بخساد

آخرین مطالب

۱۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

 

 قسمت 6 رو در اینجا دیدن نمایید.

 

 * پمپ بنزین کویه نئه؟ : پمپ بزین کجاست؟

 * اویه نئه : اونجاست » ouye

 * اییه نئه : اینجاست » eeye

 * کمربندی مئن نئه : تو کمربندیه

 * کمربندی کورا هیسه ؟ : کمربندی کدوم طرفه؟

 * کورا : کدوم طرف

 * ایرا : این طرف

 * کمربندی ایرا هیسه : کمربندی این طرفه

 * کمربندی ایرا نئه : کمربندی این طرف واقع شده » نئه (بودن در جایی برای اشیا غیر جاندار)

 * کمربندی اورا هیسه : کمربندی اون طرفه

 * اورا : اون طرف

 * پمپ بنزین کورا هیسه؟ : پمپ بنزین کدوم طرفه؟

 * پمپ بنزین کورا نئه؟ : پمپ بنزین کدوم طرف واقع شده؟

 ** جمع بندی **

 کورا هیسه » کدوم طرفه

 کورا نئه » کدوم طرف موجوده / واقع شده

 ** × **

 * بخشنین مره : منو می بخشید » baxshenin

 * مره : من رو (منو) / به من (بهم) » mare

 * بؤگو : بگو » bogu

 * بؤگو مره : بهم بگو

 * تو بؤگو مره علی کوی هیسئه؟ : تو بهم بگو علی کجاست؟

 * رامسر کورا هیسه؟ : رامسر کدوم طرف هست؟

 * رامسر کورئه؟ : رامسر کدوم طرفه؟

 * کورئه : کدوم طرفه » ku r'e

  »» کورا هیسه = کورئه ««

 * ایرئه : این طرفه

 * اورئه : اون طرفه

 ** جمع بندی2 **

 مره : من رو (منو) məre

 مره : به من (بهم) məre

 مرم : منم mərem

 مر نی : من هم məreni

 مو : من

 می : my

 ** × **

 * ور : کنار / پیش

 * می ور : پیش من

 * همرأ : با hamra

 * می همرأ : با من

 * تی همرأ : با تو

 * کی همرأ ؟ : با کی؟

 * کسنˇهمرأ : با هم » کسنه همرأ kasan ə hamra

 * کسنˇهمرأ شؤ دریم پارک : با هم داریم میریم پارک

 * شؤ دریم : داریم میریم

 * چی همرأ؟ : با چی؟

 * چی همرأ شؤ درین؟ : با چی دارید میرید؟

 * ماشینˇ همرأ : با ماشین » mashinə hamra

 ** جمع بندی3 **

 # دقت شود در زبان گیلکی جای صفت - موصوف و مضاف - مضاف الیه نسبت به فارسی جابجا میشود

 می وچه : پسر من

 وچه همرأ : با پسر

 * می وچه همرأ : با پسرم

 سیا کتاب : کتاب سیاه

 کتابˇبون : زیر کتاب

 * سیا کتابˇبون : زیر کتاب سیاه

 * سؤرخˇ کتابˇ ور : کنار کتاب قرمز

 * می سؤرخˇ لباس : لباس قرمز من

 * علی برارˇ همرأ : با برادر علی

 * می خاخورˇ همرأ : با خواهر من

 * أمی خؤنه مئن : توی خونه ما

 ** × **

 * ای کتاب می وچه شی هیسه : این کتاب مال پسرمه

 * می وچه شی : مال پسرم

 »» شی هیسه = شئه ««

 * می لاکو تی لاکو ور هیسئه : دخترم پیش دخترته

 * تی لاکو ور : پیش دخترت

 * تو خؤره کوی هیسأی؟ : تو خودت کجایی؟

 * خؤره : خودت/ خودم/ خودش/ ...

 * کویه هیسأی؟ : کجایی؟

 * مو ساحل هیسأم : من ساحل هستم

 * کی همرأ هیسأی؟ : با کی هستی؟ » hisay

 * مو می برأرˇهمرأ هیسأم : من با برادرم هستم » هیسأم (بودن در جایی برای انسان)

 * کی همرأ هیسی؟ : با کی هستی؟ » hisi

 * مو می برأرˇهمرأ هیسم : من با برادرم هستم » هیسم (بودن). توجه شود در اینجا دیگه به مکان اشاره نشده

 * کی همرأ هیسأبی؟ : با کی بودیی؟ » hisabi

 * مو می لاکوˇهمرأ هیسأبؤم : من با دخترم بودم » هیسأبؤم (بودن در جایی برای انسان)

 * کی همرأ بی؟ : با کی بودی؟ » bi

 * مو می وچهˇهمرأ بؤم : من با پسرم بودم » بؤم (بودن. توجه شود در اینجا دیگه به مکان اشاره نشده)

 ** جمع بندی4 **

 یادآوری

# بودن در جایی

 * مو هیسأبؤم (بودم) / هیسأم (هستم)

 * تو هیسأبی (بودی) / هیسأی (هستی)

 * اون هیسأبؤ (بود) / هیسئه (هست)

 * آمو هیسأبیم (بودیم) / هیسأیم (هستیم)

 * شومو هیسأبین (بودید) / هیسأین (هستید)

 *اوشان هیسأبؤن (بودند) / هیسأن (هستند)

# بودن

 * مو بؤم (بودم) / هیسم (هستم)

 * تو بی (بودی) / هیسی (هستی)

 * اون بؤ (بود) / هیسه (هست)

 * آمو بیم (بودیم) / هیسیم (هستیم)

 * شومو بین (بودید) / هیسین (هستید)

 * اوشان بؤن (بودند) / هیسن (هستند)

 ** × **

 

 مکالمه گیلکی

 

 

 + سلام، خوب هیسین؟ کویه شؤ درین؟

 -  سلام، آمو  شؤ دریم ساحل

 + ساحل کورا هیسه؟

 -  ساحل ایرا هیسه

 + ماشینˇهمرأ شؤ درین؟

 -  نه آمو ماشینˇهمرأ شؤ دننیم، کسنˇهمرأ پیاده شؤ دریم، اون تی ماشینه؟

 + نه اون می شی نییه، می شی اویه نئه، شیمی شی کویه نئه؟

 -  أمی شی أمی خؤنه مئن نئه

 

 قسمت 8 رو در اینجا دیدن نمائید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۰۵
بخساد

 

 برای دیدن قسمت 5 میتونید در اینجا کلیک کنید.

