بخساد

آخرین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مکالمه گیلکی a» ثبت شده است

 گویش مورد استفاده از زبان گیلکی مربوط به شرق گیلان (حدفاصل دو شهر کلاچای و چابکسر) میباشد.

 

 * سلام، خوبی  ...

 * خوب هیسی؟ : خوب هستی ؟ » هیسی  hisi (هستی)

 * مرسی ممنون، تو خوبی؟

 * شومو خوب هیسین؟ : شما خوب هستید؟ » هیسین hisin (هستین)

 * شومو : شما shumu

 * شومو هیسین؟ : شما هستید؟

 * آمو خوب هیسیم : ما خوب هستیم hisim

 * آمو : ما amu

 * آمو هیسیم : ما هستیم

 * مو : من mu

 * مو سهیل هیسم : من سهیل هستم hisəm

 * مو سهیلم : من سهیلم sohei ləm

 * اوشان کی هیسن؟ : آنها کی هستند؟ oushan

 * اون چی هیسه؟ : اون چی هست؟

 ** جمع بندی **

 ضمایر »

 مفرد : مو mu (من) - تو tu (تو) - اون un (اون) - این in (این)

 جمع : آمو amu (ما) - شومو shumu (شما) - اوشانoushan (آنها) - ایشانishan (اینها)

 سرف فعل »

 هیسم hisəm (هستم) - هیسی hisi (هستی) - هیسه hise (هست)

 هیسیم hisim (هستیم) - هیسین hisin (هستین) - هیسن hisən (هستن)

 ** × **

 * تو خوبی » خوبی= خوب هیسی

 * اون خوب هیسه؟ : اون خوب هست؟

 * اون خوبه؟ » خوبه = خوب هیسه

 * اون کی هیسه؟ : اون کی هست؟

 * اون کئه؟ : اون کیه؟ » کئه k'e

 »» کی هیسه = کئه ««

 * اون چی هیسه؟ : اون چی هست؟

 * اون چئه؟ : اون چیه؟ » چئه ch'e

 »» چی هیسه = چئه ««

 * اوشان چئن؟ : اونها چین؟ » چئن che'n

 »» چی هیسن = چئن ««

 * اوشان کئن؟ : اونها کین؟ » کئن ke'n

 »» کی هیسن = کئن ««

 ** جمع بندی **

 # ضمایر چسبان در گیلکی غرب مازندران و شرق گیلان همانند فارسی عامیانه میباشد

  م - ی - ه - یم - ین - ن

  توجه شود قبل از ضمایر چسبان اول شخص مفرد، سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع شوا (ə) میآید برای مثال

 * مو هیسم mu hisəm

 * اوشان هیسن oushan hisən

 ** × **

 * تی قوربان : قوربونت » تی (ضمیر ملکیه مانند your در انگلیسی)

 * تی حال خوب هیسه؟ : حالت خوب هست؟ » هیسه hisə (هست)

 * تی حال : حالت

 * می حال خوب هیسه : حالم خوبه

 * می حال : حالم » می (ضمیر ملکیه مانند my در انگلیسی)

 * تی نام چی هیسه؟ : اسمت چی هست؟

 * تی نام : اسمت » nam

 * تی نام چئه؟ (che) : اسمت چیه » چی هیسه ---> چئه ch'e

 * بخشنین شومو؟ : ببخشید شما؟ » بخشنین baxshenin (می بخشید)

 * می نام سهیله : اسمم سهیله 

 * می نام سهیل هیسه : اسمم سهیل هست

 * مو سهیل هیسم : من سهیل هستم » مو mu (من) / هیسم hisəm (هستم)

 * شیمی کار چی هیسه (چئه)؟ : کارتون چیه؟ » شیمی (ضمیر ملکیه مانند your در انگلیسی)

 * أمی شغل کشاورزی هیسه : شغلمون کشاورزی هست

 * أمی شغل کشاورزئه : شغلمون کشاورزیه

 »» کشاورزی هیسه = کشاورزئه ««

 ** جمع بندی **

 ضمایر ملکی »

 مفرد : می mi  - تی ti - اونه une - اینه ine

 جمع : أمی ami - شیمی shimi - اوشانه ushane - ایشانه ishane

 ** × **

 * شیمی حال خوب هیسه؟ : حالتون خوبه

 * نه، می حال خوب نییه : نه حالم خوب نیست » نییه ni yə (نیست)

 * شومو خوب هیسین؟ : شما خوبین؟ » شومو shumu (شما)

 *  نه، آمو خوب نیییم : نه ما خوب نیستیم » نی ییم ni yim (نیستیم)

 * اون علی هیسه؟ : اون علی هست؟

 * اون علئه؟ : اون علیه؟ » علئه al'e

 * نه اون علی نییه : نه اون علی نیست

 * نه مو علی نییم : نه من علی نیستم » نییم ni yəm

 ** جمع بندی **

 سرف فعل »

 مفرد : نییم niyəm (نیستم) - نییی niyi (نیستی) - نییه niyə (نیست)

 جمع : نیییم niyim (نیستیم) - نییین niyin (نیستین) - نیین niyən (نیستند)

 ** × **

 * اونه نام چی بؤ ؟ : اسمش چی بود؟ » اونه (his/her) -  بؤ bow (بود)

 »» اونه نام = اونˇنام = oun ə nam ««

 * اوشانه کار چی بؤ؟ : کار آنها چی بود؟

 »» اوشانه کار = اوشانˇکار = oushan ə kar ««

 * اون چی بؤ؟ : اون چی بود

 * اوشان چی بؤن؟ : آنها چی بودند » اوشان (آنها) - بؤن bown (بودند)

 * تو استقلالی نبی؟ : تو استقلالی نبودی؟ » بی (بودی) / نبی nebi (نبودی)

 * آها بؤم ولی ده نییم : آره بودم ولی دیگه نیستم » آها (آره) / ده (دیگه)

 ** جمع بندی2 **

 سرف فعل بودن »

 مفرد : بؤم bowm (بودم) - بی bi (بودی) - بؤ bow (بود)

 جمع : بیم bim (بودیم) - بین bin (بودید) - بؤن bown (بودند)

 سرف فعل نبودن »

 مفرد : نؤبؤم nobowm (نبودم) - نبی nebi (نبودی) - نؤبؤ nobow (نبود)

 جمع : نبیم nebim (نبودیم) - نبین nebin (نبودید) - نؤبؤن nobown (نبودند)

 ** × **

 * مو پرسپولیسی هیسم : من پرسپولیسی هستم » هیسم hisəm

 * مو استقلالی بؤم : من استقلالی بودم » بؤم bom

 * مو خؤنه هیسأم : من خونه هستم » هیسأم hisam

 * مو خؤنه هیسأبؤم : من خونه بودم » هیسابؤم hisabom

 * نکته مهم : در زبان گیلکی بودن با در جایی بودن فرق میکنه

 * آمو آلمانی هیسیم : ما آلمانی هستیم

 * آمو آلمان هیسأیم : ما آلمان هستیم

 * آمو آلمانی نیییم : ما آلمانی نیستیم

 * آمو آلمان نئسأیم : ما آلمان نیستیم

 * شومو آلمانی بین : شما آلمانی بودید

 * شومو آلمان هیسأبین : شما آلمان بودید

 * شومو آلمانی نبین : شما آلمانی نبودید

 * شومو آلمان نئسأبین : شما آلمان نبودید

 ** جمع بندی3 **

 سرف فعل بودن در جایی » حال

  مفرد : هیسأم hisam (هستم) - هیسأی hisay (هستی) - هیسئه his'e (هست)

 جمع : هیسأیم hisaim (هستیم) - هیسأین hisain (هستید) - هیسأن hisan (هستند)

 سرف فعل نبودن در جایی » حال

  مفرد : نئسأم nesam (نیستم) - نئسأی nesay (نیستی) - نئسئه nes'e (نیست)

