بخساد

آخرین مطالب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «gilaki» ثبت شده است

 قسمت 8 رو در اینجا دیدن کنید.

 

 ** یادآوری **

 * کویأن : کجاها

 * کویأن نئه؟ : کجاست؟ » نئه (در جایی بودن برای اشیا)

 * خوب هیسی؟ : خوب هستی؟ » هیسی (چیزی بودن)

 * کویأن هیسأی؟ : کجا هستی؟ » هیسأی (در جایی بودن برای انسان)

 * کویأن دری؟ : کجا هستی؟ » دری (در جایی بودن اعم از جاندار و غیرجاندار)

 * مو گیلان درم : من گیلان هستم

 * مو گیلان شؤ درم : من دارم گیلان میرم

 * درم : هستم

 * شؤ درم : دارم میرم

 * زأ درم : دارم میزنم

 * گب زأ درم : دارم حرف میزنم

 * مو گیلکی گب زأ درم : من دارم گیلکی حرف میزنم (صحبت میکنم)

 * چیکار دری؟ : داری چیکار میکنی؟

 * چیکار گوت دری؟ : چیکار داری میکنی؟

 * آمو آشپزی گوت دریم : ما داریم آشپزی میکنیم

 * بورمه گوت درن : دارن گریه میکنند

 * بورمه : گریه » burmə

 ** × **

 

 * برجه : بیرون » barjə

 * مو پرسپولیسی بؤم : من پرسپولیسی بودم » بؤم (چیزی بودن)

 * مو برجه هیسابؤم : من بیرون بودم » هیسابؤم (در جایی بودن)

 * مو شیراز درم : من شیراز هستم

 * مو شیراز دؤبؤم : من شیراز بودم

 * دؤبؤم : بودم » dobom

 * مو شیراز شؤ درم : من شیراز دارم میرم

 * مو شیراز شؤ دؤبؤم : من داشتم شیراز میرفتم

 * شؤ دؤبؤم : داشتم میرفتم

 * شؤ درم : دارم میرم

 * زأ درم : دارم میزنم

 * زأ دؤبؤم : داشتم میزدم

 * زأ دبی : داشتی میزدی » دبی debi

 * گب زأ دبی : داستی حرف میزدی

 * گب زأ دبین : داشتید حرف میزدید » debin

 * گب زأ دبیم : داشتیم حرف میزدیم » debim

 ** جمع بندی **

 # سرف

 درم / دری / دره

دریم / درین / درن

 # سرف

 دؤبؤم dobom / دبی debi / دؤبؤ dobo

 دبیم debim / دبین debin / دؤبؤن dobon

 ** × **

 

 * دیروزؤن : دیروز » diruzon

 * دیروزؤن کویه شؤ دبین؟ : دیروز کجا داشتید میرفتید؟

 * شؤ دبین : داشتید میرفتید

 * آمو شؤ دبیم خؤنه : ما داشتیم میرفتیم خونه

 * چی بؤ مگه؟ : چی بود مگه؟

 * چی هیسه مگه؟ : چی هست مگه؟

 * چئه مگه؟ : چیه مگه؟

 * او روزؤن : اون روز

 * کو روزؤن؟ : کدوم روز؟

 * هو روزؤن : همون روز

 * برأ کمی روزؤن؟ : بابا کدام روز؟

 * أی برأ : أی بابا

 * کمی : کدام » kemi

 * کو : کدوم » ku

 * اورا : اونطرف

 * هورا : همون طرف

 * هیرا : همین طرف

 * ایرا : اینطرف

 ** جمع بندی2 **

 اون : آن

 او : ضمیر اشاره » او روزؤن : اون روز

 هون : همون

 هو : ضمیر اشاره » هو روزؤن : همون روز

 این : این

 ای : ضمیر اشاره » ای کتاب : این کتاب

 هین : همین

 هی : ضمیر اشاره » هی کتاب : همین کتاب

 کون : کدوم

 کو : واسه اشاره » کو کتاب؟ : کدوم کتاب

 کمین : کدام

 کمی : واسه اشاره » کمی کتاب؟ : کدام کتاب؟

 ** × **

 

 * اوشان کویه شؤ دؤبؤن؟ : آنها کجا داشتند میرفتند؟

 * اون اویه چیکار گوت دؤبؤ؟ : او آنجا چیکار داشت میکرد؟

 * گوت دؤبؤ : داشت میکرد

 * چیکار گوت دره؟ : چبکار داره میکنه؟

 * چیکار گوت دؤبؤ؟ : چیکار داشت میکرد؟

 * چیکار دره؟ : چبکار داره میکنه؟ » گوت ---> پنهان

 * چیکار دؤبؤ؟ : چیکار داشت میکرد؟ » گوت ---> پنهان

 * گب زأ دؤبؤ : داشت حرف میزد

 ** جمع بندی3 **

 # سرف

 شؤ دری : داری میری

 شؤ دننی : داری نمیری

 شؤ دبی : داشتی میرفتی

 ........... : داشتی نمیرفتی

 ** × **

 

 * خؤنه شؤ دبی؟ : خونه داشتی میرفتی؟

 * خؤنه شؤ دننه بی؟ : خونه داشتی نمیرفتی؟

 * شؤ دننه بی : داشتی نمیرفتی

 * آمو شؤ دننه بیم : ما داشتیم نمیرفتیم

 * شومو زأ دننه بین : شما داشتید نمیزدید

 * اون شؤ دننه بؤ : اون داشت نمیرفت

 * اون شؤ دننه : اون داره نمیره

 * اون شؤ دؤبؤ : اون داشت میرفت

 * اون شؤ دره : اون داره میره

 ** جمع بندی4 **

 # سرف

 دؤبؤ / دبی / دؤبؤ

 دبیم / دبین / دؤبؤن

 # سرف

 دننه بؤم / دننه بی / دننه بؤ

 دننه بیم / دننه بین / دننه بؤن

 ** × **

 

 * هچی : الکی » hachi

 * مو هچی اییه هیسأم : من الکی اینجا هستم

 * مو هچی اییه راسه هیسأم : من الکی اینجا ایستاده ام

 * راسه هیسأم : ایستاده ام » rase his'e

 * شومو دیروزؤن دانشگاه شؤ دننه بین؟ : شما دیروز دانشگاه داشتیید نمیرفتید؟

 * نه، آمو دیروزؤن شؤ دننه بیم : نه، ما دیروز داشتیم نمیرفتیم

 * آمو دیروزؤن هچی خؤنه هیسأبیم : ما دیروز الکی خونه بودیم

 * او روزؤن چی؟ : اون روز چی؟

 * کو روزؤن؟ : کدوم روز؟

 * هو روزؤن ده : همون روز دیگه

 * آ'ها اون، آها او روزؤن شؤ دبیم : آهان اون، آره اون روز داشتیم میرفتیم

 ** جمع بندی5 **

 هچی : الکی

 راسه هیسئه : ایستاده / وایستاده / رو پاشه

 ** × **

 

 * شؤ درم : دارم میرم

 * همأ درم : دارم میام

 » همأ » hama

 * همأ دری : داری میای

 * کویه همأ دری؟ : کجا داری میای؟

 * خؤنه همأ دننی؟ : خونه داری نمیای؟

 * همأ دننی : داری نمیای

 * همأ دننم : دارم نمیام

 * نه مو خؤنه همأ دننم : نه من خونه دارم نمیام

 * اوشان کویه همأ درن؟ : آنها کجا دارند میآیند؟

 * اوشان أمی ور همأ درن؟ : آنها پیش ما دارن میآن؟

 * اوشان که شؤ درن! : آنها که دارند میرن!

 * همأ دننن : دارند نمیان

 » دننن » dennən

 ** جمع بندی6 **

 # سرف

 همأ درم / همأ دننم

 همأ دری / همأ دننی

 همأ دره / همأ دننه

 همأ دریم / همأ دننیم

 همأ درین / همأ دننین

 همأ درن / همأ دننن

 ** × **

 

 * تو استقلالی نبی؟ : تو استقلالی نبودی؟

 » نبی » nebi

 * شؤ دؤبؤم : داشتم میرفتم

 * همأ دؤبؤم : داشتم می آمدم

 * همأ دننه بؤم : داشتم نمی آمدم

 * همأ دبی : داشتی می آمدی

 » دبی » debi

 * تو نبی او روزؤن همأ دبی؟ : تو نبودی اون روز داشتی میومدی؟

 * نه، مو نؤبؤم : نه من نبودم

 * آها مو بؤم : آره من بودم

 * آها او روزؤن مو بؤم که همأ دؤبؤم : آره اون روز من بودم که داشتم میومدم

 * کویه همأ دبی؟ : کجا داشتی میومدی؟

 * تی ور همأ دؤبؤم : داشتم پیش تو میومدم

 * تی ور : پیش تو

 * کی ور همأ دبین : پیش کی داشتید میومدید؟

 * کی ور : پیش کی

 * کی ور شؤ دبین؟ : داشتید پیش کی میرفتید

 * آمو هیچکسˇ ور شؤ دننه بیم : ما پیش هیچکس داشتیم نمیرفتیم

 * هیچکسˇ ور : پیش هیچکس

 * شؤ دننه بیم : داشتیم نمی رفتیم

 * همأ دننه بین :  داشتیم نمیومدیم

 * اوشان بازار همأ دننه بؤن؟ : آنها بازار داشتند نمیومدند؟

 * آها همأ دؤبؤن : آره داشتند میومدند

 ** جمع بندی7 **

 # سرف

 همأ دؤبؤم / همأ دننه بؤم

 همأ دبی / همأ دننه بی

 همأ دؤبؤ / همأ دننه بؤ

 همأ دبیم / همأ دننه بیم

 همأ دبین / همأ دننه بین

 همأ دؤبؤن / همأ دننه بؤن

 ** × **

 

 مکالمه

 

 

 + دیروزؤن تی برأرˇ همرأ  هیسابؤم

 -  می برأرˇ همرأ! کویه؟

 + ساحل هیسأبیم

 -  اویه چیکار دبین؟

 + شنا گوت دبیم ده

 -  می برأرم شنا دؤبؤ؟

 + آها

 -  اون که شنا بلد نؤبؤ؟

 + آها بلد نؤبؤ، در واقع مو شنا دؤبؤم، اون هچی آوˇ مئن راسه هیسابؤ 

 

 ** دوستان؛ آیا مایلید این آموزش باز هم ادامه پیدا کنه؟ لطفن نظرتون رو کامنت کنین.

۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۱:۰۹
بخساد

 قسمت 7 رو در اینجا دیدن نمائید.

 

 * چئه؟ : چیه؟ » چی هیسه

 * کئه؟ : کیه؟ » کی هیسه

 * کئه شئه؟ : مال کیه؟ » کی شی هیسه

 * این می وچه هیسه : این پسر منه

 * این می وچئه : این پسرمه

 » وچئه = وچه هیسه «

 * این می خؤنه هیسه : این خونه منه

 * این می خؤنئه : این خونمه

 » خؤنئه = خؤنه هیسه «

 * پاساژ ایرأ هیسه : پاساژ اینطرفه

 * پاساژ ایرئه : پاساژ اینطرفه

 » ایرئه = ایرأ هیسه «

 » اورئه = اورأ هیسه «

 » کورئه = کورأ هیسه «

 ** جمع بندی **

# نحوه فشرده کردن در گیلکی، به کلماتی که چه به این حروف ( ی ه أ ) ختم میشوند چه نمیشوند دقت کنید

 (چی)چی هیسه » (چئه)چئه

 سهیل هیسه » سهیله

 (وچه)وچه هیسه » (وچئه)وچئه

 خوب هیسه : خوبه

 ایرأ هیسه » ایرئه

 اویه رامسر هیسه » اویه رامسره 

 رامسری هیسه » رامسرئه

 سبز هیسه » سبزه

 (اویه)اویه هیسه » (اویئه)اویئه : آنجاست

 (کویه)کویه هیسه؟ » (کویئه)کویئه؟ : کجاست؟

 

# سرف

 * تهرانی هیسم : تهرانئم » tehranem (چیزی بودن)

 * تهران هیسأم : تهرانم »  tehranəm (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسی : تهرانئی » tehraney (چیزی بودن)

 * تهران هیسأی : تهرانی » tehrani (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسه : تهرانئه » tehrane (چیزی بودن)

 * تهران هیسئه : تهرانه » tehranə (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسیم : تهرانئیم » tehraneym (چیزی بودن)

 * تهران هیسأیم : تهرانیم » tehranim (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسین : تهرانئین » tehraneyn (چیزی بودن)

 * تهران هیسأین : تهرانین » tehranin (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسن : تهرانئن » tehranen (چیزی بودن)

 * تهران هیسأن : تهرانن » tehranən (در جایی بودن)

 

 ** × **

 

 * وشنأ : گشنه » vəshna

 * تشنأ : تشنه » təshna

 * مره : من رو / به من

 * تره : تو رو / به تو

 * مره وشنأ هیسه : من رو گرسنه است (گرسنمه)

 * مره وشنئه : گشنمه

 * تره تشنئه؟ : تشنته؟

 » تشنئه = تشنأ هیسه «

 ** جمع بندی2 **

 مره : من رو (منو) / به من (بهم) » marə

 تره : تو رو / به تو (بهت) » tərə

 شمره : شما رو / به شما » shəmərə

 أمره : ما رو / به ما » amərə

 اونه : آن را / به آن » unə

 اوشانه : آنها رو / به آنها » ushanə

 ** × **

 

 * وأنه : میل داره » vanə

 * تره چی وأنه؟ : وجودت چی میل داره؟ (یا چی میل داری؟ یا چه چیزی دوست داری داشته باشی؟)

 * مره چأیی وأنه : چای میل دارم ( یا وجودم چای میل داره)

 * مره چیزی نوأنه : چیزی میل ندارم

 * مره وشنأ نییه : گشنم نیست

 * شمره چی وأنه؟ : چی میل دارید؟

 * أمره آو وأنه : آب میل داریم

 * شمره تشنئه؟ : تشنتونه؟

 * نه، أمره وشنئه : نه، گشنمونه

 * چأیی : چای » chayi

 * آو : آب » aav

 ** جمع بندی3 **

 مره وأنه

 تره وأنه

 أمره وأنه

 شمره وأنه

 اونه وأنه

 اوشانه وأنه

 ** × **

 «« مرور لغات »»

 * هنده : بازم

 * نی : هم / نیز

 * برجه : بیرون

 * وچه : پسر

 * لاکو : دختر

 * خاخور : خواهر

 * برأر : برادر

 * خؤره : خودم / خودت / ...

 * ده : دیگه

 * چره : چرا

 * خا : باشه

 * کمتان : کدامیک

 * آها : آره

 * کویه : کجا

 * کویأن : کجاها

 * سر : رو

 * بون : زیر

 * مئن : تو / داخل

 * ور : پیش / کنار

 

 »» چند لغت جدید ««

 * خوجیر : خوب

 * کسن : هم »  kasən

 » کسنˇ ور : پیش هم »

 » کسنˇ همرأ : با هم

 » کسنه : به هم / هم رو

 » کسن کسن : همدیگر

 » کسن کسنه : به همدیگر / همدیگر رو

 * جیر : پایین

 * جیرأ : پایین دست

 * جؤر : بالا

 * جؤرأ : بالا دست

 * لک : کنار » lak

 » رودخؤنه لک : کنار رودخونه

 » دریا لک : کنار دریا

 » جاده لک : کنار جاده

 * بییه : بیا » biye

 * نییه : نیا » niye

 * نییه : نیست » niye

 * هیسه : است

 

 مکالمه

 

 + تره وشنئه؟

 -  نه، مره وشنأ نییه، مره تشنئه

 + چأیی خوبه؟

 -  نه، مره چأیی نوأنه

 + تره چی وأنه؟

 - سردˇ آو

 + بییه اینم تی سردˇ آو، تو مره بؤگو تی رفیق علی چابکسرئه؟

 -  آها چابکسرˇ شئه

 + رضا چی؟

 - اون نی چابکسرئه

 + کسنˇ برأر ده؟

 -  آها، چی بؤ مگه؟

 + هیچچی، کسنˇ همرأ هیسابؤن

 -  کویه هیسابؤن؟

 +  دریا لک هیسابؤن

 

 قسمت 9 رو در اینجا دیدن کنید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۳:۵۷
بخساد