بخساد

آخرین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مکالمه گیلکی C» ثبت شده است

 

 برای دیدن قسمت 2 میتونید در اینجا کلیک کنید.

 * کویه : کجا

 * کوی : کجا

 * کویأن : کجاها » کویه+أن » kuyan

 * مو تهرانئم : من تهرانی هستم » mu tehranem

 * مو تهرانی هیسم : من تهرانی هستم » hisem

 * مو تهران هیسأم : من تهران هستم » hisam  (بودن در جایی)

 * مو تهران درم : من تهران هستم » derem / درم (بودن در جایی)

 * کویأن هیسأی؟ : کجاها هستی؟ » hisay  (بودن در جایی)

 * کویأن دری؟ : کجاها هستی؟ » deri / دری (بودن در جایی)

 * مو کرمان درم : من کرمان هستم

 ** جمع بندی **
 # برای بودن در جایی در زبان گیلکی سه تا فعل وجود دارد هیسأن ، دؤبؤن و نأن

  * فعل هیسأن معمولا برای انسان و حیوان بکار میرود و در قسمت1 برایتان تشریح شد

  * فعل دؤبؤن به صورت کلی مورد استفاده قرار میگیرد (أعم از جاندار و غیر جاندار را در برمیگیرد) و همچنین خاصیت مستمر کردن افعال در گیلکی را نیز بر عهده دارد که در همین قسمت به صورت مختصر بهش می پردازیم

  * فعل نأن که در ادامه بهش خواهیم پرداخت معمولا برای اشیا مورد استفاده قرار میگیرد

 # سرف فعل دؤبؤن

 درم derem (هستم) - دری deri (هستی) - دره dere (هست)

 دریم derim (هستیم) - درین derin (هستین) - درن deren (هستن)

 ** × **

 * کوی دری؟ : کجا هستی؟

 * کوی شؤ دری؟ : کجا داری میری؟

 * شؤ دری : داری میری » sho deri

 * مو تهران شؤ درم : من تهران دارم میرم

 * شؤ درین : دارید میرید

 * شومو کویه شؤ درین؟ : شما کجا دارین میرین؟

 * آمو مازندران شؤ دریم : ما مازندران داریم میریم

 ** جمع بندی2 **

 مو شؤ درم - تو شؤ دری - اون شؤ دره

 آمو شؤ دریم - شومو شؤ درین - اوشؤن شؤ درن

 ** × **

 * شومو الان تهران درین؟ : شما الان تهران هستین؟

 * نه، آمو تهران دننیم : نه، ما تهران نیستیم » dennim

 * علی الان تهران دره؟ : علی الان تهرانه؟

 * نه، علی تهران دننه : نه، علی تهران نیست » denne

 * مو تهران شؤ درم : من تهران دارم میرم

 * مو تهران شؤ دننم : من تهران دارم نمیرم

 * شؤ درم : دارم میرم » sho derem

 * شؤ دننم : دارم نمیرم » sho dennem

 * شومو تهران شؤ دننین؟ : شما تهران دارین نمیرین؟

 * نه، آمو تهران شؤ دننیم : نه، ما تهران داریم نمیریم

 * أمرم تهران شؤ دننیم : مام تهران داریم نمیریم » امرم= ما هم amarəm

 ** جمع بندی3 **

 دننم dennem - دننی denni - دننه denne

 دننیم dennim - دننین dennin - دننن dennen

 # همانطور که در  زیر می بینید در گیلکی و انگلیسی برای مستمر کردن از فعل بودن (دؤبؤن، be) استفاده میشه ولی در فارسی از فعل داشتن استفاده میشه

 * مو خؤنه درم : من خونه هستم » I'm at home

 * مو خؤنه شؤ درم : من خونه دارم میرم » I'm going home

 * مو خؤنه دننم : من خونه نیستم » I'm not at home

 * مو خؤنه شؤ دننم : من خونه دارم نمیرم » I'm not going home

 ** × **

 

 * شومو خؤنه شؤ دننین؟ : شما خونه دارید نمیرید؟

 * نه، شؤ دننیم : نه داریم نمیریم

 * آمو پاساژ شؤ دریم : ما داریم پاساژ میریم

 * اونِ نی پاساژ شؤ دره؟ : اون هم داره پاساژ میره؟

 * اوشانِ نی پاساژ شؤ درن؟ : اونا هم دارن پاساژ میرن؟

 * آها شؤ درن : آره داره میرن

 * نه شؤ دننن : نه دارن نمیرن

 ** جمع بندی4 **

 # سرف

 مثبت / منفی

 شؤ درم / شؤ دننم

 شؤ دری / شؤ دننی

 شؤ دره / شؤ دننه

 شؤ دریم / شؤ دننیم

 شؤ درین / شؤ دننین

 شؤ درن / شؤ دننن

 ** × **

 

مکالمه گیلکی C

 

 

 + سلام کوی شؤ دری؟

 - مو پاساژ شؤ درم، تو کویه شؤ دری؟

 + مرم پاساژ شؤ درم

 -  علی کویأن دره؟ پیدا نی یه!

 + یه مدتی هیسه تهران دره

 -  تی برأر نیما هم تهران دره؟

 + نه نیما تهران دننه، کرمان دره، تو خؤره کویأن دری؟

 -  آمو طبق معمول گیلان دریم

 + ××××

 -  ××××

 

 برای دیدن قسمت 4 میتونید در اینجا کلیک کنید.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۱۳
بخساد