بخساد

آخرین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «gilakis» ثبت شده است

 قسمت 8 رو در اینجا دیدن کنید.

 

 ** یادآوری **

 * کویأن : کجاها

 * کویأن نئه؟ : کجاست؟ » نئه (در جایی بودن برای اشیا)

 * خوب هیسی؟ : خوب هستی؟ » هیسی (چیزی بودن)

 * کویأن هیسأی؟ : کجا هستی؟ » هیسأی (در جایی بودن برای انسان)

 * کویأن دری؟ : کجا هستی؟ » دری (در جایی بودن اعم از جاندار و غیرجاندار)

 * مو گیلان درم : من گیلان هستم

 * مو گیلان شؤ درم : من دارم گیلان میرم

 * درم : هستم

 * شؤ درم : دارم میرم

 * زأ درم : دارم میزنم

 * گب زأ درم : دارم حرف میزنم

 * مو گیلکی گب زأ درم : من دارم گیلکی حرف میزنم (صحبت میکنم)

 * چیکار دری؟ : داری چیکار میکنی؟

 * چیکار گوت دری؟ : چیکار داری میکنی؟

 * آمو آشپزی گوت دریم : ما داریم آشپزی میکنیم

 * بورمه گوت درن : دارن گریه میکنند

 * بورمه : گریه » burmə

 ** × **

 

 * برجه : بیرون » barjə

 * مو پرسپولیسی بؤم : من پرسپولیسی بودم » بؤم (چیزی بودن)

 * مو برجه هیسابؤم : من بیرون بودم » هیسابؤم (در جایی بودن)

 * مو شیراز درم : من شیراز هستم

 * مو شیراز دؤبؤم : من شیراز بودم

 * دؤبؤم : بودم » dobom

 * مو شیراز شؤ درم : من شیراز دارم میرم

 * مو شیراز شؤ دؤبؤم : من داشتم شیراز میرفتم

 * شؤ دؤبؤم : داشتم میرفتم

 * شؤ درم : دارم میرم

 * زأ درم : دارم میزنم

 * زأ دؤبؤم : داشتم میزدم

 * زأ دبی : داشتی میزدی » دبی debi

 * گب زأ دبی : داستی حرف میزدی

 * گب زأ دبین : داشتید حرف میزدید » debin

 * گب زأ دبیم : داشتیم حرف میزدیم » debim

 ** جمع بندی **

 # سرف

 درم / دری / دره

دریم / درین / درن

 # سرف

 دؤبؤم dobom / دبی debi / دؤبؤ dobo

 دبیم debim / دبین debin / دؤبؤن dobon

 ** × **

 

 * دیروزؤن : دیروز » diruzon

 * دیروزؤن کویه شؤ دبین؟ : دیروز کجا داشتید میرفتید؟

 * شؤ دبین : داشتید میرفتید

 * آمو شؤ دبیم خؤنه : ما داشتیم میرفتیم خونه

 * چی بؤ مگه؟ : چی بود مگه؟

 * چی هیسه مگه؟ : چی هست مگه؟

 * چئه مگه؟ : چیه مگه؟

 * او روزؤن : اون روز

 * کو روزؤن؟ : کدوم روز؟

 * هو روزؤن : همون روز

 * برأ کمی روزؤن؟ : بابا کدام روز؟

 * أی برأ : أی بابا

 * کمی : کدام » kemi

 * کو : کدوم » ku

 * اورا : اونطرف

 * هورا : همون طرف

 * هیرا : همین طرف

 * ایرا : اینطرف

 ** جمع بندی2 **

 اون : آن

 او : ضمیر اشاره » او روزؤن : اون روز

 هون : همون

 هو : ضمیر اشاره » هو روزؤن : همون روز

 این : این

 ای : ضمیر اشاره » ای کتاب : این کتاب

 هین : همین

 هی : ضمیر اشاره » هی کتاب : همین کتاب

 کون : کدوم

 کو : واسه اشاره » کو کتاب؟ : کدوم کتاب

 کمین : کدام

 کمی : واسه اشاره » کمی کتاب؟ : کدام کتاب؟

 ** × **

 

 * اوشان کویه شؤ دؤبؤن؟ : آنها کجا داشتند میرفتند؟

 * اون اویه چیکار گوت دؤبؤ؟ : او آنجا چیکار داشت میکرد؟

 * گوت دؤبؤ : داشت میکرد

 * چیکار گوت دره؟ : چبکار داره میکنه؟

 * چیکار گوت دؤبؤ؟ : چیکار داشت میکرد؟

 * چیکار دره؟ : چبکار داره میکنه؟ » گوت ---> پنهان

 * چیکار دؤبؤ؟ : چیکار داشت میکرد؟ » گوت ---> پنهان

 * گب زأ دؤبؤ : داشت حرف میزد

 ** جمع بندی3 **

 # سرف

 شؤ دری : داری میری

 شؤ دننی : داری نمیری

 شؤ دبی : داشتی میرفتی

 ........... : داشتی نمیرفتی

 ** × **

 

 * خؤنه شؤ دبی؟ : خونه داشتی میرفتی؟

 * خؤنه شؤ دننه بی؟ : خونه داشتی نمیرفتی؟

 * شؤ دننه بی : داشتی نمیرفتی

 * آمو شؤ دننه بیم : ما داشتیم نمیرفتیم

 * شومو زأ دننه بین : شما داشتید نمیزدید

 * اون شؤ دننه بؤ : اون داشت نمیرفت

 * اون شؤ دننه : اون داره نمیره

 * اون شؤ دؤبؤ : اون داشت میرفت

 * اون شؤ دره : اون داره میره

 ** جمع بندی4 **

 # سرف

 دؤبؤ / دبی / دؤبؤ

 دبیم / دبین / دؤبؤن

 # سرف

 دننه بؤم / دننه بی / دننه بؤ

 دننه بیم / دننه بین / دننه بؤن

 ** × **

 

 * هچی : الکی » hachi

 * مو هچی اییه هیسأم : من الکی اینجا هستم

 * مو هچی اییه راسه هیسأم : من الکی اینجا ایستاده ام

 * راسه هیسأم : ایستاده ام » rase his'e

 * شومو دیروزؤن دانشگاه شؤ دننه بین؟ : شما دیروز دانشگاه داشتیید نمیرفتید؟

 * نه، آمو دیروزؤن شؤ دننه بیم : نه، ما دیروز داشتیم نمیرفتیم

 * آمو دیروزؤن هچی خؤنه هیسأبیم : ما دیروز الکی خونه بودیم

 * او روزؤن چی؟ : اون روز چی؟

 * کو روزؤن؟ : کدوم روز؟

 * هو روزؤن ده : همون روز دیگه

 * آ'ها اون، آها او روزؤن شؤ دبیم : آهان اون، آره اون روز داشتیم میرفتیم

 ** جمع بندی5 **

 هچی : الکی

 راسه هیسئه : ایستاده / وایستاده / رو پاشه

 ** × **

 

 * شؤ درم : دارم میرم

 * همأ درم : دارم میام

 » همأ » hama

 * همأ دری : داری میای

 * کویه همأ دری؟ : کجا داری میای؟

 * خؤنه همأ دننی؟ : خونه داری نمیای؟

 * همأ دننی : داری نمیای

 * همأ دننم : دارم نمیام

 * نه مو خؤنه همأ دننم : نه من خونه دارم نمیام

 * اوشان کویه همأ درن؟ : آنها کجا دارند میآیند؟

 * اوشان أمی ور همأ درن؟ : آنها پیش ما دارن میآن؟

 * اوشان که شؤ درن! : آنها که دارند میرن!

 * همأ دننن : دارند نمیان

 » دننن » dennən

 ** جمع بندی6 **

 # سرف

 همأ درم / همأ دننم

 همأ دری / همأ دننی

 همأ دره / همأ دننه

 همأ دریم / همأ دننیم

 همأ درین / همأ دننین

 همأ درن / همأ دننن

 ** × **

 

 * تو استقلالی نبی؟ : تو استقلالی نبودی؟

 » نبی » nebi

 * شؤ دؤبؤم : داشتم میرفتم

 * همأ دؤبؤم : داشتم می آمدم

 * همأ دننه بؤم : داشتم نمی آمدم

 * همأ دبی : داشتی می آمدی

 » دبی » debi

 * تو نبی او روزؤن همأ دبی؟ : تو نبودی اون روز داشتی میومدی؟

 * نه، مو نؤبؤم : نه من نبودم

 * آها مو بؤم : آره من بودم

 * آها او روزؤن مو بؤم که همأ دؤبؤم : آره اون روز من بودم که داشتم میومدم

 * کویه همأ دبی؟ : کجا داشتی میومدی؟

 * تی ور همأ دؤبؤم : داشتم پیش تو میومدم

 * تی ور : پیش تو

 * کی ور همأ دبین : پیش کی داشتید میومدید؟

 * کی ور : پیش کی

 * کی ور شؤ دبین؟ : داشتید پیش کی میرفتید

 * آمو هیچکسˇ ور شؤ دننه بیم : ما پیش هیچکس داشتیم نمیرفتیم

 * هیچکسˇ ور : پیش هیچکس

 * شؤ دننه بیم : داشتیم نمی رفتیم

 * همأ دننه بین :  داشتیم نمیومدیم

 * اوشان بازار همأ دننه بؤن؟ : آنها بازار داشتند نمیومدند؟

 * آها همأ دؤبؤن : آره داشتند میومدند

 ** جمع بندی7 **

 # سرف

 همأ دؤبؤم / همأ دننه بؤم

 همأ دبی / همأ دننه بی

 همأ دؤبؤ / همأ دننه بؤ

 همأ دبیم / همأ دننه بیم

 همأ دبین / همأ دننه بین

 همأ دؤبؤن / همأ دننه بؤن

 ** × **

 

 مکالمه

 

 

 + دیروزؤن تی برأرˇ همرأ  هیسابؤم

 -  می برأرˇ همرأ! کویه؟

 + ساحل هیسأبیم

 -  اویه چیکار دبین؟

 + شنا گوت دبیم ده

 -  می برأرم شنا دؤبؤ؟

 + آها

 -  اون که شنا بلد نؤبؤ؟

 + آها بلد نؤبؤ، در واقع مو شنا دؤبؤم، اون هچی آوˇ مئن راسه هیسابؤ 

 

 ** دوستان؛ آیا مایلید این آموزش باز هم ادامه پیدا کنه؟ لطفن نظرتون رو کامنت کنین.

۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۱:۰۹
بخساد