 

 * کوی هیسئه؟ : کجاست؟ » خطاب به انسان

 * هیسئه : هست/ وایستاده » his'e

 * کوی نئه؟ : کجاست؟ » خطاب به اشیا

 * نئه : هست/ قرار دارد » n'e

 * علی کوی هیسئه؟ : علی کجاست؟ » علی= انسان » هیسئه

 * کتاب کوی نئه؟ : کتاب کجاست » کتاب= اشیا » نئه

 ** جمع بندی **

 # همانطور که ملاحظه کردید در زبان گیلکی فعل بودن در جایی برای انسان و اشیا متفاوت میباشد

 برای انسان و حیوان معمولا از فعل هیسأن استفاده میشود و برای اشیا از فعل نأن استفاده میشود

 ** × **

 * کویه : کجا » kuye

 * کوی : کجا » kuy

 * اویه : اونجا » ouye

 * اوی : اونجا » ouy

 * اییه : اینجا » eeye

 * ایی : اینجا » eey

 ** جمع بندی2 **

 # کوی/ ایی/ اوی تنها در جمله بکار میروند و خودشون به تنهایی نمیتوانند مورد استفاده قرار گیرند و بجاشون از کویه/ اییه/ اویه استفاده میشود مثلا

 * کوی شؤ دری؟ : کجا داری میری » کوی درجمله بکار رفته

 * کویه؟ : کجا؟ » کویه به تنهایی مورد استفاده قرار گرفته

 ** × **

 * بهرامˇ لباس : لباس بهرام » bahram ө lebas

 * کوی نئه؟ : کجاست؟ » نئه برای اشیا

 * بهرامˇ لباس کوی نئه؟ : لباس بهرام کجاست؟

 * بهرامˇ لباس اوی نئه : لباس بهرام اونجاست

 * بهرامˇ لباس ایی نئه : لباس بهرام اینجاست

 * شهرامˇ برأر : برادر شهرام

 * کوی هیسئه؟ : کجاست؟ » هیسئه برای انسان/ حیوان

 * شهرامˇ برأر کوی هیسئه؟ : برادر شهرام کجاست؟

 * شهرامˇ برأر اوی هیسئه : برادر شهرام اونجاست

 * شهرامˇ برأر ایی هیسئه : برادر شهرام اینجاست

 ** جمع بندی3 **

 # دقت شود در زبان گیلکی جای صفت - موصوف و مضاف - مضاف الیه نسبت به فارسی جابجا میشود (همانند انگلیسی)

 * سؤرخˇ کتاب : کتاب قرمز » sorx ө ketab

 * بهرامˇ خاخور : خواهر بهرام » bahram ө xaxur

 ** × **

 * بون : زیر » bun

 * میزˇبون : زیر میز

 * سر : رو » sar

 * میزˇسر : رو میز

 * مئن : تو / داخل » men

 * کشؤ مئن : توی کشو

 * ور : کنار / پیش » var

 * میزˇور : کنار من

 * تی برأر می ور هیسئه : برادرت پیش منه » برأر= انسان » هیسئه

 * تی خودکار می ور نئه : خودکارت پیش منه » خودکار= اشیا » نئه

 ** جمع بندی4 **

 # بون : زیر » bun

 # سر : رو » sar

 # مئن : تو / داخل » men

 # ور : کنار / پیش » var

 ** × **

 * کوی نئه؟ : کجاست؟

 * می خوکار کوی نئه؟ : خودکارم کجاست؟

 * تی خودکار میزˇسر نئه : خودکارت رو میزه

 * تی خودکار میزˇسر ننئه : خودکارت رو میز نیست

 * ننئه : نیست / قرار ندارد » ne n'e

 * بهرام خؤنه هیسئه؟ : بهرام خونست؟

 * نه بهرام خؤنه نئسئه : نه بهرام خونه نیست » ne s'e

 ** جمع بندی5 **

 # نئه : هست » برای اشیا

 # هیسئه : هست » برای انسان و حیوان

 # ننئه : نیست » برای اشیا

 # نئسئه : نیست » برای حیوان و انسان

 ** × **

 * ای : این » een

 * او : اون » oun

 * ای کتاب : این کتاب

 * او کتاب : اون کتاب

 * کتابان : کتابها » کتاب+ان ketaban

 * کتابان کویه نأن؟ : کتابها کجایند؟

 * نأن : هستند » nan

 * کویه نأن : کجایند

 ** جمع بندی6 **

 # نئه (مفرد) /  نأن (جمع)

 # ای : ضمیر اشاره نزدیک » ای خؤنه = این خونه

 # او : ضمیر اشاره دور » او خؤنه = اون خونه

 ** × **

 

 مکالمه گیلکی

 

 + علی، کتابان کویه نأن؟ 

 

 

 - ای کتاب میزˇبون نئه

 

 

 - ای کتاب میزˇسر نئه

 

 

 - ای کتاب میزˇور نئه

 

 

 -  ای کتاب نی کشؤ مئن نئه

 + تی نمره 20 ;) تی جوابان همه دؤرؤست بؤن (y)

 

 قسمت 7 رو در اینجا دیدن نمایید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۳ ، ۰۱:۰۲
بخساد

 

 برای دیدن قسمت 4 میتونید در اینجا کلیک کنید.

 

 * کار گوت دِرِم : دارم کار میکنم »

 * کار دِرِم : دارم کار میکنم » گوت ---> پنهان

 * چی کار گوت دِرِی؟ : داری چی کار میکنی؟

 * چی کار دِرِی؟ : داری چی کار میکنی؟ » گوت ---> پنهان

 * اوشان معما حَل گوت دِرِن : آنها دارن معما حل میکنند

 * حل گوت دِرِن : دارن حل میکنند

 * حل گوت دِننِن (تلفظ: دِن+نِن) : دارن حل نمیکنند

 * مو کار دِننِم (تلفظ: دِن+نِم) : من دارم کار نمیکنم » گوت ---> پنهان

 * مو کار گوت دِننِم : من دارم کار نمیکنم

 ** جمع بندی **

  گوت دِرِم (دارم میکنم)

  گوت دِری (داری میکنی)

  گوت دِرِه (داره میکنه)

  گوت دِریم (داریم میکنیم)

  گوت دِرین (دارید میکنید)

  گوت دِرِن (دارند میکنند)

 ** × **

 * می وَچِه گَب زأ دِرِه  : پسرم داره حرف میزنه

 *  گَب زأ دِرِه  : داره حرف میزنه

 *  زأ دِرِه  : داره میزنه

 * زأ تونِه : میتونه بزنه

 * تونِه : میتونه tunə

 * زأ تونی : میتونی بزنی

 * گب زأ تونی : میتونی حرف بزنی

 * گیلکی گب زأ تونی : میتونی گیلکی حرف بزنی

 * گیلکی گب زأ دِرِه : داره گیلکی حرف میزنه

 ** جمع بندی2 **

 زأ تونِم (میتونم بزنم) za tunəm

 زأ تونی (میتونی بزنی) za tuni

 زأ تونِه (میتونه بزنه) za tunə

 زأ تونیم (میتونیم بزنیم) za tunim

 زأ تونین (میتونید بزنید) za tunin

 زأ تونن (میتونند بزنند) za tunən

 ** × **

  * مو تونِم : من میتونم

* مو گیلکی گَب زأ تونِم : من میتونم گیلکی حرف بزنم

 * تو گیلکی گَب زأ تونی؟ : تو میتونی گیلکی حرف بزنی؟

 * آها مو گیلکی گب زأ تونِم : آره من میتونم گیلکی حرف بزنم

 * آها زأ تونِم : آره میتونم بزنم

 * نه زأ مِننِم (تلفظ: مِن+نِم) : نه نمیتونم بزنم

 * مننم : نمیتونم » mennem

 * نَه مو گیلکی گَب زأ مِننِم : نه من نمیتونم گیلکی حرف بزنم

 * نَه مو گیلکی گب زأ دِننِم : نه من دارم گیلکی حرف نمیزنم

 * زأ مننم : نمیتونم بزنم

 * زأ دننم : دارم نمیزنم

 ** جمع بندی3 **

 زأ مِننِم (نمیتونم بزنم) za mennem

 زأ مِننی (نمیتونی بزنی) za menni

 زأ مِننِه (نمیتونه بزنه) za menne

 زأ مِننیم (نمیتونیم بزنیم) za mennim

 زأ مِننین (نمیتونید بزنید) za mennin

 زأ مِننِن (نمیتونند بزنند) za mennen

 ** × **

 * خا : باشه

 * هَندِه : بازم، دؤباره » hande

 * دِه : دیگه » de

 * چِرِه : چرا » chere

 * هَندِه گَب زأ دِرِی گِه : بازم داری حرف میزنی که

 * زأ دِری : داری میزنی

 * چِرِه گَب زأ مِننی؟ : چرا نمیتونی حرف بزنی؟

 * زأ مِننی : نمیتونی بزنی

 * مو مِننِم : من نمیتونم

 * مو دِه گَب زأ مِننِم : من دیگه نمیتونم حرف بزنم

 * مو دِه مِننِم : من دیگه نمیتونم

 * مو خؤنِه شؤ دِرِم : من دارم خونه میرم

 * شؤ دِرِم : دارم میرم

 * شؤ تونِم : میتونم برم

 * مو تونِم : من میتونم

 * شؤ تونیم : میتونیم بریم

 * آمو خؤنِه شؤ تونیم؟ : ما میتونم خونه بریم؟

 * نَه شومو خؤنِه شؤ مِننین : نه شما نمیتونین خونه برید

 * شؤ مِننین : نمیتونید برید

 * شومو مِننین : شما نمیتونید

 * شومو شؤ مِننین : شما نمیتونید برید

 * شومو شؤ دِرین : شما دارید میرید

 ** جمع بندی3 **

 شؤ تونِم / شؤ مِننِم

 شؤ تونی / شؤ مِننی

 شؤ تونِه / شؤ مِننِه

 شؤ تونیم / شؤ مِننیم

 شؤ تونین / شؤ مِننین

 شؤ تونِن / شؤ مِننِن

 ** × **

 

 مکالمه گیلکی  E

 

 

 + الؤ سلام

 -  الؤ سلام، بَخشِنین، مو الان گَب زأ مِننِم

 + چی کار دِرِی مَگِه؟

 -  مو رانَندِگی دِرِم؟

 + چیکار دِری ؟؟؟؟؟؟؟

 -  رانندگی گوت دِرم، رانندگی

 + خا خا خداحافظ

 .

 .

 .

 

 + الؤ سلام گَب زأ تونی؟

 -  سلام، نَه زأ مِننِم

 + هَنده گب زأ مِننی! دِه چِرِه ؟؟

 -  جایگاه هیسأم گاز زأ دِرِم

 + خا یا علی

 

 برای دیدن قسمت 6 میتونید در اینجا کلیک کنید.

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۲۳
بخساد


 

 آشنایی با زبان گیلکی شرق گیلان

 

 گویش مورد استفاده در این وبلاگ مربوط به شهر کلاچای ، واجارگاه ، دهستان سیاهکلرود و منطقه قاسم آباد میباشد

 

 برای مشاهده صرف افعال لطفا روی فعل مورد نظر کلیک نمایید.

 

 * افعالی که به «تن» ختم میشوند

  گوتن (کردن) 

  گوتن (گفتن) 

  دؤگوتن (پوشیدن) 

  دؤگوتن (ریختن) 

  چاگوتن (درست کردن) 

  وگیتن (برداشتن) 

  گیتن (گرفتن) 

  هگیتن (گرفتن) 

  کتن (افتادن) 

  گنتن (انداختن) 

  وکتن (شدن) 

 

 

 * افعالی که به «ؤن» ختم میشوند

  بؤؤن (شدن) 

  شؤؤن (رفتن) 

 

 * افعالی که به «أن» ختم میشوند

  توأدأن (انداختن) 

  نأن (گذاشتن) 

  دنأن (فرو کردن) 

  ورسأن (بلند شدن) 

  هدأن (دادن) 

  دأن (دادن) 

  زأن (زدن) 

  همأن (آمدن) 

 

 * افعالی که به «ئن» ختم میشوند

  دبسئن (بستن) 

  فیچئن (جمع کردن) 

 دچئن (مرتب کردن) 

 هئن (خریدن) 

 چئن (چیدن) 

 بئن (بریدن) 

 دئن (دیدن) 

 

 * افعالی که به «دن» ختم میشوند

 هوردن (آوردن) 

 شؤندن (ریختن) 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۳ ، ۱۵:۲۳
بخساد

 

 آشنایی با زبان گیلکی شرق گیلان


زبان گیلکی امروزه به سه قسم کلی تقسیم میشه که عبارتند از

1. گیلکی غرب گیلان

2. گیلکی شرق گیلان

3. گیلکی غرب مازندران

البته مردم بومی شرق مازندران (پدر بزرگا و مادر بزرگا) زبان خودشون رو "گِلِکی" میدونن و دلیل جای نگرفتن در تقسیم بندی بالا فقط و فقط به احترام خود مردم مازندران (مخصوصن جوانترها ؤ تحصیل کرده ها) می باشد که معتقدند "گلکی" تداعی کننده گیلانه و این لفظ گلکی که در لفظ پدر مادرهامون هست یک "اشتباه رایج" می باشد که باید با نام هایی چون "مازنی یا تبری" که تداعی کننده مازندران و تبرستان بزرگه اصلاح گردد.

