بخساد

آخرین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گویش صومعه سرایی» ثبت شده است


 گویش مورد استفاده از زبان گیلکی مربوط به غرب گیلان (سوماسرا) میباشد.

 

 * سلام، خؤبی؟ : سلام خوبی؟ » khobi / xobi

 * خوب ایسی؟ : خوب هستی ؟ » ایسی  isi (هستی)

 * مرسی ممنون، تو خؤبی؟

 * شومان خؤب ایسید؟ : شما خوب هستید؟ » ایسید isid (هستین)

 * شومان : شما shuman

 * شومان ایسید؟ : شما هستید؟

 * امان خؤب ایسیم : ما خوب هستیم isim

 * امان : ما amaan

 * امان ایسیم : ما هستیم

 * من : من

 * من سهیل ایسم : من سهیل هستم isəm

 * من سهیلم : من سهیلم sohei ləm

 * اوشان کی ایسن؟ : آنها کی هستند؟ oushan

 * اون چی ایسه؟ : اون چی هست؟

 ** جمع بندی **

 ضمایر »

 مفرد : من man (من) - تو tu (تو) - اون un (اون) - أن an (این)

 جمع : امان aman (ما) - شومان shuman (شما) - اوشان oushan (آنها) - أشانashan (اینها)

 سرف فعل »

 ایسم isəm (هستم) - ایسی isi (هستی) - ایسه ise (هست)

 ایسیم isim (هستیم) - ایسید isid (هستین) - ایسن isən (هستن)

 ** × **

 * تو خؤبی » خوبی= خوب ایسی

 * اون خؤب ایسه؟ : اون خوب هست؟

 * اون خؤبه؟ » خوبه = خوب هیسه

 * اون کی ایسه؟ : اون کی هست؟

 * اون کیسه؟ : اون کیه؟ » kise

 »» کی ایسه = کیسه ««

 * اون چی ایسه؟ : اون چی هست؟

 * اون چیسه؟ : اون چیه؟ »  chise

 »» چی ایسه = چیسه ««

 * اوشان چیسن؟ : اونها چین؟ »  chisen

 »» چی ایسن = چیسن ««

 * اوشان کیسن؟ : اونها کین؟ »  kisen

 »» کی ایسن = کیسن ««

 ** جمع بندی **

 # ضمایر چسبان در گیلکی غرب گیلان (صومعه سرا) بدین صورت میباشد

  م - ی - ه - یم - ید - ن

  توجه شود قبل از ضمایر چسبان اول شخص مفرد، سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع شوا (ə) میآید برای مثال

 * من ایسم mu isəm

 * اوشان ایسن oushan isən

 ** × **

 * تی قوربان : قوربونت » تی (ضمیر ملکیه مانند your در انگلیسی)

 * تی حال خؤب ایسه؟ : حالت خوب هست؟ » ایسه isə (هست)

 * تی حال : حالت

 * می حال خؤب ایسه : حالم خوبه

 * می حال : حالم » می (ضمیر ملکیه مانند my در انگلیسی)

 * تی نام چی ایسه؟ : اسمت چی هست؟

 * تی نام : اسمت » nam

 * تی نام چیسه؟ : اسمت چیه » چی ایسه ---> چیسه chise

 * می نام سهیله : اسمم سهیله 

 * می نام سهیل ایسه : اسمم سهیل هست

 * مو سهیل ایسم : من سهیل هستم »  ایسم isəm (هستم)

 * شیمی کار چی ایسه (چیسه)؟ : کارتون چیه؟ » شیمی (ضمیر ملکیه مانند your در انگلیسی)

 * أمی شغل کشاورزی ایسه : شغلمون کشاورزی هست

 * أمی شغل کشاورزیه : شغلمون کشاورزیه

 »» کشاورزی ایسه = کشاورزیه ««

 ** جمع بندی **

 ضمایر ملکی »

 مفرد : می mi  - تی ti - اونه une - أنه ane

 جمع : أمی ami - شیمی shimi - اوشانه ushane -أشانه ashane

 ** × **

 * شیمی حال خؤب ایسه؟ : حالتون خوبه

 * نه، می حال خؤب نییه : نه حالم خوب نیست » نییه ni yə (نیست)

 * شومان خوب ایسید؟ : شما خوبین؟ » شومان shuman (شما)

 *  نه، امان خؤب نییم : نه ما خوب نیستیم » نی ییم ni yim (نیستیم)

 * اون علی ایسه؟ : اون علی هست؟

 * اون علیه؟ : اون علیه؟

 * نه اون علی نییه : نه اون علی نیست

 * نه من علی نییم : نه من علی نیستم » نییم ni yəm

 ** جمع بندی **

 سرف فعل »

 مفرد : نییم niyəm (نیستم) - نییی niyi (نیستی) - نییه niyə (نیست)

 جمع : نیییم niyim (نیستیم) - نییید niyid (نیستین) - نیین niyən (نیستند)

 ** × **

 * اونه نام چی بو ؟ : اسمش چی بود؟ » اونه (his/her) -  بو boo(بود)

 »» اونه نام = اونˇنام = oun ə nam ««

 * اوشانه کار چی بو؟ : کار آنها چی بود؟

 »» اوشانه کار = اوشانˇکار = oushan ə kar ««

 * اون چی بو؟ : اون چی بود

 * اوشان چی بون؟ : آنها چی بودند » اوشان (آنها) - بون boon (بودند)

 * تو استقلالی نیبی؟ : تو استقلالی نبودی؟ » بی (بودی) / نیبی nibi (نبودی)

