بخساد

جمعه, ۹ بهمن ۱۳۹۴، ۰۸:۱۳ ب.ظ

۰

فصل دوم (قسمت دوم)

جمعه, ۹ بهمن ۱۳۹۴، ۰۸:۱۳ ب.ظ

قسمت اول از فصل دوم رو از اینجا پى بگیرید.

قسمت دوم:

علامت مفعول در زبان فارسی «را» و در فارسی عامیانه «رو» می‎باشد. در زبان گیلکی و در گویش شرق گیلان علامت مفعول «شوا (Ө)» هست که ما در این آموزش از کسره به همراه «ه» (--ِه) به عنوان شوا به کار خواهیم بُرد. مثلا:

*کتابِه (کتاب را) Kөtabө

*لیوانِه (لیوان را) Livanө

توجه باید داشت که تنها تا زمانی علامت مفعول در زبان گیلکی «--ِه» می‎باشد که مفعول به حروف بی‎صدا ختم شده باشد! مثلا:

در هر دو مثال قبل، مفعول به حرف بی‎صدا ختم شده بود! کتاب به «ب» و لیوان به «ن» که بیصدا هستند.

تذکر: در مواردی که مفعول به حروف صدادار «او، اى، الف، -ِه، ئه» ختم شود علامت مفعول تغییر خواهد کرد که در ادامه چندی این تغییرات رو خواهیم گفت.


*مَرِه تِشنأ هیسِه (من رو تشنه است/ تشنمه)

*مَرِه (من رو/ به من)

*مَرِه آو وأنِه (من رو آب می‎خواهد/ آب میل دارم)

*مو آو خأنِم (من آب می‎خوام)

*او آوِه هَدی مَرِه (اون آب رو بده به من)

*هَدی (بده)

*هَدی مَرِه (بده به من)

*آو (آب)

*آوِه (آب رو)

*او آوِه (اون آب رو)

*او آوِه هَدی (اون آب رو بده)

*او آوِه هَدی مَرِه (اون آب رو بده به من)

*سَردِ آو (آب سرد)

*او سردِ آوِه هَدی مَرِه (اون آب سرد رو بده به من)

*او زَردِ کتابِه هَدی مَرِه (اون کتاب زرد رو بده به من)

*کتابِه (کتاب رو)

*زَردِ کتاب (کتاب زرد)

*زَردِ کتابِه (کتاب زرد رو)

*او زردِ کتابِه (اون کتاب زرد رو)

*او زَردِ کتابِه هَدی مَرِه (اون کتاب زرد رو بده به من)

*او زردِ لیوانِه هَدی مَرِه (اون لیوان زرد رو بده به من)

*او لیوانِه هَدی مَرِه (اون لیوان رو بده به من)

*کِمی لیوانِه؟ (کدوم لیوان رو؟)

*کِمی لیوانِه هَدِم تِرِه؟ (کدوم لیوان رو بدم به تو؟)

*زَردِ لیوان (لیوان زرد)

*زِردِ لیوانِه هَدی مَرِه (لیوان زرد رو بده به من)

*کِمتان؟ (کدوم یکی؟)

*زردِ لیوان (لیوان زرد)

*کِمی لیوان؟ (کدوم لیوان؟)

*سبزِ لیوان (لیوان سبز)

*سؤرخِ لیوان (لیوان قرمز)

*آبی لیوان (لیوان آبی)

*سیا لیوان (لیوان سیاه)

*سِوید لیوان (لیوان سفید)

*هَدی مَرِه (بده به من)

*هَدِم تِرِه؟ (بدم به تو؟)

*هَدِم؟ (بدم؟)

*نَه، نَدی مَرِه (نه، نده به من)

*چِرِه نَدِم؟ (چرا ندم؟)

*واقعاً نَدِم؟ (واقعاً ندم؟)

*آها نَدی (آره ندی)

*ولی مو هَدِنِم (ولی من می‎دم)

*هَدِنِم (می‎دم)

*مو هَدِنِم (من می‎دم)

*ولی مو نِخأنِم! (ولی من نمی‎خوام!)

*مَرِه حَلی نؤبونِه! مو هَدِنِم (ولی من رو حالی نمی‎شه! من می‎دم)

*خؤ هَدی (خوب بده)

*نَدِنِم (نمی‎دم)

*نِخأنِم (نمی‎خوام)

*نوخؤرِنِم (نمی‎خورم)

*نؤبونِه (نمیشه)

*او آوِه هَدی مَرِه (اون آب رو بده به من)

*نِخأنِم نَدِنِم (نمی‌خوام نمی‎دم)

*نؤبونِه کِه، هَدی دِه (نمی‎شه که، بده دیگه)

*مو نَه آوِه تِرِه هَدِنِم، نَه لیوانِه (نه آب رو به تو می‎دم، نه لیوان رو)

*خؤ نَدی! عُقده‎ِیی (خوب نده! عُقده‎ای).

*أسأ مَرِه تشنأ نیِه (اصن من رو تشنه نیست/ اصن تشنه‎ام نیست)

*أسأ مَرِه تشنأ نؤبؤ (اصن من رو تشنه نبود/ اصن تشنه‎ام نبود)

*أسأ (اصن)

*نیِه (نیست)/ هیسِه (هست)

*نؤبؤ (نبود)/ بؤ (بود)

*أسأ تِرِه تِشنأ بؤ؟ (اصن تو رو تشنه بود/ اصن تشنه‎ات بود؟)

*آها بؤ ولی الان دِه نیِه (آره بود ولی الان دیگه نیست)

*الان مَرِه وِشنأ هیسِه! (الان من رو گرسنه است/ الان من گرسنه‎ام است!)

*جا سَر الان مَرِه وِشنأ هیسِه! (بجاش الان من رو گرسنه است/ بجاش الان من گرسنه‎امه!)

*جا سَر (بجاش)

*چی خأنی تِرِه هَدِم؟ (چی میخوای بهت بدم؟)

*مو یِتِه مورغؤنِه‎دیشکین خأنِم (من یه نیمرو میخوام)

*مورغؤنِه‎دیشکین (نیمرو) Murqönө-diškin

*مورغؤنه‎دیشکین خؤرِنی؟ (نیمرو می‎خوری؟)

*مورغؤنِه دأری؟ (تخم‎مرغ داری؟)

*مورغؤنِه (تخم‎مرغ)

*مو خألی یِتِه مورغؤنه‎دیشکین خؤرِنِم! مَرِه هَدِنی؟ (من فقط یه نیمرو می‎خورم! بهم می‎دی؟)

*مَرِه هَدِنی؟ (بهم می‎دی؟)

*آها تِرِه هَدِنِم (آره بهت می‎دم)

*نَه تِرِه نَدِنِم (نَه بهت نمی‎دم)

*چِرِه مَرِه نَدِنی؟ (چرا بهم نمی‎دی؟)

*چؤن تِرِه دوس نِدأرِم (چون تو رو دوست ندارم/ چون دوسِت ندارم)

*ولی مو تِرِه خِیلی دوس دأرِم (ولی من تو رو خیلی دوس دارم)

*ولی جا سَر مو تِرِه خِیلی دوس دأرِم (ولی بجاش من تو رو خیلی دوس دارم)

*تو چِرِه مَرِه دوس نِدأری؟ (تو چرا من رو دوست نداری/ تو چرا دوسَم نداری؟)

*نِدأری (نداری)

*دأری؟ (داری)

*دوس دأری؟ (دوست داری؟)

*مَرِه دوس دأری؟ (من رو دوست داری/ دوسَم داری؟)

*تو مَرِه دوس دأری؟ (تو من رو دوس داری/ تو دوسَم داری؟)

*آها جؤن، مو تِرِه دوس دأرِم (آره جونم، من تو رو دوست دارم/ آره عشقم، من دوسِت دارم)

*مو تِرِه خِیلی دوس دأرِم (من تو رو خیلی دوست دارم/ من خیلی دوسِت دارم)

*تو چی؟ تو مَرِه دوس دأری؟ (تو چی تو من رو دوست داری/ تو چی؟ تو دوسَم داری؟)