این آموزش به گویش شرق گیلان، حدفاصل دو شهر کلاچای و چابکسر می باشد. مناطقی چون شهر واجارگاه، دهستان سیاهکلرود و منطقه بزرگ قاسم آباد.

در این آموزش سعی شده زبان گیلکی مکالمه وار و در وبلاگ بخساد برای شما علاقه مندان به زبان گیلکی و همچنین علاقه مندان به زبان های ایرانی تدریس داده شود.

پیج فیسبوکی این آموزش رفرنسی هست به وبلاگ و در خلالش به موارد و نکاتی که در وبلاگ بهش نپرداخته شده و یا کم پرداخته شده می پردازد.

شما عزیزان اگر سوال، نظر و یا انتقادی دارین می توانید از طریق کامنتها و پیام ها با ما در میان بگذارید چون ما تشنه پاسخ دادنیم wink emoticon

اینکه میگم ما منظور همون منه؛ یعنی أدمین که یه نفره با نام مستعار "بخساد alias: "baxsad؛

فعلا از این آموزش 9 قسمت از فصل یک و دو قسمت از فصل دو موجوده که با حمایت های شما بیشترم خواهد شد (منظور از حمایت همون کامنتا ؤ پیاما ؤ لایک های شماست که به آدم دلگرمی میده).

دوستانی که علاقه مند به یادگیری زبان گیلکی به گویش رشتی هستند لازم به ذکر است گویش مورد استفاده در این وبلاگ با گویش دلخواه تفاوتهایی دارد.

نکته جالبی که درباره گویش مورد استفاده در این وبلاگ وجود دارد این است که علیرغم وجود گویش‌های مختلف زبان گیلکی، گیلکی شرق گیلان (رودسر)، غرب مازندران (رامسر) و ییلاقات گیلان (اشکورات) و هر دسته‌ای گیلکی رو با لهجه مخصوص به خود صحبت می‌کنند، اما این گویش شباهت بسیاری به هر سه گویش گفته شده دارد هرچند خود در دسته گیلکی شرق گیلان قرار گرفته است.


فصل یک:

 آموزش زبان گیلکی قسمت (1)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (2)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (3)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (4)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (5)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (6)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (7)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (8)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (9)

 

فصل دوم:

قسمت اول

قسمت دوم


با ما در تلگرام نیز همراه باشید.
http://telegram.me/gilaki_learning

اگر علاقه‌مند به یادگیری گویش رشتی هستید به http://telegram.me/soh6yl رجوع کنید.

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۳۱
بخساد

 

 برای دیدن قسمت 3 میتونید در اینجا کلیک کنید.

 * کوی هیسابی؟ : کجا بودی؟

 * تو خؤنه نئسابی؟ : تو خونه نبودی؟

 * نه مو خؤنه نئسابؤم : نه من خونه نبودم

 * کوی هیسأی؟ : کجایی؟

 * کویأن دری؟ : کجاها هستی؟

 * مو مشهد درم : من مشهدم

 * مو مشهد شؤ درم : من مشهد دارم میرم

 * مو مشهد شؤ دننم : من مشهد دارم نمیرم

 * مو شؤ درم : من دارم میرم » mu sho derem

 * مو زأ درم : من دارم میزنم » mu za derem

 * زأ درم : دارم میزنم » za derem

 * زأ دری؟ : داری میزنی؟ » za derei

 * گب زأ دری؟ : حرف داری میزنی؟ (صحبت داری میکنی)

 * تو گب زأ دری : تو حرف داری میزنی (داری صحبت میکنی)

 * گب : صحبت / حرف » gab

 * الان شومو گیلکی گب زأ درین : شما الان دارید گیلکی حرف میزنید (صحبت میکنید)

 * زأ درین : دارید میزنید

 ** جمع بندی **

  مو زأ درم - تو زأ دری - اون زأ دره

 آمو زأ دریم - شومو زأ درین - اوشؤن زأ درن

 ** × **

 * کمتان : کدامیک » kemtan

 * کمتان شیمی شی هیسه؟ : کدومیک مال شماست؟

 * شیمی شی : مال شما

 * شیمی شی هیسه : مال شما هست

 * کمتان گب زأ درین؟ : کدومتون دارید حرف میزنید؟

 * شومو شؤ درین : شما دارید میرید

 * شومو شؤ دننین : شما دارید نمیرید

 * شومو زأ درین : شما دارید میزنید » za derin

 * شومو زأ دننین : شما دارید نمیزنید » za dennin

 * تو الان گیلکی گب زأ دری؟ : تو الان گیلکی داری حرف میزنی؟

 * نه مو گب زأ دننم : نه من حرف دارم نمیزنم

 * زأ درم : دارم میزنم » za derem

 * زأ دننم : دارم نمیزنم » za dennem

 * نه مو گب زأ دننم : نه من حرف دارم نمیزنم

 ** جمع بندی2 **

  مو زأ دننم - تو زأ دننی - اون زأ دننه

 آمو زأ دننیم - شومو زأ دننین - اوشؤن زأ دننن

 ** × **

 * وچه : پسر » vache

 * لاکو : دختر » laku

 * کمتان شیمی وچه هیسه؟ : کدوکشون پسر شماست

 * اون شیمی وچه هیسه؟ : اون پسر شماست؟

 * آها اون می وچه هیسه : آره اون پسر منه

 * آها اون می وچئه : آره اون پسرمه (فشرده)

