بخساد

دوشنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۰۷ ب.ظ

۲

آموزش زبان گیلکی؛ گویش صومعه سرا

دوشنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۰۷ ب.ظ


 گویش مورد استفاده از زبان گیلکی مربوط به غرب گیلان (سوماسرا) میباشد.

 

 * سلام، خؤبی؟ : سلام خوبی؟ » khobi / xobi

 * خوب ایسی؟ : خوب هستی ؟ » ایسی  isi (هستی)

 * مرسی ممنون، تو خؤبی؟

 * شومان خؤب ایسید؟ : شما خوب هستید؟ » ایسید isid (هستین)

 * شومان : شما shuman

 * شومان ایسید؟ : شما هستید؟

 * امان خؤب ایسیم : ما خوب هستیم isim

 * امان : ما amaan

 * امان ایسیم : ما هستیم

 * من : من

 * من سهیل ایسم : من سهیل هستم isəm

 * من سهیلم : من سهیلم sohei ləm

 * اوشان کی ایسن؟ : آنها کی هستند؟ oushan

 * اون چی ایسه؟ : اون چی هست؟

 ** جمع بندی **

 ضمایر »

 مفرد : من man (من) - تو tu (تو) - اون un (اون) - أن an (این)

 جمع : امان aman (ما) - شومان shuman (شما) - اوشان oushan (آنها) - أشانashan (اینها)

 سرف فعل »

 ایسم isəm (هستم) - ایسی isi (هستی) - ایسه ise (هست)

 ایسیم isim (هستیم) - ایسید isid (هستین) - ایسن isən (هستن)

 ** × **

 * تو خؤبی » خوبی= خوب ایسی

 * اون خؤب ایسه؟ : اون خوب هست؟

 * اون خؤبه؟ » خوبه = خوب هیسه

 * اون کی ایسه؟ : اون کی هست؟

 * اون کیسه؟ : اون کیه؟ » kise

 »» کی ایسه = کیسه ««

 * اون چی ایسه؟ : اون چی هست؟

 * اون چیسه؟ : اون چیه؟ »  chise

 »» چی ایسه = چیسه ««

 * اوشان چیسن؟ : اونها چین؟ »  chisen

 »» چی ایسن = چیسن ««

 * اوشان کیسن؟ : اونها کین؟ »  kisen

 »» کی ایسن = کیسن ««

 ** جمع بندی **

 # ضمایر چسبان در گیلکی غرب گیلان (صومعه سرا) بدین صورت میباشد

  م - ی - ه - یم - ید - ن

  توجه شود قبل از ضمایر چسبان اول شخص مفرد، سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع شوا (ə) میآید برای مثال

 * من ایسم mu isəm

 * اوشان ایسن oushan isən

 ** × **

 * تی قوربان : قوربونت » تی (ضمیر ملکیه مانند your در انگلیسی)

 * تی حال خؤب ایسه؟ : حالت خوب هست؟ » ایسه isə (هست)

 * تی حال : حالت

 * می حال خؤب ایسه : حالم خوبه

 * می حال : حالم » می (ضمیر ملکیه مانند my در انگلیسی)

 * تی نام چی ایسه؟ : اسمت چی هست؟

 * تی نام : اسمت » nam

 * تی نام چیسه؟ : اسمت چیه » چی ایسه ---> چیسه chise

 * می نام سهیله : اسمم سهیله 

 * می نام سهیل ایسه : اسمم سهیل هست

 * مو سهیل ایسم : من سهیل هستم »  ایسم isəm (هستم)

 * شیمی کار چی ایسه (چیسه)؟ : کارتون چیه؟ » شیمی (ضمیر ملکیه مانند your در انگلیسی)

 * أمی شغل کشاورزی ایسه : شغلمون کشاورزی هست

 * أمی شغل کشاورزیه : شغلمون کشاورزیه

 »» کشاورزی ایسه = کشاورزیه ««

 ** جمع بندی **

 ضمایر ملکی »

 مفرد : می mi  - تی ti - اونه une - أنه ane

 جمع : أمی ami - شیمی shimi - اوشانه ushane -أشانه ashane

 ** × **

 * شیمی حال خؤب ایسه؟ : حالتون خوبه

 * نه، می حال خؤب نییه : نه حالم خوب نیست » نییه ni yə (نیست)

 * شومان خوب ایسید؟ : شما خوبین؟ » شومان shuman (شما)

 *  نه، امان خؤب نییم : نه ما خوب نیستیم » نی ییم ni yim (نیستیم)

 * اون علی ایسه؟ : اون علی هست؟

 * اون علیه؟ : اون علیه؟

 * نه اون علی نییه : نه اون علی نیست

 * نه من علی نییم : نه من علی نیستم » نییم ni yəm

 ** جمع بندی **

 سرف فعل »

 مفرد : نییم niyəm (نیستم) - نییی niyi (نیستی) - نییه niyə (نیست)

 جمع : نیییم niyim (نیستیم) - نییید niyid (نیستین) - نیین niyən (نیستند)

 ** × **

 * اونه نام چی بو ؟ : اسمش چی بود؟ » اونه (his/her) -  بو boo(بود)

 »» اونه نام = اونˇنام = oun ə nam ««

 * اوشانه کار چی بو؟ : کار آنها چی بود؟

 »» اوشانه کار = اوشانˇکار = oushan ə kar ««

 * اون چی بو؟ : اون چی بود

 * اوشان چی بون؟ : آنها چی بودند » اوشان (آنها) - بون boon (بودند)

 * تو استقلالی نیبی؟ : تو استقلالی نبودی؟ » بی (بودی) / نیبی nibi (نبودی)

 * آها بوم ولی ده نییم : آره بودم ولی دیگه نیستم » آها (آره) / ده (دیگه)

 ** جمع بندی2 **

 سرف فعل بودن »

 مفرد : بوم boom (بودم) - بی bi (بودی) - بو boo (بود)

 جمع : بیم bim (بودیم) - بید bid (بودید) - بون boon (بودند)

 سرف فعل نبودن »

 مفرد : نوبوم nooboom (نبودم) - نیبی nibi (نبودی) - نوبو nooboo (نبود)

 جمع : نیبیم nibim (نبودیم) - نیبید nibid (نبودید) - نوبون nooboon (نبودند)

 ** × **

 * من پرسپولیسی ایسم : من پرسپولیسی هستم » ایسم isəm

 * من استقلالی بوم : من استقلالی بودم » بوم boom

 * من خانه ایسام : من خونه هستم » ایسام isam

 * من خانه ایسابوم : من خونه بودم » ایسابوم isaboom

 * نکته مهم : در زبان گیلکی بودن با در جایی بودن فرق میکنه

 * امان آلمانی ایسیم : ما آلمانی هستیم

 * امان آلمان ایساییم : ما آلمان هستیم

 * امان آلمانی نیییم : ما آلمانی نیستیم

 * امان آلمان نئساییم : ما آلمان نیستیم

 * شومان آلمانی بید : شما آلمانی بودید

 * شومان آلمان ایسابید : شما آلمان بودید

 * شومان آلمانی نیبید : شما آلمانی نبودید

 * شومان آلمان نئسابید : شما آلمان نبودید

 ** جمع بندی3 **

 سرف فعل بودن در جایی » حال

  مفرد : ایسام isam (هستم) - ایسایی isayi (هستی) - ئسئه es'e (هست)

 جمع : ایساییم isayim (هستیم) - ایسایید isayid (هستید) - ایسان isan (هستند)

 سرف فعل نبودن در جایی » حال

  مفرد : نئسام nesam (نیستم) - نئسایی nesayi (نیستی) - نئسئه nes'e (نیست)

 جمع : نئساییم nesayim (نیستیم) - نئسایید nesayid (نیستید) - نئسان nesan (نیستند)

 سرف فعل بودن در جایی » گذشته

  مفرد : ایسابوم hisabom (بودم) - ایسابی hisabi (بودی) - ایسابو hisabo (بود)

 جمع : ایسابیم hisabim (بودیم) - ایسابید isabid (بودید) - ایسابون hisabon (بودند)

 سرف فعل نبودن در جایی » گذشته

  مفرد : نئسابوم nesabom (نبودم) - نئسابی nesabi (نبودی) - نئسابو nesabo (نبود)

 جمع : نئسابیم nesabim (نبودیم) - نئسابید nesabid (نبودید) - نئسابون nesabon (نبودند)

 ** × **

 * من رامسری ایسم : من رامسری هستم

 * من رامسر ایسام : من رامسر هستم » بودن در جایی

 * من رامسری نییم : من رامسری نیستم

 * من رامسر نئسام : من رامسر نیستم » بودن در جایی

 * من رامسری بوم : من رامسری بودم

 * من رامسر ایسابوم : من رامسر بودم » بودن در جایی

 * من رامسری نوبوم : من رامسری نبودم

 * من رامسر نئسابوم : من رامسر نبودم » بودن در جایی

 ** جمع بندی4 **

# بودن در جایی

 * من ایسابوم (بودم) / ایسام (هستم)

 * تو ایسابی (بودی) / ایسایی (هستی)

 * اون ایسابو (بود) / ئسئه (هست)

 * امان ایسابیم (بودیم) / ایساییم (هستیم)

 * شومان ایسابید (بودید) / ایسایید (هستید)

 *اوشان ایسابون (بودند) / ایسان (هستند)

# بودن

 * من بوم (بودم) / ایسم (هستم)

 * تو بی (بودی) / ایسی (هستی)

 * اون بو (بود) / ایسه (هست)

 * امان بیم (بودیم) / ایسیم (هستیم)

 * شومان بید (بودید) / ایسید (هستید)

 * اوشان بون (بودند) / ایسن (هستند)

 ** × **

 * کایا : کجا

 * کایا ایسابی؟ : کجا بودی؟

 * کایا ایسایی؟ : کجا هستی؟

 * کایا ایساییی؟ : کجایی؟

 * علی کایا ئسئه؟ : علی کجاست؟

 * علی بیرون ئسئه : علی بیرونه

 

 مکالمه گیلکی a

 

 

 -  الؤ، سلام

 + سلام،  شومان ؟

 -  من علی ایسم، شومان ؟

 + من بهرام ایسم

 -  خوب ایسین شومان ؟

 + تی قوربان

 -  نیما نئسئه ؟

 + نه نیما خانه نئسئه، بیرونه ئسئه

 -  ببخشید نیما دیروزم خانه نئسابو ؟

 + نه دیروزم خانه نئسابو، شیمی نام چی بو؟

 -  می نام علی ایسه

 + شومان نیما همکار ایسین؟

 -  آها من نیما همکار ایسم

 + ××××

 -  ××××

 

 # سعی کنید قسمت اول رو بارها و بارها بخونید و فرق میان بودن و بودن در جایی رو به خوبی فرا بگیرید

 ماهم در ادامه آموزش به فواصل برایتان بازگو خواهیم کرد

 

نظرات  (۲)

با تشکر


خاهشن صومعه‌سرا نأ
سوماسرا
صومعه سرا با رشتی فرق داره؟ 
ما معمولا نمیگیم "رامسری ایسم" میگیم رامسره شین ایسم"
پاسخ:
بله کمی تا حدودی با هم فرق داره..
بله کاملا درسته.. معمولا از "شین" استفاده می‌کنن
ممنون

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی