بخساد

يكشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۳۶ ب.ظ

۱

دؤگوتن (پوشیدن) Dogutən

يكشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۳۶ ب.ظ


 نکات

 _ دؤگوتن گیلکی مئن، دو ته معنی همرأ بکار شونه (ریختن ؤ پوشیدن ) که ایندر دؤگوتن به معنای پوشیدن شمره ره صرف بؤ دره

 _شیوه تلفظ آوای ( ؤ ) ایته هیسه » دؤتم dowtəm » درواقع ( ؤ ) یه صدایی هیسه بین آ - اُ (a - o)

  _ A و B و C هر سو ته، یته زمانه صرف درن درواقع چند جور شأنه صرف گوتن.

 ---------------------------------

¤ ماضی ساده (پوشیدم ...)

 A

 مثبت : دؤگوتم  دؤگوتی  دؤگوت  دؤگوتیم  دؤگوتین  دؤگوتن

 منفی : دؤنؤگوتم  دؤنؤگوتی  دؤنؤگوت  دؤنؤگوتیم  دؤنؤگوتین  دؤنؤگوتن

 B

 مثبت : دؤتم  دؤتی  دؤگوت  دؤتیم  دؤتین  دؤتن

 منفی : دؤنؤتم  دؤنؤتی  دؤنؤگوت  دؤنؤتیم  دؤنؤتین  دؤنؤتن

 ---------------------------------

¤ ماضی استمراری (می پوشیدم ...)

 A

 مثبت : دؤگوتم  دؤگوتی  دؤگوت  دؤگوتیم  دؤگوتین  دؤگوتن

 منفی : دؤنؤگوتم  دؤنؤگوتی  دؤنؤگوت  دؤنؤگوتیم  دؤنؤگوتین  دؤنؤگوتن

 B

 مثبت : دؤتم  دؤتی  دؤگوت  دؤتیم  دؤتین  دؤتن

 منفی : دؤنؤتم  دؤنؤتی  دؤنؤگوت  دؤنؤتیم  دؤنؤتین  دؤنؤتن

 ---------------------------------

¤ ماضی ملموس (داشتم می پوشیدم ...)

 A

 مثبت : دؤگوته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : دؤگوته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 B

 مثبت : دؤته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : دؤته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 C

 مثبت : دؤت دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : دؤت دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی تمنایی (می پوشیدم ...)

 A

 مثبت : دؤگوته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : دؤگوته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 B

 مثبت : دوته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : دؤته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 C

 مثبت : دؤت نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : دؤت ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 ---------------------------------

 ¤ ماضی نقلی (پوشیده ام ...)

 A

 مثبت : دؤگوتأم  دؤگوتأی  دؤگوته  دؤگوتأیم  دؤگوتأین  دؤگوتأن

 منفی : دؤنؤگوتأم  دؤنؤگوتأی  دؤنؤگوته  دؤنؤگوتأیم  دؤنؤگوتأین  دؤنؤگوتأن

 B

 مثبت : دؤتأم  دؤتأی  دؤته  دؤتأیم  دؤتأین  دؤتأن

 منفی : دؤنؤتأم  دؤنؤتأی  دؤنؤته  دؤنؤتأیم  دؤنؤتأین  دؤنؤتأن

 ---------------------------------

¤ ماضی بعید (پوشیده بودم ...)

 A

 مثبت : دؤگوته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : دؤنؤگوته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 B 

مثبت : دؤته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : دؤنؤته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی التزامی (پوشیده باشم ...)

 A

 مثبت : دؤگوته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : دؤنؤگوته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 B

 مثبت : دؤته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : دؤنؤته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 ---------------------------------

¤ ماضی نقلی مستمر ?

 A

 مثبت : دؤگوته دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : دؤگوته ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 B

 مثبت : دؤته دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : دؤته ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 C

 مثبت : دؤت دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : دؤت ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 ---------------------------------

¤ ماضی ابعد ?

 A

 مثبت : دؤگوته دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : دؤگوته ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

 B

 مثبت : دؤته دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : دؤته ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

 C

 مثبت : دؤت دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : دؤت ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

 ---------------------------------

¤ مضارع اخباری (می پوشم ...)

 A

 مثبت : دؤکونم  دؤکونی  دؤکونه  دؤکونیم  دؤکونین  دؤکونن

 منفی : دؤنؤکونم  دؤنؤکونی  دؤنؤکونه  دؤنؤکونیم  دؤنؤکونین  دؤنؤکونن

 B

 مثبت : دؤنم  دؤنی  دؤنه  دؤنیم  دؤنین  دؤنن

 منفی : دؤنؤنم  دؤنؤنی  دؤنؤنه  دؤنؤنیم  دؤنؤنین  دؤنؤنن

 ---------------------------------

¤ مضارع التزامی (بپوشم ...)

 A

 مثبت : دؤکونم  دؤکونی  دؤکونه  دؤکونیم  دؤکونین  دؤکونن

 منفی : دؤنؤکونم  دؤنؤکونی  دؤنؤکونه  دؤنؤکونیم  دؤنؤکونین  دؤنؤکونن

 B

 مثبت : دؤنم  دؤنی  دؤنه  دؤنیم  دؤنین  دؤنن

 منفی : دؤنؤنم  دؤنؤنی  دؤنؤنه  دؤنؤنیم  دؤنؤنین  دؤنؤنن

 ---------------------------------

¤ مضارع ملموس (دارم می پوشم ...)

 A

 مثبت : دؤگوته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : دؤگوته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 B

 مثبت : دؤته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : دؤته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 C

 مثبت : دؤت درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : دؤت دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 ---------------------------------

¤ فعل امر :  دؤکون  (بپوش)
¤ فعل نهی :  دؤنؤکون  (نپوش)

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۱۱/۲۶
بخساد

نظرات  (۱)

سلاو

خئلی خوجیر کار بؤتی

100٪ ایندر فیس‌بوکٓ جی بئتره

هی فرمؤنٓ همرهٰ بشو :)
پاسخ:
سلام - ممنون - حتما

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی