بخساد

آخرین مطالب

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آموزش زبان گیلکی» ثبت شده است

 قسمت 8 رو در اینجا دیدن کنید.

 

 ** یادآوری **

 * کویأن : کجاها

 * کویأن نئه؟ : کجاست؟ » نئه (در جایی بودن برای اشیا)

 * خوب هیسی؟ : خوب هستی؟ » هیسی (چیزی بودن)

 * کویأن هیسأی؟ : کجا هستی؟ » هیسأی (در جایی بودن برای انسان)

 * کویأن دری؟ : کجا هستی؟ » دری (در جایی بودن اعم از جاندار و غیرجاندار)

 * مو گیلان درم : من گیلان هستم

 * مو گیلان شؤ درم : من دارم گیلان میرم

 * درم : هستم

 * شؤ درم : دارم میرم

 * زأ درم : دارم میزنم

 * گب زأ درم : دارم حرف میزنم

 * مو گیلکی گب زأ درم : من دارم گیلکی حرف میزنم (صحبت میکنم)

 * چیکار دری؟ : داری چیکار میکنی؟

 * چیکار گوت دری؟ : چیکار داری میکنی؟

 * آمو آشپزی گوت دریم : ما داریم آشپزی میکنیم

 * بورمه گوت درن : دارن گریه میکنند

 * بورمه : گریه » burmə

 ** × **

 

 * برجه : بیرون » barjə

 * مو پرسپولیسی بؤم : من پرسپولیسی بودم » بؤم (چیزی بودن)

 * مو برجه هیسابؤم : من بیرون بودم » هیسابؤم (در جایی بودن)

 * مو شیراز درم : من شیراز هستم

 * مو شیراز دؤبؤم : من شیراز بودم

 * دؤبؤم : بودم » dobom

 * مو شیراز شؤ درم : من شیراز دارم میرم

 * مو شیراز شؤ دؤبؤم : من داشتم شیراز میرفتم

 * شؤ دؤبؤم : داشتم میرفتم

 * شؤ درم : دارم میرم

 * زأ درم : دارم میزنم

 * زأ دؤبؤم : داشتم میزدم

 * زأ دبی : داشتی میزدی » دبی debi

 * گب زأ دبی : داستی حرف میزدی

 * گب زأ دبین : داشتید حرف میزدید » debin

 * گب زأ دبیم : داشتیم حرف میزدیم » debim

 ** جمع بندی **

 # سرف

 درم / دری / دره

دریم / درین / درن

 # سرف

 دؤبؤم dobom / دبی debi / دؤبؤ dobo

 دبیم debim / دبین debin / دؤبؤن dobon

 ** × **

 

 * دیروزؤن : دیروز » diruzon

 * دیروزؤن کویه شؤ دبین؟ : دیروز کجا داشتید میرفتید؟

 * شؤ دبین : داشتید میرفتید

 * آمو شؤ دبیم خؤنه : ما داشتیم میرفتیم خونه

 * چی بؤ مگه؟ : چی بود مگه؟

 * چی هیسه مگه؟ : چی هست مگه؟

 * چئه مگه؟ : چیه مگه؟

 * او روزؤن : اون روز

 * کو روزؤن؟ : کدوم روز؟

 * هو روزؤن : همون روز

 * برأ کمی روزؤن؟ : بابا کدام روز؟

 * أی برأ : أی بابا

 * کمی : کدام » kemi

 * کو : کدوم » ku

 * اورا : اونطرف

 * هورا : همون طرف

 * هیرا : همین طرف

 * ایرا : اینطرف

 ** جمع بندی2 **

 اون : آن

 او : ضمیر اشاره » او روزؤن : اون روز

 هون : همون

 هو : ضمیر اشاره » هو روزؤن : همون روز

 این : این

 ای : ضمیر اشاره » ای کتاب : این کتاب

 هین : همین

 هی : ضمیر اشاره » هی کتاب : همین کتاب

 کون : کدوم

 کو : واسه اشاره » کو کتاب؟ : کدوم کتاب

 کمین : کدام

 کمی : واسه اشاره » کمی کتاب؟ : کدام کتاب؟

 ** × **

 

