بخساد

جمعه, ۱ اسفند ۱۳۹۳، ۰۳:۴۵ ب.ظ

۰

دئبار

جمعه, ۱ اسفند ۱۳۹۳، ۰۳:۴۵ ب.ظ


کمتر کسی شؤ بیرون، بخاری رؤشن بؤ نیشتن صحبت گوتن غذا خؤردن أمی موسؤن، هرکس یچی خؤره گوت. الان تلویزیون دأرین لبتاپ دأرین موبایل دأرین مجهزین، او موقع چی دؤبؤ ؟!
درس خؤندن خؤره، کتابه اگر دأشتن هونه خؤندن پئرمأرانم خو زندگی گبه زأن یتفأ دعوا گیتن یتفأ خنده گوتن
بخاری هیزمی بؤ بخاری هیزمی ایه نابؤ، دیواره ور بنأبی گه گلی خؤنه بؤ دیوار سوته نابؤ، لوله بؤشؤبؤ جؤر بعد بومابؤ ایرأ ایمه بؤشؤبؤ بیرون یعنی یه حالتی وسط نابؤ بعد اینˇپوشتم هیمه دچئه نابؤ، هیمه جیر جی جؤر بیأرده نابؤ جؤر نی خوشک بؤبؤ بؤ، بخاری نی جلو نابؤ هو بخاری پوشت هیمه دیواره تکأدأ نابؤ ایمه دؤن دؤنه وئیتن دنأن، بخاری پوشتˇجی هیمه وئیتن هوردن ایرأ جلو رأ دنأن بخاری مئن
خؤنه دؤر تا دؤر باز بؤ، بخاری دؤرتادؤر نی آدم نیشت، نأبدأ سردابون بدأ گرم ببون
همه یجا نیشتن یه خؤنه مئن نیشتن خؤنه'ن ایجور پیلاچی نؤبؤن، یه اتاق خوابˇهندی بؤن هویندر خؤردن هویه درس خؤندن، چراغ خوراک پزئه دأشتن همه اتاقانˇمئن ایجور بخاری هیزمی ننابؤ گه، بقیه اتاقان یه بخاری نفتی نابؤ بخاری چراغ خوراک پزی نابؤ
ریزبیزأن نیا گوتن خو پئرمأرˇور نیشته مننن، دئن پئرمأر داد کونن گب زنن خنده کونن، شؤن یه اتاقˇدیگرˇ مئن خؤره کتاب خؤندن درس خؤندن هرکسی یواشئه درس خؤند بزرگ درس خؤنده مننست
هیمه ره مثلا شؤن دو ته داره بئن یا شؤن مئندامانˇجی ترˇچو هوردن یه کش دچئن ایمه اونه درجأنئن نأن زمستانˇره، تابستان یا پاییز اینˇترتیبه دأن

أمی همسایه هیزم بخاری هم ندأشت بیچارأنˇوضع خوب نؤبؤ، هی اتاقˇهندی یه اتاق دأشتن یه قسمت اتاق آتش دچئن، چندی هیمه هوردن اویندر، سولنگه موسؤن نأن
سولنگه آهنی بؤ سو ته پایه دأشت لنگه سو ته بؤ اونˇسر هم ایته پخت بؤ آهن نابؤ تونستی قوری بنی اونˇسر جوش بیه، آب نأن جوش هوردن چایی چاتن، برنج نأن پلا پوتن
خؤنه در باز بؤ خؤنه نصف دود دؤبؤ دود سر رأ شؤ بیرون، جیر بنیشته بی خوب بؤ جؤر دود دؤبؤ
شومینه داب نؤبؤ یه لوله اورأ بنأبؤن دوده ایرأ جی کشه بؤرد بیرون
هرکس نی سلیقه دأشت، قصابی سیاهکلرود نابؤ شؤ نابی خؤره سیاهکلرود گوشت هئه نابی هورده نابی هو تشˇسر میل زأ نابی، یجور سیخ دأشتن ایجور سیخکانه نؤمؤنست، هر یکئ یه دؤنه سیخ نزأن گه دو ته یکی سیخ زأن سو ته یکی سیخ زأن
وئیتن بیشتن کشئن بشقابˇمئن نأن وسط، همه خؤردن
ایسه هرکئ بیشتر وأست بؤخؤره، تاریک بؤ ده ایجور رؤشنأیی نؤبؤ گه، یواشئه خو برأرˇپلا سر، خو خاخورˇپلا سرˇگوشته وگیت؛ والله یکی قرار بؤ خو سره اورأ چرخأده اونه پلا سره گوشته وئیتن؛ ایجورم بؤ یأ، ایته نؤبؤ گه هرکی خؤره ره یه سیخ بدأره
باران روزان شؤن ملجه زأن آهیل زأن وشم زأن، برف روزان شؤن گبر شکار، شؤن شب شکار، وچأن جوانان کسنˇهمرأ برنامه نأن؛ خأست مجهز لباس دؤنن، شال کلا دبسئن، چکمه دؤنن؛ همأن کسنˇدونبال گاهی شؤن تله نأن گاهی شؤن هوته زأن
ییلاقˇجی فندوق ؤ گورکان هوردن هرکس خؤره ییلاق یه دوست دأشت، وسیله فرآوان بؤ سبزی که دأشتن مرغ که خؤره دأشتن مورغؤنه دأشتن اسأ عید کسن کسنه مورغؤنه عیدی دأن أندی فراوان بؤ مرغ که اسأ نؤشؤن نهئن، خو کرکانه سر زأن خؤردن، قشنگ گوشت هئن ماهی هئن؛ تازه ماهی هوردن محل
اسأ مؤردؤنأن شؤن لات، خشکرود جار زأن آزاد ماهی گیتن ایمه نیشتن کسنˇهمرأ تقسیم گوتن الان هیشکی نؤشؤنه ماهی بئیره او موقع شؤن؛ هیچ چیز ندأشتن مجهز هم نؤبؤن شؤن ماهی گیتن
الانˇجوانان بلد نیئن چور ماهی گیرن؛ شؤن اویه هیسأن، سختی دأشت ایته نؤبؤ گه یه چیک دؤنن بئیرن
دئبارئن تی موسؤن نؤبؤن گه خؤنه مئن بنیشن؛ صوب سر ورسأن صوبحانه خؤردن چکمه بکمه ده پلاستیک ملاستیک مشما همه' دأشتن دؤتن شؤن خو کارˇدونبال
الانه همه خؤره موبایلˇمئن بازی درن تلویزیون دأرن موبایل دأرن کامپیوتر دأرن برق دأرن رؤشنایی دأرن گرمام گه هیمه دونبال شؤن نخأنه، نفتˇدونبال شؤن نخأنه
دئبار اگر نی زندگی سخت بؤ آدمˇروحیه سالمتر بؤ، همه کارˇدونبال شؤن ایجور نؤبؤ گه همه خؤنه مئن بنیشن ؤ فکراشون ایمه یهؤو بدی مغز آتش گیته دره ده، ایته نؤبؤ گه؛ همش برجه هیسابؤن
هفته ای دو بار خأست بوشون بازار، هم سوشنبه أن شؤن بازار (رامسرˇبازار آخوندمحله) و هم کلأچئه'یه پنچشنبه بازار؛ صوب شؤن رامسر چاشت ؤ نهار هویه خؤردن ؤ خو خریده گوتن ایمه 3،4 همأن خؤنه
7،8 نفری وکتن شؤن اینˇبرنجه بئن اونˇبرنجه بئن تکیلی بؤ، مردومˇره کار هم شؤن ایته پولم گیتن؛ یعنی از اول بهار ایشان دکتن بیجاره مئن تااااا شهریور تومنابون بعد که شهریور تومنابؤ، زؤنؤنأن همه دسته وکته بؤن اوشان که بیجار کار بؤته بؤن، شؤن رامسر گرمه زأن، صوب سر ورسأن شؤن غروب خؤنه همأن؛ سوشنبه أن هم بازار شؤن هم گرمه و هم شؤن مهمانخانه خؤره غذا خؤردن؛ خؤره کار بؤته بؤن پول دأشتن ده، بیجارم تومنابؤبؤ بؤ
اوشانم خؤره ره تفریح چاتن ایجور نؤبؤ همه بئسئن خؤنه ماتم بئیرن؛ بعد الان ایجور نیه گه امروزه خؤنه'ن تو نیا بؤکون؛ یه دؤنه گلی خؤنه درء یه دؤنه پرده بزأ نابؤ در هم باز ؤ بسته نؤبؤنابؤ هوته باز نابؤ
ایشؤن ایشؤن همه آدمˇره تنوع بؤن، الان آدم هزارجور ناراحتی پیدانه؛ همأن خؤنه کار بؤته بؤن ؤ ایشؤنه وشنأ واته بؤ ؤ کوفت بجیرئه خؤرده نابؤن؛ ایشؤنˇ دوماغˇزخ هم همش یک وجب بیرون دؤبؤ، همیشک سرما دأشتن اسأ دؤنسته نشأست ایشؤنه؛ الانه مگه، دئقه ساعت دوکتور

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۱۲/۰۱
بخساد

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی