بخساد

آخرین مطالب

۱ مطلب با موضوع «ترجمه‎گری ترفندان» ثبت شده است

ایندر خۊ هخسا بؤدۀم اۊ تجربیاتی که گیلکی نویسی مئن طی این چند ساله بدس بیأردأمء شیمی همرأ درمیان بنم ؤ هۊنِ ور پیشنهاداتی أنی بدأ دأرم که اۊمیدوأرم در صۊرت نیاز کارأگیرین.


۱. تبدیل کلمات ING دار به گیلکی

۲. Hyper

۳. Organized

۴. Based-

۵. Inform

۶. be+...ing

۷. had+pp


ای سیائه تترج ویشترابۊنه. اگر خأسه-بۊم خلاصه-ىی بؤگؤم از مواردی که جؤرتر تؤضیح بدأم دأریم:

Talk : گب/ گب زأن

Talking : گب‎زنی

Is talking : گب زأ دره

had talked : گب بزأ بؤ

has talked : گب بزأ بؤبؤ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۴ ، ۱۵:۲۲
بخساد