 * اوشان کویه شؤ دؤبؤن؟ : آنها کجا داشتند میرفتند؟

 * اون اویه چیکار گوت دؤبؤ؟ : او آنجا چیکار داشت میکرد؟

 * گوت دؤبؤ : داشت میکرد

 * چیکار گوت دره؟ : چبکار داره میکنه؟

 * چیکار گوت دؤبؤ؟ : چیکار داشت میکرد؟

 * چیکار دره؟ : چبکار داره میکنه؟ » گوت ---> پنهان

 * چیکار دؤبؤ؟ : چیکار داشت میکرد؟ » گوت ---> پنهان

 * گب زأ دؤبؤ : داشت حرف میزد

 ** جمع بندی3 **

 # سرف

 شؤ دری : داری میری

 شؤ دننی : داری نمیری

 شؤ دبی : داشتی میرفتی

 ........... : داشتی نمیرفتی

 ** × **

 

 * خؤنه شؤ دبی؟ : خونه داشتی میرفتی؟

 * خؤنه شؤ دننه بی؟ : خونه داشتی نمیرفتی؟

 * شؤ دننه بی : داشتی نمیرفتی

 * آمو شؤ دننه بیم : ما داشتیم نمیرفتیم

 * شومو زأ دننه بین : شما داشتید نمیزدید

 * اون شؤ دننه بؤ : اون داشت نمیرفت

 * اون شؤ دننه : اون داره نمیره

 * اون شؤ دؤبؤ : اون داشت میرفت

 * اون شؤ دره : اون داره میره

 ** جمع بندی4 **

 # سرف

 دؤبؤ / دبی / دؤبؤ

 دبیم / دبین / دؤبؤن

 # سرف

 دننه بؤم / دننه بی / دننه بؤ

 دننه بیم / دننه بین / دننه بؤن

 ** × **

 

 * هچی : الکی » hachi

 * مو هچی اییه هیسأم : من الکی اینجا هستم

 * مو هچی اییه راسه هیسأم : من الکی اینجا ایستاده ام

 * راسه هیسأم : ایستاده ام » rase his'e

 * شومو دیروزؤن دانشگاه شؤ دننه بین؟ : شما دیروز دانشگاه داشتیید نمیرفتید؟

 * نه، آمو دیروزؤن شؤ دننه بیم : نه، ما دیروز داشتیم نمیرفتیم

 * آمو دیروزؤن هچی خؤنه هیسأبیم : ما دیروز الکی خونه بودیم

 * او روزؤن چی؟ : اون روز چی؟

 * کو روزؤن؟ : کدوم روز؟

 * هو روزؤن ده : همون روز دیگه

 * آ'ها اون، آها او روزؤن شؤ دبیم : آهان اون، آره اون روز داشتیم میرفتیم

 ** جمع بندی5 **

 هچی : الکی

 راسه هیسئه : ایستاده / وایستاده / رو پاشه

 ** × **

 

 * شؤ درم : دارم میرم

 * همأ درم : دارم میام

 » همأ » hama

 * همأ دری : داری میای

 * کویه همأ دری؟ : کجا داری میای؟

 * خؤنه همأ دننی؟ : خونه داری نمیای؟

 * همأ دننی : داری نمیای

 * همأ دننم : دارم نمیام

 * نه مو خؤنه همأ دننم : نه من خونه دارم نمیام

 * اوشان کویه همأ درن؟ : آنها کجا دارند میآیند؟

 * اوشان أمی ور همأ درن؟ : آنها پیش ما دارن میآن؟

 * اوشان که شؤ درن! : آنها که دارند میرن!

 * همأ دننن : دارند نمیان

 » دننن » dennən

 ** جمع بندی6 **

 # سرف

 همأ درم / همأ دننم

 همأ دری / همأ دننی

 همأ دره / همأ دننه

 همأ دریم / همأ دننیم

 همأ درین / همأ دننین

 همأ درن / همأ دننن

 ** × **

 

 * تو استقلالی نبی؟ : تو استقلالی نبودی؟

 » نبی » nebi

 * شؤ دؤبؤم : داشتم میرفتم

 * همأ دؤبؤم : داشتم می آمدم

 * همأ دننه بؤم : داشتم نمی آمدم

 * همأ دبی : داشتی می آمدی

 » دبی » debi

 * تو نبی او روزؤن همأ دبی؟ : تو نبودی اون روز داشتی میومدی؟

 * نه، مو نؤبؤم : نه من نبودم

 * آها مو بؤم : آره من بودم

 * آها او روزؤن مو بؤم که همأ دؤبؤم : آره اون روز من بودم که داشتم میومدم

 * کویه همأ دبی؟ : کجا داشتی میومدی؟

 * تی ور همأ دؤبؤم : داشتم پیش تو میومدم

 * تی ور : پیش تو

 * کی ور همأ دبین : پیش کی داشتید میومدید؟

 * کی ور : پیش کی

 * کی ور شؤ دبین؟ : داشتید پیش کی میرفتید

 * آمو هیچکسˇ ور شؤ دننه بیم : ما پیش هیچکس داشتیم نمیرفتیم

 * هیچکسˇ ور : پیش هیچکس

 * شؤ دننه بیم : داشتیم نمی رفتیم

 * همأ دننه بین :  داشتیم نمیومدیم

 * اوشان بازار همأ دننه بؤن؟ : آنها بازار داشتند نمیومدند؟

 * آها همأ دؤبؤن : آره داشتند میومدند

 ** جمع بندی7 **

 # سرف

 همأ دؤبؤم / همأ دننه بؤم

 همأ دبی / همأ دننه بی

 همأ دؤبؤ / همأ دننه بؤ

 همأ دبیم / همأ دننه بیم

 همأ دبین / همأ دننه بین

 همأ دؤبؤن / همأ دننه بؤن

 ** × **

 

 مکالمه

 

 

 + دیروزؤن تی برأرˇ همرأ  هیسابؤم

 -  می برأرˇ همرأ! کویه؟

 + ساحل هیسأبیم

 -  اویه چیکار دبین؟

 + شنا گوت دبیم ده

 -  می برأرم شنا دؤبؤ؟

 + آها

 -  اون که شنا بلد نؤبؤ؟

 + آها بلد نؤبؤ، در واقع مو شنا دؤبؤم، اون هچی آوˇ مئن راسه هیسابؤ 

 

 ** دوستان؛ آیا مایلید این آموزش باز هم ادامه پیدا کنه؟ لطفن نظرتون رو کامنت کنین.

۱۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۱:۰۹
بخساد

 قسمت 7 رو در اینجا دیدن نمائید.

 

 * چئه؟ : چیه؟ » چی هیسه

 * کئه؟ : کیه؟ » کی هیسه

 * کئه شئه؟ : مال کیه؟ » کی شی هیسه

 * این می وچه هیسه : این پسر منه

 * این می وچئه : این پسرمه

 » وچئه = وچه هیسه «

 * این می خؤنه هیسه : این خونه منه

 * این می خؤنئه : این خونمه

 » خؤنئه = خؤنه هیسه «

 * پاساژ ایرأ هیسه : پاساژ اینطرفه

 * پاساژ ایرئه : پاساژ اینطرفه

 » ایرئه = ایرأ هیسه «

 » اورئه = اورأ هیسه «

 » کورئه = کورأ هیسه «

 ** جمع بندی **

# نحوه فشرده کردن در گیلکی، به کلماتی که چه به این حروف ( ی ه أ ) ختم میشوند چه نمیشوند دقت کنید

 (چی)چی هیسه » (چئه)چئه

 سهیل هیسه » سهیله

 (وچه)وچه هیسه » (وچئه)وچئه

 خوب هیسه : خوبه

 ایرأ هیسه » ایرئه

 اویه رامسر هیسه » اویه رامسره 

 رامسری هیسه » رامسرئه

 سبز هیسه » سبزه

 (اویه)اویه هیسه » (اویئه)اویئه : آنجاست

 (کویه)کویه هیسه؟ » (کویئه)کویئه؟ : کجاست؟

 