 * تی لاکو کوی هیسئه؟ : دخرت کجاست؟

 * می لاکو خؤنه نئسئه : دخترم خونه نیست

 * می وچه شؤ دره : پسرم داره میره

 * می لاکو گب زأ دره : دخترم داره حرف میزنه

 * تی وچه چی کار دره؟ : پسرت داره چی کار میکنه؟

 * چی کار دره؟ : داره چی کار میکنه؟ » chi kar dere

 * می وچه گب زأ دره : پسرم داره حرف میزنه

 * چی کار دری؟ : داری چی کار میکنی؟

 * مو کار درم : من دارم کار میکنم

 * مو زندگی درم : من دارم زندگی میکنم

 * تی لاکو کویه زندگی دره؟ : دخترت کجا داره زندگی میکنه؟

 * تی وچه کویأن دره؟ : پسرت کجا هست؟

 * تی وچه کوی هیسئه؟ : پسرت کجاست؟

 ** جمع بندی3 **

 # دقت کنید که در جملات زیر فعل گوتن(کردن) مستتر و پنهان میباشد

  مو کار گوت درم : من دارم کار میکنم

  مو کار درم : من دارم کار میکنم » گوت ---> پنهان

 مو زندگی درم : من دارم زندگی میکنم

 مو فکر درم : من دارم فکر میکنم

 مو بازی درم : من دارم بازی میکنم

 مو آشپزی درم : من دارم آشپزی میکنم

 مو خنده درم : من دارم خنده میکنم

 # تذکر : دقت شود در این جملات فعل گوتن(کردن) پنهان میشود و بهتر هست که از فعل گوتن(کردن) استفاده شود مثلا

  مو خنده گوت درم : من دارم خنده میکنم

 ** × **

 

 مکالمه گیلکی D

 

 

 + سلام خوبی؟

 -  مرسی ممنون شومو خوبین؟

 + مرسی

 -  کمتان تی وچه هیسن؟

 + اونی که گب زأ دره می وچه هیسه

 -  چی کار دره؟

 + گب زأ دره، گب

 -  می لاکو نی خنده دره

 + اون تی لاکو هیسه؟

 -  آها اون می لاکو هیسه

 + ××××

 -  ××××

  

 برای دیدن قسمت 5 میتونید در اینجا کلیک کنید.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۳۸
بخساد

 

 برای دیدن قسمت 2 میتونید در اینجا کلیک کنید.

 * کویه : کجا

 * کوی : کجا

 * کویأن : کجاها » کویه+أن » kuyan

 * مو تهرانئم : من تهرانی هستم » mu tehranem

 * مو تهرانی هیسم : من تهرانی هستم » hisem

 * مو تهران هیسأم : من تهران هستم » hisam  (بودن در جایی)

 * مو تهران درم : من تهران هستم » derem / درم (بودن در جایی)

 * کویأن هیسأی؟ : کجاها هستی؟ » hisay  (بودن در جایی)

 * کویأن دری؟ : کجاها هستی؟ » deri / دری (بودن در جایی)

 * مو کرمان درم : من کرمان هستم

 ** جمع بندی **
 # برای بودن در جایی در زبان گیلکی سه تا فعل وجود دارد هیسأن ، دؤبؤن و نأن

  * فعل هیسأن معمولا برای انسان و حیوان بکار میرود و در قسمت1 برایتان تشریح شد

  * فعل دؤبؤن به صورت کلی مورد استفاده قرار میگیرد (أعم از جاندار و غیر جاندار را در برمیگیرد) و همچنین خاصیت مستمر کردن افعال در گیلکی را نیز بر عهده دارد که در همین قسمت به صورت مختصر بهش می پردازیم

  * فعل نأن که در ادامه بهش خواهیم پرداخت معمولا برای اشیا مورد استفاده قرار میگیرد

 # سرف فعل دؤبؤن

 درم derem (هستم) - دری deri (هستی) - دره dere (هست)

 دریم derim (هستیم) - درین derin (هستین) - درن deren (هستن)

 ** × **

 * کوی دری؟ : کجا هستی؟

 * کوی شؤ دری؟ : کجا داری میری؟

 * شؤ دری : داری میری » sho deri

 * مو تهران شؤ درم : من تهران دارم میرم

 * شؤ درین : دارید میرید

 * شومو کویه شؤ درین؟ : شما کجا دارین میرین؟

 * آمو مازندران شؤ دریم : ما مازندران داریم میریم

 ** جمع بندی2 **

 مو شؤ درم - تو شؤ دری - اون شؤ دره

 آمو شؤ دریم - شومو شؤ درین - اوشؤن شؤ درن

 ** × **

 * شومو الان تهران درین؟ : شما الان تهران هستین؟

 * نه، آمو تهران دننیم : نه، ما تهران نیستیم » dennim

 * علی الان تهران دره؟ : علی الان تهرانه؟

 * نه، علی تهران دننه : نه، علی تهران نیست » denne

 * مو تهران شؤ درم : من تهران دارم میرم

 * مو تهران شؤ دننم : من تهران دارم نمیرم

 * شؤ درم : دارم میرم » sho derem

 * شؤ دننم : دارم نمیرم » sho dennem

 * شومو تهران شؤ دننین؟ : شما تهران دارین نمیرین؟

 * نه، آمو تهران شؤ دننیم : نه، ما تهران داریم نمیریم

 * أمرم تهران شؤ دننیم : مام تهران داریم نمیریم » امرم= ما هم amarəm

 ** جمع بندی3 **

 دننم dennem - دننی denni - دننه denne

 دننیم dennim - دننین dennin - دننن dennen

 # همانطور که در  زیر می بینید در گیلکی و انگلیسی برای مستمر کردن از فعل بودن (دؤبؤن، be) استفاده میشه ولی در فارسی از فعل داشتن استفاده میشه

 * مو خؤنه درم : من خونه هستم » I'm at home

 * مو خؤنه شؤ درم : من خونه دارم میرم » I'm going home

 * مو خؤنه دننم : من خونه نیستم » I'm not at home

 * مو خؤنه شؤ دننم : من خونه دارم نمیرم » I'm not going home

 ** × **

 

 * شومو خؤنه شؤ دننین؟ : شما خونه دارید نمیرید؟

 * نه، شؤ دننیم : نه داریم نمیریم

 * آمو پاساژ شؤ دریم : ما داریم پاساژ میریم

 * اونِ نی پاساژ شؤ دره؟ : اون هم داره پاساژ میره؟

 * اوشانِ نی پاساژ شؤ درن؟ : اونا هم دارن پاساژ میرن؟

 * آها شؤ درن : آره داره میرن

 * نه شؤ دننن : نه دارن نمیرن

 ** جمع بندی4 **

 # سرف

 مثبت / منفی

 شؤ درم / شؤ دننم

 شؤ دری / شؤ دننی

 شؤ دره / شؤ دننه

 شؤ دریم / شؤ دننیم

 شؤ درین / شؤ دننین

 شؤ درن / شؤ دننن

 ** × **

 

مکالمه گیلکی C

 

 

 + سلام کوی شؤ دری؟

 - مو پاساژ شؤ درم، تو کویه شؤ دری؟

 + مرم پاساژ شؤ درم

 -  علی کویأن دره؟ پیدا نی یه!

 + یه مدتی هیسه تهران دره

 -  تی برأر نیما هم تهران دره؟

 + نه نیما تهران دننه، کرمان دره، تو خؤره کویأن دری؟

 -  آمو طبق معمول گیلان دریم

 + ××××

 -  ××××

 

 برای دیدن قسمت 4 میتونید در اینجا کلیک کنید.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۱۳
بخساد

 

 برای دیدن قسمت 1 میتونید در اینجا کلیک کنید.
 

 * شی : اهل/مال

 * رامسرˇشی : اهل رامسر » رامسرˇشی ---> رامسره شی

 * رامسرˇشی : اهل رامسر » رامسرˇشی ---> ramsar ө shi

 * چابکسرˇشی : اهل چابکسر » چابکسرˇشی ---> chabuksar ө shi

 # دقت شود که علامت { ˇ } صدای ө میدهد و ө شوا (schwa) میباشد

 * کویه : کجا

 * کوی : کجا

 * کویه شی هیسی؟ : اهل کجایی؟

 * کویه شی : اهل کجا

 * کوی شی : اهل کجا

 * مو هیسم : من هستم » هیسم hisem / هیسم hisөm

 * مو چابکسرˇشی هیسم : من اهل چابکسرم

 * مو نییم : من نیستم » نییم ni yөm

 * مو رامسرˇشی نییم : من اهل رامسر نیستم

 * شومو کویه شی هیسین؟ : شما اهل کجایین؟

 * مرم لنگرودˇشی هیسم : منم اهل لنگرودم » لنگرودˇشی ---> langrud ө shi

 * مرم : منم maram

 * مره نی لنگرودˇشی هیسم : من هم اهل لنگرودم

 * مره نی : من هم

 * نی : هم

 ** جمع بندی **

 # دقت شود در زبان گیلکی جای صفت - موصوف و مضاف - مضاف الیه نسبت به فارسی جابجا میشود (همانند انگلیسی) 


 * می کتاب : کتاب من

 * سیا کتاب : کتاب سیاه

 * می شی : مال من

 * سؤرخˇ جوراب : جوراب قرمز » سؤرخه جوراب / sorx ө jurab

 * بهرامˇکتاب : کتاب بهرام » bahram ө ketab

 * شهسوارˇشی : اهل شهسوار » shahsavar ө shi

 * شهروزˇ برأر : برادر شهروز » shahruz ө berar

 * شهروزˇ خاخور : خواهر شهروز » shahruz ө xaxur

 # نی = هم

** × **

 * کوی شی هیسی؟ : اهل کجایی؟

 * کویه شئی؟ : اهل کجایی؟ » kuye shey

 » شئی = شی هیسی «

 * مو چابکسری هیسم : من چایکسری هستم

 * مو چابکسرئم : من چابکسریم » chabuksarem

 »» چابکسری هیسم = چابکسرئم ««

 * مو چابکسر هیسأم : من چابکسر هستم » هیسأم (بودن در جایی)

 * شومو کویه شئین؟ : شما اهل کجایین؟ » sheyn

 * شئین : شی هیسین

 * آمو چابکسرˇ شئیم : ما اهل چابکسریم » sheym

 * آمو چابکسرˇ شی هیسیم : ما اهل چابکسر هستیم

 * آمو چابکسرئیم : ما چابکسری هستیم » chabuksareym

 »» چابکسری هیسیم = چابکسرئیم ««

 * آمو چابکسری هیسیم : ما چابکسری هستیم

 ** جمع بندی2 **

 # فرم فشرده در زبان گیلکی »

 * شی هیسم : شئم » shem

 * شی هیسی : شئی » shey

 * شی هیسه : شئه » she

 * شی هیسیم : شئیم » sheym

 * شی هیسین : شئین » sheyn

 * شی هیسن : شئن » shen

 #

 * تهرانی هیسم : تهرانئم » tehranem

 * تهرانی هیسی : تهرانئی » tehraney

 * تهرانی هیسه : تهرانئه » tehrane

 * تهرانی هیسیم : تهرانئیم » tehraneym

 * تهرانی هیسین : تهرانئین » tehraneyn

 * تهرانی هیسن : تهرانئن » tehranen

** × **

 

 مکالمه گیلکی b

 

 -  سلام خوبی؟

 + مرسی خوبم، شومو خوب هیسین؟

 -  مرسی ممنون

 + بخشنین، شیمی نام چی بؤ! مریم بین؟

 -  نه می نام مریم نی یه، مو مهرنوش هیسم

 + مهرنوش کوی شی بین شومو؟

 -  آمو رامسرˇ شئیم، شومو چالوسˇ شی هیسین ده؟

 + آها آمو چالوسئیم، مهرنوش شومو دیروز کوی هیسأبین؟

 -  آمو دیروز خؤنه هیسأبیم، چی بؤ مگه؟

 + هیچی، مر نی خؤنه هیسأبؤم، شیمی شغل چی هیسه؟

 -  مو دانشجو هیسم

 + آزاده کوی هیسئه؟ اون نی دانشجو هیسه؟

 -  آها اونم دانشجو هیسه می همکلاسئه (=همکلاسی هیسه)

 + ××××

 -  ××××

 

 برای دیدن قسمت 3 میتونید در اینجا کلیک کنید.

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۲۲:۳۱
بخساد

 گویش مورد استفاده از زبان گیلکی مربوط به شرق گیلان (حدفاصل دو شهر کلاچای و چابکسر) میباشد.

 

 * سلام، خوبی  ...

 * خوب هیسی؟ : خوب هستی ؟ » هیسی  hisi (هستی)

 * مرسی ممنون، تو خوبی؟

 * شومو خوب هیسین؟ : شما خوب هستید؟ » هیسین hisin (هستین)

 * شومو : شما shumu

 * شومو هیسین؟ : شما هستید؟

 * آمو خوب هیسیم : ما خوب هستیم hisim

 * آمو : ما amu

 * آمو هیسیم : ما هستیم

 * مو : من mu

 * مو سهیل هیسم : من سهیل هستم hisəm

 * مو سهیلم : من سهیلم sohei ləm

 * اوشان کی هیسن؟ : آنها کی هستند؟ oushan

 * اون چی هیسه؟ : اون چی هست؟

 ** جمع بندی **

 ضمایر »

 مفرد : مو mu (من) - تو tu (تو) - اون un (اون) - این in (این)

 جمع : آمو amu (ما) - شومو shumu (شما) - اوشانoushan (آنها) - ایشانishan (اینها)

 سرف فعل »

 هیسم hisəm (هستم) - هیسی hisi (هستی) - هیسه hise (هست)

 هیسیم hisim (هستیم) - هیسین hisin (هستین) - هیسن hisən (هستن)

 ** × **

 * تو خوبی » خوبی= خوب هیسی

 * اون خوب هیسه؟ : اون خوب هست؟

 * اون خوبه؟ » خوبه = خوب هیسه

 * اون کی هیسه؟ : اون کی هست؟

 * اون کئه؟ : اون کیه؟ » کئه k'e

 »» کی هیسه = کئه ««

 * اون چی هیسه؟ : اون چی هست؟

 * اون چئه؟ : اون چیه؟ » چئه ch'e

 »» چی هیسه = چئه ««

 * اوشان چئن؟ : اونها چین؟ » چئن che'n

 »» چی هیسن = چئن ««

 * اوشان کئن؟ : اونها کین؟ » کئن ke'n

 »» کی هیسن = کئن ««

 ** جمع بندی **

 # ضمایر چسبان در گیلکی غرب مازندران و شرق گیلان همانند فارسی عامیانه میباشد

  م - ی - ه - یم - ین - ن

  توجه شود قبل از ضمایر چسبان اول شخص مفرد، سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع شوا (ə) میآید برای مثال

 * مو هیسم mu hisəm

 * اوشان هیسن oushan hisən

 ** × **

 * تی قوربان : قوربونت » تی (ضمیر ملکیه مانند your در انگلیسی)

 * تی حال خوب هیسه؟ : حالت خوب هست؟ » هیسه hisə (هست)

 * تی حال : حالت

 * می حال خوب هیسه : حالم خوبه

 * می حال : حالم » می (ضمیر ملکیه مانند my در انگلیسی)

 * تی نام چی هیسه؟ : اسمت چی هست؟

 * تی نام : اسمت » nam

 * تی نام چئه؟ (che) : اسمت چیه » چی هیسه ---> چئه ch'e

 * بخشنین شومو؟ : ببخشید شما؟ » بخشنین baxshenin (می بخشید)

 * می نام سهیله : اسمم سهیله 

 * می نام سهیل هیسه : اسمم سهیل هست

 * مو سهیل هیسم : من سهیل هستم » مو mu (من) / هیسم hisəm (هستم)

 * شیمی کار چی هیسه (چئه)؟ : کارتون چیه؟ » شیمی (ضمیر ملکیه مانند your در انگلیسی)

 * أمی شغل کشاورزی هیسه : شغلمون کشاورزی هست

 * أمی شغل کشاورزئه : شغلمون کشاورزیه

 »» کشاورزی هیسه = کشاورزئه ««

 ** جمع بندی **

 ضمایر ملکی »

 مفرد : می mi  - تی ti - اونه une - اینه ine

 جمع : أمی ami - شیمی shimi - اوشانه ushane - ایشانه ishane

 ** × **

 * شیمی حال خوب هیسه؟ : حالتون خوبه

 * نه، می حال خوب نییه : نه حالم خوب نیست » نییه ni yə (نیست)

 * شومو خوب هیسین؟ : شما خوبین؟ » شومو shumu (شما)

 *  نه، آمو خوب نیییم : نه ما خوب نیستیم » نی ییم ni yim (نیستیم)

 * اون علی هیسه؟ : اون علی هست؟

 * اون علئه؟ : اون علیه؟ » علئه al'e

 * نه اون علی نییه : نه اون علی نیست

 * نه مو علی نییم : نه من علی نیستم » نییم ni yəm

 ** جمع بندی **

 سرف فعل »

 مفرد : نییم niyəm (نیستم) - نییی niyi (نیستی) - نییه niyə (نیست)

 جمع : نیییم niyim (نیستیم) - نییین niyin (نیستین) - نیین niyən (نیستند)

 ** × **

 * اونه نام چی بؤ ؟ : اسمش چی بود؟ » اونه (his/her) -  بؤ bow (بود)

 »» اونه نام = اونˇنام = oun ə nam ««

 * اوشانه کار چی بؤ؟ : کار آنها چی بود؟

 »» اوشانه کار = اوشانˇکار = oushan ə kar ««

 * اون چی بؤ؟ : اون چی بود

 * اوشان چی بؤن؟ : آنها چی بودند » اوشان (آنها) - بؤن bown (بودند)

 * تو استقلالی نبی؟ : تو استقلالی نبودی؟ » بی (بودی) / نبی nebi (نبودی)

 * آها بؤم ولی ده نییم : آره بودم ولی دیگه نیستم » آها (آره) / ده (دیگه)

 ** جمع بندی2 **

 سرف فعل بودن »

 مفرد : بؤم bowm (بودم) - بی bi (بودی) - بؤ bow (بود)

 جمع : بیم bim (بودیم) - بین bin (بودید) - بؤن bown (بودند)

 سرف فعل نبودن »

 مفرد : نؤبؤم nobowm (نبودم) - نبی nebi (نبودی) - نؤبؤ nobow (نبود)

 جمع : نبیم nebim (نبودیم) - نبین nebin (نبودید) - نؤبؤن nobown (نبودند)

 ** × **

 * مو پرسپولیسی هیسم : من پرسپولیسی هستم » هیسم hisəm

 * مو استقلالی بؤم : من استقلالی بودم » بؤم bom

 * مو خؤنه هیسأم : من خونه هستم » هیسأم hisam

 * مو خؤنه هیسأبؤم : من خونه بودم » هیسابؤم hisabom

 * نکته مهم : در زبان گیلکی بودن با در جایی بودن فرق میکنه

 * آمو آلمانی هیسیم : ما آلمانی هستیم

 * آمو آلمان هیسأیم : ما آلمان هستیم

 * آمو آلمانی نیییم : ما آلمانی نیستیم

 * آمو آلمان نئسأیم : ما آلمان نیستیم

 * شومو آلمانی بین : شما آلمانی بودید

 * شومو آلمان هیسأبین : شما آلمان بودید

 * شومو آلمانی نبین : شما آلمانی نبودید

 * شومو آلمان نئسأبین : شما آلمان نبودید

 ** جمع بندی3 **

 سرف فعل بودن در جایی » حال

  مفرد : هیسأم hisam (هستم) - هیسأی hisay (هستی) - هیسئه his'e (هست)

 جمع : هیسأیم hisaim (هستیم) - هیسأین hisain (هستید) - هیسأن hisan (هستند)

 سرف فعل نبودن در جایی » حال

  مفرد : نئسأم nesam (نیستم) - نئسأی nesay (نیستی) - نئسئه nes'e (نیست)

 جمع : نئسأیم nesaim (نیستیم) - نئسأین nesain (نیستید) - نئسأن nesan (نیستند)

 سرف فعل بودن در جایی » گذشته

  مفرد : هیسأبؤم hisabom (بودم) - هیسأبی hisabi (بودی) - هیسأبؤ hisabo (بود)

 جمع : هیسأبیم hisabim (بودیم) - هیسأبین isabin (بودید) - هیسأبؤن hisabon (بودند)

 سرف فعل نبودن در جایی » گذشته

  مفرد : نئسأبؤم nesabom (نبودم) - نئسأبی nesabi (نبودی) - نئسأبؤ nesabo (نبود)

 جمع : نئسأبیم nesabim (نبودیم) - نئسأبین nesabin (نبودید) - نئسأبؤن nesabon (نبودند)

 ** × **

 * مو رامسری هیسم : من رامسری هستم

 * مو رامسر هیسأم : من رامسر هستم » بودن در جایی

 * مو رامسری نییم : من رامسری نیستم

 * مو رامسر نئسأم : من رامسر نیستم » بودن در جایی

 * مو رامسری بؤم : من رامسری بودم

 * مو رامسر هیسابؤم : من رامسر بودم » بودن در جایی

 * مو رامسری نؤبؤم : من رامسری نبودم

 * مو رامسر نئسابؤم : من رامسر نبودم » بودن در جایی

 ** جمع بندی4 **

# بودن در جایی

 * مو هیسأبؤم (بودم) / هیسأم (هستم)

 * تو هیسأبی (بودی) / هیسأی (هستی)

 * اون هیسأبؤ (بود) / هیسئه (هست)

 * آمو هیسأبیم (بودیم) / هیسأیم (هستیم)

 * شومو هیسأبین (بودید) / هیسأین (هستید)

 *اوشان هیسأبؤن (بودند) / هیسأن (هستند)

# بودن

 * مو بؤم (بودم) / هیسم (هستم)

 * تو بی (بودی) / هیسی (هستی)

 * اون بؤ (بود) / هیسه (هست)

 * آمو بیم (بودیم) / هیسیم (هستیم)

 * شومو بین (بودید) / هیسین (هستید)

 * اوشان بؤن (بودند) / هیسن (هستند)

 ** × **

 * کویه : کجا

 * کوی : کجا

 * کویه هیسأبی؟ : کجا بودی؟

 * کویه هیسأی؟ : کجا هستی؟

 * کوی هیسأی؟ : کجایی؟

 * علی کوی هیسئه؟ : علی کجاست؟

 * علی برجه هیسئه : علی بیرونه » برجه : بیرون

 ** جمع بندی5 **

 کوی و کویه هردو به یک معنا میباشند فقط یک تفاوت جزئی دارن که در ادامه خواهیم گفت

 ** × **

 مکالمه گیلکی a

 

 

 -  الؤ، سلام

 + سلام، بخشنین شومو ؟

 -  مو علی هیسم، شومو ؟

 + مو بهرام هیسم

 -  خوب هیسین شومو ؟

 + تی قوربان

 -  نیما نئسئه ؟

 + نه نیما خؤنه نئسئه، برجه هیسئه

 -  ببخشید نیما دیروزم خؤنه نئسابؤ ؟

 + نه دیروزم خؤنه نئسابؤ، شیمی نام چی بؤ؟

 -  می نام علی هیسه

 + شومو نیما همکار هیسین؟

 -  آها مو نیما همکار هیسم

 + ××××

 -  ××××

 

 # سعی کنید قسمت اول رو بارها و بارها بخونید و فرق میان بودن و بودن در جایی رو به خوبی فرا بگیرید

 ماهم در ادامه آموزش به فواصل برایتان بازگو خواهیم کرد

 برای دیدن قسمت 2 میتونید در اینجا کلیک کنید.

۲۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۱۷
بخساد


¤ ماضی ساده (انداختم ...) و  ماضی استمراری (می انداختم ...)

 مثبت : توأدأم (tevadam)  توأدأی  توأدأ  توأدأیم  توأدأین  توأدأن

 منفی : تنوأدأم (tenevadam)  تنوأدأی  تنوأدأ  تنوأدأیم  تنوأدأین  تنوأدأن

 ---------------------------------

¤ ماضی ملموس (داشتم می انداختم ...)

 مثبت : توأدأ دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : توأدأ دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی تمنایی (می انداختم ...)

 مثبت : توأدأ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : توأدأ ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : تنوأدأ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی بعید (انداخته بودم ...)

 مثبت : توأدأ  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : تنوأدأ  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی التزامی (انداخته باشم ...)

 مثبت : توأدأ بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : تنوأدأ بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 ---------------------------------

¤ مضارع اخباری (می اندازم ...)

 مثبت : توأدنم (tevadenem)  توأدنی  توأدنه  توأدنیم  توأدنن  توأدنن

 منفی : تنوأدنم (tenevadenem)  تنوأدنی  تنوأدنه  تنوأدنیم  تنوأدنن  تنوأدنن

 ---------------------------------

¤ مضارع التزامی (بندازم ...)

 مثبت : توأدم (tevadəm)  توأدی  توأده  توأدیم  توأدن  توأدن

 منفی : تنوأدم (tenevadəm)  تنوأدی  تنوأده  تنوأدیم  تنوأدن  تنوأدن

 ---------------------------------

¤ مضارع ملموس (دارم می اندازم ...)

 مثبت : توأدأ درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : توأدأ دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 ---------------------------------

¤ فعل امر :  توأد   (بنداز)
¤ فعل نهی :  تنوأد   (ننداز)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۳ ، ۱۸:۵۵
بخساد