 * آها بوم ولی ده نییم : آره بودم ولی دیگه نیستم » آها (آره) / ده (دیگه)

 ** جمع بندی2 **

 سرف فعل بودن »

 مفرد : بوم boom (بودم) - بی bi (بودی) - بو boo (بود)

 جمع : بیم bim (بودیم) - بید bid (بودید) - بون boon (بودند)

 سرف فعل نبودن »

 مفرد : نوبوم nooboom (نبودم) - نیبی nibi (نبودی) - نوبو nooboo (نبود)

 جمع : نیبیم nibim (نبودیم) - نیبید nibid (نبودید) - نوبون nooboon (نبودند)

 ** × **

 * من پرسپولیسی ایسم : من پرسپولیسی هستم » ایسم isəm

 * من استقلالی بوم : من استقلالی بودم » بوم boom

 * من خانه ایسام : من خونه هستم » ایسام isam

 * من خانه ایسابوم : من خونه بودم » ایسابوم isaboom

 * نکته مهم : در زبان گیلکی بودن با در جایی بودن فرق میکنه

 * امان آلمانی ایسیم : ما آلمانی هستیم

 * امان آلمان ایساییم : ما آلمان هستیم

 * امان آلمانی نیییم : ما آلمانی نیستیم

 * امان آلمان نئساییم : ما آلمان نیستیم

 * شومان آلمانی بید : شما آلمانی بودید

 * شومان آلمان ایسابید : شما آلمان بودید

 * شومان آلمانی نیبید : شما آلمانی نبودید

 * شومان آلمان نئسابید : شما آلمان نبودید

 ** جمع بندی3 **

 سرف فعل بودن در جایی » حال

  مفرد : ایسام isam (هستم) - ایسایی isayi (هستی) - ئسئه es'e (هست)

 جمع : ایساییم isayim (هستیم) - ایسایید isayid (هستید) - ایسان isan (هستند)

 سرف فعل نبودن در جایی » حال

  مفرد : نئسام nesam (نیستم) - نئسایی nesayi (نیستی) - نئسئه nes'e (نیست)

 جمع : نئساییم nesayim (نیستیم) - نئسایید nesayid (نیستید) - نئسان nesan (نیستند)

 سرف فعل بودن در جایی » گذشته

  مفرد : ایسابوم hisabom (بودم) - ایسابی hisabi (بودی) - ایسابو hisabo (بود)

 جمع : ایسابیم hisabim (بودیم) - ایسابید isabid (بودید) - ایسابون hisabon (بودند)

 سرف فعل نبودن در جایی » گذشته

  مفرد : نئسابوم nesabom (نبودم) - نئسابی nesabi (نبودی) - نئسابو nesabo (نبود)

 جمع : نئسابیم nesabim (نبودیم) - نئسابید nesabid (نبودید) - نئسابون nesabon (نبودند)

 ** × **

 * من رامسری ایسم : من رامسری هستم

 * من رامسر ایسام : من رامسر هستم » بودن در جایی

 * من رامسری نییم : من رامسری نیستم

 * من رامسر نئسام : من رامسر نیستم » بودن در جایی

 * من رامسری بوم : من رامسری بودم

 * من رامسر ایسابوم : من رامسر بودم » بودن در جایی

 * من رامسری نوبوم : من رامسری نبودم

 * من رامسر نئسابوم : من رامسر نبودم » بودن در جایی

 ** جمع بندی4 **

# بودن در جایی

 * من ایسابوم (بودم) / ایسام (هستم)

 * تو ایسابی (بودی) / ایسایی (هستی)

 * اون ایسابو (بود) / ئسئه (هست)

 * امان ایسابیم (بودیم) / ایساییم (هستیم)

 * شومان ایسابید (بودید) / ایسایید (هستید)

 *اوشان ایسابون (بودند) / ایسان (هستند)

# بودن

 * من بوم (بودم) / ایسم (هستم)

 * تو بی (بودی) / ایسی (هستی)

 * اون بو (بود) / ایسه (هست)

 * امان بیم (بودیم) / ایسیم (هستیم)

 * شومان بید (بودید) / ایسید (هستید)

 * اوشان بون (بودند) / ایسن (هستند)

 ** × **

 * کایا : کجا

 * کایا ایسابی؟ : کجا بودی؟

 * کایا ایسایی؟ : کجا هستی؟

 * کایا ایساییی؟ : کجایی؟

 * علی کایا ئسئه؟ : علی کجاست؟

 * علی بیرون ئسئه : علی بیرونه

 

 مکالمه گیلکی a

 

 

 -  الؤ، سلام

 + سلام،  شومان ؟

 -  من علی ایسم، شومان ؟

 + من بهرام ایسم

 -  خوب ایسین شومان ؟

 + تی قوربان

 -  نیما نئسئه ؟

 + نه نیما خانه نئسئه، بیرونه ئسئه

 -  ببخشید نیما دیروزم خانه نئسابو ؟

 + نه دیروزم خانه نئسابو، شیمی نام چی بو؟

 -  می نام علی ایسه

 + شومان نیما همکار ایسین؟

 -  آها من نیما همکار ایسم

 + ××××

 -  ××××

 

 # سعی کنید قسمت اول رو بارها و بارها بخونید و فرق میان بودن و بودن در جایی رو به خوبی فرا بگیرید

 ماهم در ادامه آموزش به فواصل برایتان بازگو خواهیم کرد

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۴ ، ۲۲:۰۷
بخساد