منفی : چانؤکونم  چانؤکونی  چانؤکونه  چانؤکونیم  چانؤکونین  چانؤکونن

 B

 مثبت : چانم  چانی  چانه  چانیم  چانین  چانن

 منفی : چانؤنم  چانؤنی  چانؤنه  چانؤنیم  چانؤنین  چانؤنن

 ---------------------------------

¤ مضارع التزامی (درست  بکنم ...)

 A

 مثبت : چاکونم  چاکونی  چاکونه  چاکونیم  چاکونین  چاکونن

 منفی : چانؤکونم  چانؤکونی  چانؤکونه  چانؤکونیم  چانؤکونین  چانؤکونن

 B

 مثبت : چانم  چانی  چانه  چانیم  چانین  چانن

 منفی : چانؤنم  چانؤنی  چانؤنه  چانؤنیم  چانؤنین  چانؤنن

 ---------------------------------

¤ مضارع ملموس (دارم درست میکنم ...)

 A

 مثبت : چاگوته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : چاگوته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 B

 مثبت : چاته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : چاته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 C

 مثبت : چات درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : چات دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 ---------------------------------

¤ فعل امر :  چاکون  (درست کن)
¤ فعل نهی :  چانؤکون  (درست نکن)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۳ ، ۰۶:۳۲
بخساد

¤ ماضی ساده (آوردم ...)

 مثبت : بیأردم (byardəm)  بیأردی  بیأرد بیأردیم بیأردین بیأردن

 منفی : نیأردم (nyardəm)  نیأردی  نیأرد نیأردیم نیأردین نیأردن

 ---------------------------------

 ¤ ماضی نقلی (آورده ام ...)

 مثبت : بیأردأم  بیأردأی  بیأرده  بیأردأیم  بیأردأین  بیأردأن

 منفی : نیأردأم  نیأردأی  نیأرده  نیأردأیم  نیأردأین  نیأردأن

 ---------------------------------

¤ ماضی بعید (آورده بودم ...)

 مثبت : بیأرده بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : نیأرده بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی التزامی (آورده باشم ...)

 مثبت : بیأرده بوم/  ببی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : نیأرده بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 ---------------------------------

¤ ماضی استمراری (می آوردم ...)

 مثبت :  هوردم (haverdəm)  هوردی   هورد   هوردیم   هوردین   هوردن

 منفی :  نیأردم (nyardəm)  نیأردی   نیأرد   نیأردیم   نیأردین   نیأردن

 ---------------------------------

¤ ماضی تمنایی (می آوردم ...)

 مثبت : هورده نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : هورده ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن 

 منفی : نیأرده نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی ملموس (داشتم می آوردم ...)

 مثبت : هورده دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : هورده دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 ---------------------------------

¤ مضارع اخباری (میارم ...)

 مثبت : هورم (haverəm)   هوری   هوره    هوریم  هورین   هورن

 منفی1 : نیأرم (nyarəm) نیأری  نیأره  نیأریم  نیأرین  نیأرن

 منفی2 : نیأرنم (nyarenəm) نیأرنی  نیأرنه  نیأرنیم  نیأرنین  نیأرنن

 ---------------------------------

¤ مضارع التزامی (بیارم ...)

 مثبت : بیأرم  بیأری  بیأره  بیأریم  بیأرین  بیأرن

 منفی : نیأرم  نیأری  نیأره  نیأریم  نیأرین  نیأرن

 ---------------------------------

¤ مضارع ملموس (دارم میارم ...)

 مثبت : هورده  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : هورده دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

  ---------------------------------

¤ فعل امر  :  بیأر  (بیار)
¤ فعل نهی :  نیأر  (نیار)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۳ ، ۲۱:۲۲
بخساد


 نکات

 _ دؤگوتن گیلکی مئن، دو ته معنی همرأ بکار شونه (ریختن ؤ پوشیدن ) که ایندر دؤگوتن به معنای پوشیدن شمره ره صرف بؤ دره

 _شیوه تلفظ آوای ( ؤ ) ایته هیسه » دؤتم dowtəm » درواقع ( ؤ ) یه صدایی هیسه بین آ - اُ (a - o)

  _ A و B و C هر سو ته، یته زمانه صرف درن درواقع چند جور شأنه صرف گوتن.

 ---------------------------------

¤ ماضی ساده (پوشیدم ...)

 A

 مثبت : دؤگوتم  دؤگوتی  دؤگوت  دؤگوتیم  دؤگوتین  دؤگوتن

 منفی : دؤنؤگوتم  دؤنؤگوتی  دؤنؤگوت  دؤنؤگوتیم  دؤنؤگوتین  دؤنؤگوتن

 B

 مثبت : دؤتم  دؤتی  دؤگوت  دؤتیم  دؤتین  دؤتن

 منفی : دؤنؤتم  دؤنؤتی  دؤنؤگوت  دؤنؤتیم  دؤنؤتین  دؤنؤتن

 ---------------------------------

¤ ماضی استمراری (می پوشیدم ...)

 A

 مثبت : دؤگوتم  دؤگوتی  دؤگوت  دؤگوتیم  دؤگوتین  دؤگوتن

 منفی : دؤنؤگوتم  دؤنؤگوتی  دؤنؤگوت  دؤنؤگوتیم  دؤنؤگوتین  دؤنؤگوتن

 B

 مثبت : دؤتم  دؤتی  دؤگوت  دؤتیم  دؤتین  دؤتن

 منفی : دؤنؤتم  دؤنؤتی  دؤنؤگوت  دؤنؤتیم  دؤنؤتین  دؤنؤتن

 ---------------------------------

¤ ماضی ملموس (داشتم می پوشیدم ...)

 A

 مثبت : دؤگوته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : دؤگوته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 B

 مثبت : دؤته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : دؤته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 C

 مثبت : دؤت دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : دؤت دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی تمنایی (می پوشیدم ...)

 A

 مثبت : دؤگوته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : دؤگوته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 B

 مثبت : دوته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : دؤته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 C

 مثبت : دؤت نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : دؤت ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 ---------------------------------

 ¤ ماضی نقلی (پوشیده ام ...)

 A

 مثبت : دؤگوتأم  دؤگوتأی  دؤگوته  دؤگوتأیم  دؤگوتأین  دؤگوتأن

 منفی : دؤنؤگوتأم  دؤنؤگوتأی  دؤنؤگوته  دؤنؤگوتأیم  دؤنؤگوتأین  دؤنؤگوتأن

 B

 مثبت : دؤتأم  دؤتأی  دؤته  دؤتأیم  دؤتأین  دؤتأن

 منفی : دؤنؤتأم  دؤنؤتأی  دؤنؤته  دؤنؤتأیم  دؤنؤتأین  دؤنؤتأن

 ---------------------------------

¤ ماضی بعید (پوشیده بودم ...)

 A

 مثبت : دؤگوته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : دؤنؤگوته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 B 

مثبت : دؤته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : دؤنؤته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی التزامی (پوشیده باشم ...)

 A

 مثبت : دؤگوته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : دؤنؤگوته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 B

 مثبت : دؤته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : دؤنؤته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 ---------------------------------

¤ ماضی نقلی مستمر ?

 A

 مثبت : دؤگوته دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : دؤگوته ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 B

 مثبت : دؤته دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : دؤته ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 C

 مثبت : دؤت دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : دؤت ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 ---------------------------------

¤ ماضی ابعد ?

 A

 مثبت : دؤگوته دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : دؤگوته ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

 B

 مثبت : دؤته دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : دؤته ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

 C

 مثبت : دؤت دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : دؤت ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

 ---------------------------------

¤ مضارع اخباری (می پوشم ...)

 A

 مثبت : دؤکونم  دؤکونی  دؤکونه  دؤکونیم  دؤکونین  دؤکونن

 منفی : دؤنؤکونم  دؤنؤکونی  دؤنؤکونه  دؤنؤکونیم  دؤنؤکونین  دؤنؤکونن

 B

 مثبت : دؤنم  دؤنی  دؤنه  دؤنیم  دؤنین  دؤنن

 منفی : دؤنؤنم  دؤنؤنی  دؤنؤنه  دؤنؤنیم  دؤنؤنین  دؤنؤنن

 ---------------------------------

¤ مضارع التزامی (بپوشم ...)

 A

 مثبت : دؤکونم  دؤکونی  دؤکونه  دؤکونیم  دؤکونین  دؤکونن

 منفی : دؤنؤکونم  دؤنؤکونی  دؤنؤکونه  دؤنؤکونیم  دؤنؤکونین  دؤنؤکونن

 B

 مثبت : دؤنم  دؤنی  دؤنه  دؤنیم  دؤنین  دؤنن

 منفی : دؤنؤنم  دؤنؤنی  دؤنؤنه  دؤنؤنیم  دؤنؤنین  دؤنؤنن

 ---------------------------------

¤ مضارع ملموس (دارم می پوشم ...)

 A

 مثبت : دؤگوته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : دؤگوته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 B

 مثبت : دؤته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : دؤته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 C

 مثبت : دؤت درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : دؤت دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 ---------------------------------

¤ فعل امر :  دؤکون  (بپوش)
¤ فعل نهی :  دؤنؤکون  (نپوش)

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۳۶
بخساد


¤ ماضی ساده (ریختم ...)

 مثبت : بوشؤندم  بوشؤندی  بوشؤند  بوشؤندیم بوشؤندین بوشؤندن

 منفی : نوشؤندم  نوشؤندی  نوشؤند  نوشؤندیم نوشؤندین نوشؤندن

 ---------------------------------

 ¤ ماضی نقلی (ریخته) »  بوشؤنده

 ---------------------------------

¤ ماضی بعید (ریخته بودم ...)

 مثبت : بوشؤنده بؤم /   بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : نوشؤنده بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی التزامی (ریخته باشم ...)

 مثبت : بوشؤنده بوم /   بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : نوشؤنده بوم /  بی  / بو /  بیم /  بین /  بون

 ---------------------------------

¤ ماضی استمراری (می ریختم ...)

 مثبت :  شؤندم  شؤندی  شؤند  شؤندیم  شؤندین  شؤندن

 منفی :  نوشؤندم  نوشؤندی  نوشؤند  نوشؤندیم  نوشؤندین  نوشؤندن

 ---------------------------------

¤ ماضی تمنایی (می ریختم ...)

 مثبت : شؤنده نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : شؤنده ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن 

 منفی : نوشؤنده نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن 

 ---------------------------------

¤ ماضی ملموس (داشتم میریختم ...)

 مثبت : شؤنده دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : شؤنده دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 ---------------------------------

¤ مضارع اخباری (می ریزم ...)

 مثبت : شؤنم   شؤنی   شؤنه    شؤنیم  شؤنین   شؤنن

 منفی : نوشؤنم   نوشؤنی   نوشؤنه   نوشؤنیم  نوشؤنین   نوشؤنن

 ---------------------------------

¤ مضارع التزامی (بریزم ...)

 مثبت : بوشؤنم  بوشؤنی  بوشؤنه  بوشؤنیم بوشؤنین بوشؤنن

 منفی : نوشؤنم  نوشؤنی  نوشؤنه  نوشؤنیم نوشؤنین نوشؤنن

 ---------------------------------

¤ مضارع ملموس (دارم میریزم ...)

 مثبت :  شؤنده درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : شؤنده دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

  ---------------------------------

¤ فعل امر  :  بوشؤن  (بریز)
¤ فعل نهی :  نوشؤن  (نریز)

  ---------------------------------

¤ افعال مجهول  :

 بوشؤنده بؤبؤ (ریخته شد) / بوشؤنده نئه (ریخته شده است) / بوشؤنده نابؤ (ریخته شده بود)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۲۰:۳۲
بخساد


¤ ماضی ساده (جمع کردم ...)

 مثبت : فیچئم  فیچی  فیچئه فیچىم فیچىن فیچئن

 منفی : فینیچئم  فینیچی  فینیچئه  فینیچىم  فینیچىن  فینیچئن

 ---------------------------------

¤ ماضی استمراری (جمع میکردم ...)

 مثبت :  فیچئم   فیچى   فیچئه   فیچىم   فیچىن   فیچئن

 منفی :  فینیچئم  فینیچى   فینیچئه  فینیچىم   فینیچىن   فینیچئن

 ---------------------------------

¤ ماضی ملموس (داشتم جمع میکردم ...)

 مثبت : فیچئه دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : فیچئه دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی تمنایی (جمع میکردم ...)

 مثبت : فیچئه نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : فیچئه ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 ---------------------------------

 ¤ ماضی نقلی ( جمع کرده ) »  فیچئه

 ---------------------------------

¤ ماضی بعید (جمع کرده بودم ...)

 مثبت : فیچئه بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /   بین / بؤن

 منفی : فیچئه بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی التزامی (جمع کرده باشم ...)

 مثبت : فیچئه بوم/ بی/  بو/  بیم/  بین/   بون

 منفی : فیچئه بوم/ بی/  بو/  بیم/  بین/   بون

---------------------------------

¤ ماضی نقلی مستمر ?

 مثبت : فیچئه دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : فیچئه ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 ---------------------------------

¤ ماضی ابعد ?

 مثبت : فیچئه دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : فیچئه ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

 ---------------------------------

¤ مضارع اخباری (جمع میکنم ...)

 مثبت : فیچینم  فیچینی   فیچینه    فیچینیم  فیچینین  فیچینن

 منفی : فینیچینم  فینیچینی  فینیچینه  فینیچینیم  فینیچینین  فینیچینن

 ---------------------------------

¤ مضارع التزامی (جمع بکنم ...)

 مثبت : فیچینم  فیچینی  فیچینه  فیچینیم  فیچینین فیچینن

 منفی : فینیچینم فینیچینی  فینیچینه  فینیچینیم  فینیچینین فینیچینن

 ---------------------------------

¤ مضارع ملموس (دارم جمع میکنم ...)

 مثبت : فیچئه  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : فیچئه دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

  ---------------------------------

¤ فعل امر  :  فیچین   (جمع کن)
¤ فعل نهی :  فینیچین   (جمع کن)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۲۰:۰۶
بخساد