*آها! مَرأنی (آره! من هم)

*مرأنی تِرِه دوس دأرِم (من هم تو رو دوس دارم/ منم دوسِت دارم)

*مو ویشتر تِرِه دوس دأرِم (من بیشتر تو رو دوس دارم/ من بیشتر دوسِت دارم)

*مو تِرِه خأنِم (من تو رو می‎خوام)

*تو مَرِه خأنی؟ (تو من رو می‎خوای؟)

*آها مَرأنی تِرِه خأنِم (آره منم تو رو می‎خوام)

*مو چأیی أنی خأنِم (من چای هم می‎خوام)

*مو چأیی نِخأنِم! جا سَر یِتِه لیوان آو خأنِم (من چای نمی‎خوام! بجاش یک لیوان آب می‎خوام)

*جا سَر (بجاش)

*چأیی جا سَر (بجای چای)

*مو چأیی جا سَر، قهوه خأنِم (من بجای چای، قهوه می‎خوام)

*مو قهوه جا سَر، چأیی خؤرِنِم (من بجای قهوه، چای می‎خورم)** جمع‎بندی **

هَدی مَرِه (بده به من)/ هَدِم تِرِه (بدم به تو)

کِتابِه (کتاب رو)/ لیوانِه (لیوان رو)/ آوِه (آب رو)

هَدِنی مَرِه (می‎دی به من)/ هَدِنِم تِرِه (می‎دم به تو)

؛؛؛

کِمتان (کدوم یکی)/ کِمی رَنگ (کدوم رنگ)

مورغؤنِه (تخم‎مرغ)/ مورغؤنِه‎دیشکین (نیمرو)

تِرِه دوس دأرِم (دوسِت دارم)/ مَرِه دوس دأری (دوسَم داری)

؛؛؛

ویشتَر (بیشتر)/ دوس دأشتِن (دوست داشتن)

بؤ (بود)/ نؤبؤ (نبود)

جا سَر (بجاش)/ قهوه جا سَر (بجای قهوه)

می جا سر (بجای من)/ تی جا سر (بجای تو)

** ××× **


مکالمه:

نکته: «دیکان‎دار» به معنای مغازه‎دار، و «هئن‎کَس» به معنای خریدار می‎باشد. «آبرار» به معنای همان برادر هستش ولی نسبت به «برأر» کمی احترام‎اش بیشتره.


مغازۀ شمارۀ یک:

دیکان‎دار: چی خأنی آبرأر؟ (چی می‎خوای دادش؟)

هئن‎کَس: مو یِتِه خودکار خأنِم (من یه خودکار می‎خوام)

دیکان‎دار: کِمی رنگِه خأنی؟ (کدوم رنگ رو می‎خوای؟)

هئن‎کَس: سیا بؤبون (سیاه باشه)

دیکان‎دار: سیا ندأرم آبی بؤبون ایرادی دأرِه؟ (سیاه ندارم آبی باشه ایرادی داره؟)

هئن‎کَس: نَه جؤن، خألی سؤرخ نؤبون! (نه جونم، فقط قرمز نباشه)

دیکان‎دار: نَه سؤرخ نیِه (نه قرمز نیست)


مغازۀ شمارۀ دو:

دیکان‎دار: خورد دأری؟ (خورد داری؟)

هئن‎کَس: خألی دو تِه پنج تومؤنی دأرِم (فقط دو تا پنج تومانی دارم)

دیکان‎دار: خؤ تو تی پولانِه هَدی مَرِه تا مو تِرِه یِتِه دَه هزار تومؤنی هَدِم (خوب تو پولهات رو بده به من تا من به تو یه ده هزار تومانی بدم)


مغازۀ شمارۀ سه:

هئن‎کَس: مورغؤنِه دأرین؟ (تخم‎مرغ دارید؟)

دیکان‎دار: آها جؤن، چند تِه خأنی؟ (آره جونم، چند تا می‎خوای؟)

هئن‎کَس: دَه تِه (ده تا)

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی