بخساد

سلام،

می وبلاگˇنؤمِه بنأم بخساد.

بخساد فارسی مئن بونه "بدریخت"، ایسه چره بخساد !؟  دلیل خاصی ندأره کلمه قشنگی هیسه از لحاظ نوشتاری.

گیلکئ علاقمندم ؤ  گیلکی نویسئ دوس دأرم، هین دؤنی ای وبلاگه راه توأدَم  ؤ امیدوارم شمرِه خؤش بییه.

 .