 جمع : نئسأیم nesaim (نیستیم) - نئسأین nesain (نیستید) - نئسأن nesan (نیستند)

 سرف فعل بودن در جایی » گذشته

  مفرد : هیسأبؤم hisabom (بودم) - هیسأبی hisabi (بودی) - هیسأبؤ hisabo (بود)

 جمع : هیسأبیم hisabim (بودیم) - هیسأبین isabin (بودید) - هیسأبؤن hisabon (بودند)

 سرف فعل نبودن در جایی » گذشته

  مفرد : نئسأبؤم nesabom (نبودم) - نئسأبی nesabi (نبودی) - نئسأبؤ nesabo (نبود)

 جمع : نئسأبیم nesabim (نبودیم) - نئسأبین nesabin (نبودید) - نئسأبؤن nesabon (نبودند)

 ** × **

 * مو رامسری هیسم : من رامسری هستم

 * مو رامسر هیسأم : من رامسر هستم » بودن در جایی

 * مو رامسری نییم : من رامسری نیستم

 * مو رامسر نئسأم : من رامسر نیستم » بودن در جایی

 * مو رامسری بؤم : من رامسری بودم

 * مو رامسر هیسابؤم : من رامسر بودم » بودن در جایی

 * مو رامسری نؤبؤم : من رامسری نبودم

 * مو رامسر نئسابؤم : من رامسر نبودم » بودن در جایی

 ** جمع بندی4 **

# بودن در جایی

 * مو هیسأبؤم (بودم) / هیسأم (هستم)

 * تو هیسأبی (بودی) / هیسأی (هستی)

 * اون هیسأبؤ (بود) / هیسئه (هست)

 * آمو هیسأبیم (بودیم) / هیسأیم (هستیم)

 * شومو هیسأبین (بودید) / هیسأین (هستید)

 *اوشان هیسأبؤن (بودند) / هیسأن (هستند)

# بودن

 * مو بؤم (بودم) / هیسم (هستم)

 * تو بی (بودی) / هیسی (هستی)

 * اون بؤ (بود) / هیسه (هست)

 * آمو بیم (بودیم) / هیسیم (هستیم)

 * شومو بین (بودید) / هیسین (هستید)

 * اوشان بؤن (بودند) / هیسن (هستند)

 ** × **

 * کویه : کجا

 * کوی : کجا

 * کویه هیسأبی؟ : کجا بودی؟

 * کویه هیسأی؟ : کجا هستی؟

 * کوی هیسأی؟ : کجایی؟

 * علی کوی هیسئه؟ : علی کجاست؟

 * علی برجه هیسئه : علی بیرونه » برجه : بیرون

 ** جمع بندی5 **

 کوی و کویه هردو به یک معنا میباشند فقط یک تفاوت جزئی دارن که در ادامه خواهیم گفت

 ** × **

 مکالمه گیلکی a

 

 

 -  الؤ، سلام

 + سلام، بخشنین شومو ؟

 -  مو علی هیسم، شومو ؟

 + مو بهرام هیسم

 -  خوب هیسین شومو ؟

 + تی قوربان

 -  نیما نئسئه ؟

 + نه نیما خؤنه نئسئه، برجه هیسئه

 -  ببخشید نیما دیروزم خؤنه نئسابؤ ؟

 + نه دیروزم خؤنه نئسابؤ، شیمی نام چی بؤ؟

 -  می نام علی هیسه

 + شومو نیما همکار هیسین؟

 -  آها مو نیما همکار هیسم

 + ××××

 -  ××××

 

 # سعی کنید قسمت اول رو بارها و بارها بخونید و فرق میان بودن و بودن در جایی رو به خوبی فرا بگیرید

 ماهم در ادامه آموزش به فواصل برایتان بازگو خواهیم کرد

 برای دیدن قسمت 2 میتونید در اینجا کلیک کنید.

۲۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۱۷
بخساد