# سرف

 * تهرانی هیسم : تهرانئم » tehranem (چیزی بودن)

 * تهران هیسأم : تهرانم »  tehranəm (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسی : تهرانئی » tehraney (چیزی بودن)

 * تهران هیسأی : تهرانی » tehrani (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسه : تهرانئه » tehrane (چیزی بودن)

 * تهران هیسئه : تهرانه » tehranə (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسیم : تهرانئیم » tehraneym (چیزی بودن)

 * تهران هیسأیم : تهرانیم » tehranim (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسین : تهرانئین » tehraneyn (چیزی بودن)

 * تهران هیسأین : تهرانین » tehranin (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسن : تهرانئن » tehranen (چیزی بودن)

 * تهران هیسأن : تهرانن » tehranən (در جایی بودن)

 

 ** × **

 

 * وشنأ : گشنه » vəshna

 * تشنأ : تشنه » təshna

 * مره : من رو / به من

 * تره : تو رو / به تو

 * مره وشنأ هیسه : من رو گرسنه است (گرسنمه)

 * مره وشنئه : گشنمه

 * تره تشنئه؟ : تشنته؟

 » تشنئه = تشنأ هیسه «

 ** جمع بندی2 **

 مره : من رو (منو) / به من (بهم) » marə

 تره : تو رو / به تو (بهت) » tərə

 شمره : شما رو / به شما » shəmərə

 أمره : ما رو / به ما » amərə

 اونه : آن را / به آن » unə

 اوشانه : آنها رو / به آنها » ushanə

 ** × **

 

 * وأنه : میل داره » vanə

 * تره چی وأنه؟ : وجودت چی میل داره؟ (یا چی میل داری؟ یا چه چیزی دوست داری داشته باشی؟)

 * مره چأیی وأنه : چای میل دارم ( یا وجودم چای میل داره)

 * مره چیزی نوأنه : چیزی میل ندارم

 * مره وشنأ نییه : گشنم نیست

 * شمره چی وأنه؟ : چی میل دارید؟

 * أمره آو وأنه : آب میل داریم

 * شمره تشنئه؟ : تشنتونه؟

 * نه، أمره وشنئه : نه، گشنمونه

 * چأیی : چای » chayi

 * آو : آب » aav

 ** جمع بندی3 **

 مره وأنه

 تره وأنه

 أمره وأنه

 شمره وأنه

 اونه وأنه

 اوشانه وأنه

 ** × **

 «« مرور لغات »»

 * هنده : بازم

 * نی : هم / نیز

 * برجه : بیرون

 * وچه : پسر

 * لاکو : دختر

 * خاخور : خواهر

 * برأر : برادر

 * خؤره : خودم / خودت / ...

 * ده : دیگه

 * چره : چرا

 * خا : باشه

 * کمتان : کدامیک

 * آها : آره

 * کویه : کجا

 * کویأن : کجاها

 * سر : رو

 * بون : زیر

 * مئن : تو / داخل

 * ور : پیش / کنار

 

 »» چند لغت جدید ««

 * خوجیر : خوب

 * کسن : هم »  kasən

 » کسنˇ ور : پیش هم »

 » کسنˇ همرأ : با هم

 » کسنه : به هم / هم رو

 » کسن کسن : همدیگر

 » کسن کسنه : به همدیگر / همدیگر رو

 * جیر : پایین

 * جیرأ : پایین دست

 * جؤر : بالا

 * جؤرأ : بالا دست

 * لک : کنار » lak

 » رودخؤنه لک : کنار رودخونه

 » دریا لک : کنار دریا

 » جاده لک : کنار جاده

 * بییه : بیا » biye

 * نییه : نیا » niye

 * نییه : نیست » niye

 * هیسه : است

 

 مکالمه

 

 + تره وشنئه؟

 -  نه، مره وشنأ نییه، مره تشنئه

 + چأیی خوبه؟

 -  نه، مره چأیی نوأنه

 + تره چی وأنه؟

 - سردˇ آو

 + بییه اینم تی سردˇ آو، تو مره بؤگو تی رفیق علی چابکسرئه؟

 -  آها چابکسرˇ شئه

 + رضا چی؟

 - اون نی چابکسرئه

 + کسنˇ برأر ده؟

 -  آها، چی بؤ مگه؟

 + هیچچی، کسنˇ همرأ هیسابؤن

 -  کویه هیسابؤن؟

 +  دریا لک هیسابؤن

 

 قسمت 9 رو در اینجا دیدن کنید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۳:۵۷
بخساد

 

 آشنایی با زبان گیلکی شرق گیلان


زبان گیلکی امروزه به سه قسم کلی تقسیم میشه که عبارتند از

1. گیلکی غرب گیلان

2. گیلکی شرق گیلان

3. گیلکی غرب مازندران

البته مردم بومی شرق مازندران (پدر بزرگا و مادر بزرگا) زبان خودشون رو "گِلِکی" میدونن و دلیل جای نگرفتن در تقسیم بندی بالا فقط و فقط به احترام خود مردم مازندران (مخصوصن جوانترها ؤ تحصیل کرده ها) می باشد که معتقدند "گلکی" تداعی کننده گیلانه و این لفظ گلکی که در لفظ پدر مادرهامون هست یک "اشتباه رایج" می باشد که باید با نام هایی چون "مازنی یا تبری" که تداعی کننده مازندران و تبرستان بزرگه اصلاح گردد.

این آموزش به گویش شرق گیلان، حدفاصل دو شهر کلاچای و چابکسر می باشد. مناطقی چون شهر واجارگاه، دهستان سیاهکلرود و منطقه بزرگ قاسم آباد.

در این آموزش سعی شده زبان گیلکی مکالمه وار و در وبلاگ بخساد برای شما علاقه مندان به زبان گیلکی و همچنین علاقه مندان به زبان های ایرانی تدریس داده شود.

پیج فیسبوکی این آموزش رفرنسی هست به وبلاگ و در خلالش به موارد و نکاتی که در وبلاگ بهش نپرداخته شده و یا کم پرداخته شده می پردازد.

شما عزیزان اگر سوال، نظر و یا انتقادی دارین می توانید از طریق کامنتها و پیام ها با ما در میان بگذارید چون ما تشنه پاسخ دادنیم wink emoticon

اینکه میگم ما منظور همون منه؛ یعنی أدمین که یه نفره با نام مستعار "بخساد alias: "baxsad؛

فعلا از این آموزش 9 قسمت از فصل یک و دو قسمت از فصل دو موجوده که با حمایت های شما بیشترم خواهد شد (منظور از حمایت همون کامنتا ؤ پیاما ؤ لایک های شماست که به آدم دلگرمی میده).

دوستانی که علاقه مند به یادگیری زبان گیلکی به گویش رشتی هستند لازم به ذکر است گویش مورد استفاده در این وبلاگ با گویش دلخواه تفاوتهایی دارد.

نکته جالبی که درباره گویش مورد استفاده در این وبلاگ وجود دارد این است که علیرغم وجود گویش‌های مختلف زبان گیلکی، گیلکی شرق گیلان (رودسر)، غرب مازندران (رامسر) و ییلاقات گیلان (اشکورات) و هر دسته‌ای گیلکی رو با لهجه مخصوص به خود صحبت می‌کنند، اما این گویش شباهت بسیاری به هر سه گویش گفته شده دارد هرچند خود در دسته گیلکی شرق گیلان قرار گرفته است.


فصل یک:

 آموزش زبان گیلکی قسمت (1)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (2)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (3)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (4)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (5)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (6)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (7)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (8)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (9)

 

فصل دوم:

قسمت اول

قسمت دوم


با ما در تلگرام نیز همراه باشید.
http://telegram.me/gilaki_learning

اگر علاقه‌مند به یادگیری گویش رشتی هستید به http://telegram.me/soh6yl رجوع کنید.

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۳۱
بخساد