بخساد

آخرین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تشنا» ثبت شده است

 قسمت 7 رو در اینجا دیدن نمائید.

 

 * چئه؟ : چیه؟ » چی هیسه

 * کئه؟ : کیه؟ » کی هیسه

 * کئه شئه؟ : مال کیه؟ » کی شی هیسه

 * این می وچه هیسه : این پسر منه

 * این می وچئه : این پسرمه

 » وچئه = وچه هیسه «

 * این می خؤنه هیسه : این خونه منه

 * این می خؤنئه : این خونمه

 » خؤنئه = خؤنه هیسه «

 * پاساژ ایرأ هیسه : پاساژ اینطرفه

 * پاساژ ایرئه : پاساژ اینطرفه

 » ایرئه = ایرأ هیسه «

 » اورئه = اورأ هیسه «

 » کورئه = کورأ هیسه «

 ** جمع بندی **

# نحوه فشرده کردن در گیلکی، به کلماتی که چه به این حروف ( ی ه أ ) ختم میشوند چه نمیشوند دقت کنید

 (چی)چی هیسه » (چئه)چئه

 سهیل هیسه » سهیله

 (وچه)وچه هیسه » (وچئه)وچئه

 خوب هیسه : خوبه

 ایرأ هیسه » ایرئه

 اویه رامسر هیسه » اویه رامسره 

 رامسری هیسه » رامسرئه

 سبز هیسه » سبزه

 (اویه)اویه هیسه » (اویئه)اویئه : آنجاست

 (کویه)کویه هیسه؟ » (کویئه)کویئه؟ : کجاست؟

 

# سرف

 * تهرانی هیسم : تهرانئم » tehranem (چیزی بودن)

 * تهران هیسأم : تهرانم »  tehranəm (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسی : تهرانئی » tehraney (چیزی بودن)

 * تهران هیسأی : تهرانی » tehrani (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسه : تهرانئه » tehrane (چیزی بودن)

 * تهران هیسئه : تهرانه » tehranə (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسیم : تهرانئیم » tehraneym (چیزی بودن)

 * تهران هیسأیم : تهرانیم » tehranim (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسین : تهرانئین » tehraneyn (چیزی بودن)

 * تهران هیسأین : تهرانین » tehranin (در جایی بودن)

 * تهرانی هیسن : تهرانئن » tehranen (چیزی بودن)

 * تهران هیسأن : تهرانن » tehranən (در جایی بودن)

 

 ** × **

 

 * وشنأ : گشنه » vəshna

 * تشنأ : تشنه » təshna

 * مره : من رو / به من

 * تره : تو رو / به تو

 * مره وشنأ هیسه : من رو گرسنه است (گرسنمه)

 * مره وشنئه : گشنمه

 * تره تشنئه؟ : تشنته؟

 » تشنئه = تشنأ هیسه «

 ** جمع بندی2 **

 مره : من رو (منو) / به من (بهم) » marə

 تره : تو رو / به تو (بهت) » tərə

 شمره : شما رو / به شما » shəmərə

 أمره : ما رو / به ما » amərə

 اونه : آن را / به آن » unə

 اوشانه : آنها رو / به آنها » ushanə

 ** × **

 

 * وأنه : میل داره » vanə

 * تره چی وأنه؟ : وجودت چی میل داره؟ (یا چی میل داری؟ یا چه چیزی دوست داری داشته باشی؟)

 * مره چأیی وأنه : چای میل دارم ( یا وجودم چای میل داره)

 * مره چیزی نوأنه : چیزی میل ندارم

 * مره وشنأ نییه : گشنم نیست

 * شمره چی وأنه؟ : چی میل دارید؟

 * أمره آو وأنه : آب میل داریم

 * شمره تشنئه؟ : تشنتونه؟

 * نه، أمره وشنئه : نه، گشنمونه

 * چأیی : چای » chayi

 * آو : آب » aav

 ** جمع بندی3 **

 مره وأنه

 تره وأنه

 أمره وأنه

 شمره وأنه

 اونه وأنه

 اوشانه وأنه

 ** × **

 «« مرور لغات »»

 * هنده : بازم

 * نی : هم / نیز

 * برجه : بیرون

 * وچه : پسر

 * لاکو : دختر

 * خاخور : خواهر

 * برأر : برادر

 * خؤره : خودم / خودت / ...

 * ده : دیگه

 * چره : چرا

 * خا : باشه

 * کمتان : کدامیک

 * آها : آره

 * کویه : کجا

 * کویأن : کجاها

 * سر : رو

 * بون : زیر

 * مئن : تو / داخل

 * ور : پیش / کنار

 

 »» چند لغت جدید ««

 * خوجیر : خوب

 * کسن : هم »  kasən

 » کسنˇ ور : پیش هم »

 » کسنˇ همرأ : با هم

 » کسنه : به هم / هم رو

 » کسن کسن : همدیگر

 » کسن کسنه : به همدیگر / همدیگر رو

 * جیر : پایین

 * جیرأ : پایین دست

 * جؤر : بالا

 * جؤرأ : بالا دست

 * لک : کنار » lak

 » رودخؤنه لک : کنار رودخونه

 » دریا لک : کنار دریا

 » جاده لک : کنار جاده

 * بییه : بیا » biye

 * نییه : نیا » niye

 * نییه : نیست » niye

 * هیسه : است

 

 مکالمه

 

 + تره وشنئه؟

 -  نه، مره وشنأ نییه، مره تشنئه

 + چأیی خوبه؟

 -  نه، مره چأیی نوأنه

 + تره چی وأنه؟

 - سردˇ آو

 + بییه اینم تی سردˇ آو، تو مره بؤگو تی رفیق علی چابکسرئه؟

 -  آها چابکسرˇ شئه

 + رضا چی؟

 - اون نی چابکسرئه

 + کسنˇ برأر ده؟

 -  آها، چی بؤ مگه؟

 + هیچچی، کسنˇ همرأ هیسابؤن

 -  کویه هیسابؤن؟

 +  دریا لک هیسابؤن

 

 قسمت 9 رو در اینجا دیدن کنید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۳:۵۷
بخساد