بخساد

پنجشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۰۹ ب.ظ

۹

آموزش زبان گیلکی؛ مکالمه (9)

پنجشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۰۹ ب.ظ

 قسمت 8 رو در اینجا دیدن کنید.

 

 ** یادآوری **

 * کویأن : کجاها

 * کویأن نئه؟ : کجاست؟ » نئه (در جایی بودن برای اشیا)

 * خوب هیسی؟ : خوب هستی؟ » هیسی (چیزی بودن)

 * کویأن هیسأی؟ : کجا هستی؟ » هیسأی (در جایی بودن برای انسان)

 * کویأن دری؟ : کجا هستی؟ » دری (در جایی بودن اعم از جاندار و غیرجاندار)

 * مو گیلان درم : من گیلان هستم

 * مو گیلان شؤ درم : من دارم گیلان میرم

 * درم : هستم

 * شؤ درم : دارم میرم

 * زأ درم : دارم میزنم

 * گب زأ درم : دارم حرف میزنم

 * مو گیلکی گب زأ درم : من دارم گیلکی حرف میزنم (صحبت میکنم)

 * چیکار دری؟ : داری چیکار میکنی؟

 * چیکار گوت دری؟ : چیکار داری میکنی؟

 * آمو آشپزی گوت دریم : ما داریم آشپزی میکنیم

 * بورمه گوت درن : دارن گریه میکنند

 * بورمه : گریه » burmə

 ** × **

 

 * برجه : بیرون » barjə

 * مو پرسپولیسی بؤم : من پرسپولیسی بودم » بؤم (چیزی بودن)

 * مو برجه هیسابؤم : من بیرون بودم » هیسابؤم (در جایی بودن)

 * مو شیراز درم : من شیراز هستم

 * مو شیراز دؤبؤم : من شیراز بودم

 * دؤبؤم : بودم » dobom

 * مو شیراز شؤ درم : من شیراز دارم میرم

 * مو شیراز شؤ دؤبؤم : من داشتم شیراز میرفتم

 * شؤ دؤبؤم : داشتم میرفتم

 * شؤ درم : دارم میرم

 * زأ درم : دارم میزنم

 * زأ دؤبؤم : داشتم میزدم

 * زأ دبی : داشتی میزدی » دبی debi

 * گب زأ دبی : داستی حرف میزدی

 * گب زأ دبین : داشتید حرف میزدید » debin

 * گب زأ دبیم : داشتیم حرف میزدیم » debim

 ** جمع بندی **

 # سرف

 درم / دری / دره

دریم / درین / درن

 # سرف

 دؤبؤم dobom / دبی debi / دؤبؤ dobo

 دبیم debim / دبین debin / دؤبؤن dobon

 ** × **

 

 * دیروزؤن : دیروز » diruzon

 * دیروزؤن کویه شؤ دبین؟ : دیروز کجا داشتید میرفتید؟

 * شؤ دبین : داشتید میرفتید

 * آمو شؤ دبیم خؤنه : ما داشتیم میرفتیم خونه

 * چی بؤ مگه؟ : چی بود مگه؟

 * چی هیسه مگه؟ : چی هست مگه؟

 * چئه مگه؟ : چیه مگه؟

 * او روزؤن : اون روز

 * کو روزؤن؟ : کدوم روز؟

 * هو روزؤن : همون روز

 * برأ کمی روزؤن؟ : بابا کدام روز؟

 * أی برأ : أی بابا

 * کمی : کدام » kemi

 * کو : کدوم » ku

 * اورا : اونطرف

 * هورا : همون طرف

 * هیرا : همین طرف

 * ایرا : اینطرف

 ** جمع بندی2 **

 اون : آن

 او : ضمیر اشاره » او روزؤن : اون روز

 هون : همون

 هو : ضمیر اشاره » هو روزؤن : همون روز

 این : این

 ای : ضمیر اشاره » ای کتاب : این کتاب

 هین : همین

 هی : ضمیر اشاره » هی کتاب : همین کتاب

 کون : کدوم

 کو : واسه اشاره » کو کتاب؟ : کدوم کتاب

 کمین : کدام

 کمی : واسه اشاره » کمی کتاب؟ : کدام کتاب؟

 ** × **

 

 * اوشان کویه شؤ دؤبؤن؟ : آنها کجا داشتند میرفتند؟

 * اون اویه چیکار گوت دؤبؤ؟ : او آنجا چیکار داشت میکرد؟

 * گوت دؤبؤ : داشت میکرد

 * چیکار گوت دره؟ : چبکار داره میکنه؟

 * چیکار گوت دؤبؤ؟ : چیکار داشت میکرد؟

 * چیکار دره؟ : چبکار داره میکنه؟ » گوت ---> پنهان

 * چیکار دؤبؤ؟ : چیکار داشت میکرد؟ » گوت ---> پنهان

 * گب زأ دؤبؤ : داشت حرف میزد

 ** جمع بندی3 **

 # سرف

 شؤ دری : داری میری

 شؤ دننی : داری نمیری

 شؤ دبی : داشتی میرفتی

 ........... : داشتی نمیرفتی

 ** × **

 

 * خؤنه شؤ دبی؟ : خونه داشتی میرفتی؟

 * خؤنه شؤ دننه بی؟ : خونه داشتی نمیرفتی؟

 * شؤ دننه بی : داشتی نمیرفتی

 * آمو شؤ دننه بیم : ما داشتیم نمیرفتیم

 * شومو زأ دننه بین : شما داشتید نمیزدید

 * اون شؤ دننه بؤ : اون داشت نمیرفت

 * اون شؤ دننه : اون داره نمیره

 * اون شؤ دؤبؤ : اون داشت میرفت

 * اون شؤ دره : اون داره میره

 ** جمع بندی4 **

 # سرف

 دؤبؤ / دبی / دؤبؤ

 دبیم / دبین / دؤبؤن

 # سرف

 دننه بؤم / دننه بی / دننه بؤ

 دننه بیم / دننه بین / دننه بؤن

 ** × **

 

 * هچی : الکی » hachi

 * مو هچی اییه هیسأم : من الکی اینجا هستم

 * مو هچی اییه راسه هیسأم : من الکی اینجا ایستاده ام

 * راسه هیسأم : ایستاده ام » rase his'e

 * شومو دیروزؤن دانشگاه شؤ دننه بین؟ : شما دیروز دانشگاه داشتیید نمیرفتید؟

 * نه، آمو دیروزؤن شؤ دننه بیم : نه، ما دیروز داشتیم نمیرفتیم

 * آمو دیروزؤن هچی خؤنه هیسأبیم : ما دیروز الکی خونه بودیم

 * او روزؤن چی؟ : اون روز چی؟

 * کو روزؤن؟ : کدوم روز؟

 * هو روزؤن ده : همون روز دیگه

 * آ'ها اون، آها او روزؤن شؤ دبیم : آهان اون، آره اون روز داشتیم میرفتیم

 ** جمع بندی5 **

 هچی : الکی

 راسه هیسئه : ایستاده / وایستاده / رو پاشه

 ** × **

 

 * شؤ درم : دارم میرم

 * همأ درم : دارم میام

 » همأ » hama

 * همأ دری : داری میای

 * کویه همأ دری؟ : کجا داری میای؟

 * خؤنه همأ دننی؟ : خونه داری نمیای؟

 * همأ دننی : داری نمیای

 * همأ دننم : دارم نمیام

 * نه مو خؤنه همأ دننم : نه من خونه دارم نمیام

 * اوشان کویه همأ درن؟ : آنها کجا دارند میآیند؟

 * اوشان أمی ور همأ درن؟ : آنها پیش ما دارن میآن؟

 * اوشان که شؤ درن! : آنها که دارند میرن!

 * همأ دننن : دارند نمیان

 » دننن » dennən

 ** جمع بندی6 **

 # سرف

 همأ درم / همأ دننم

 همأ دری / همأ دننی

 همأ دره / همأ دننه

 همأ دریم / همأ دننیم

 همأ درین / همأ دننین

 همأ درن / همأ دننن

 ** × **

 

 * تو استقلالی نبی؟ : تو استقلالی نبودی؟

 » نبی » nebi

 * شؤ دؤبؤم : داشتم میرفتم

 * همأ دؤبؤم : داشتم می آمدم

 * همأ دننه بؤم : داشتم نمی آمدم

 * همأ دبی : داشتی می آمدی

 » دبی » debi

 * تو نبی او روزؤن همأ دبی؟ : تو نبودی اون روز داشتی میومدی؟

 * نه، مو نؤبؤم : نه من نبودم

 * آها مو بؤم : آره من بودم

 * آها او روزؤن مو بؤم که همأ دؤبؤم : آره اون روز من بودم که داشتم میومدم

 * کویه همأ دبی؟ : کجا داشتی میومدی؟

 * تی ور همأ دؤبؤم : داشتم پیش تو میومدم

 * تی ور : پیش تو

 * کی ور همأ دبین : پیش کی داشتید میومدید؟

 * کی ور : پیش کی

 * کی ور شؤ دبین؟ : داشتید پیش کی میرفتید

 * آمو هیچکسˇ ور شؤ دننه بیم : ما پیش هیچکس داشتیم نمیرفتیم

 * هیچکسˇ ور : پیش هیچکس

 * شؤ دننه بیم : داشتیم نمی رفتیم

 * همأ دننه بین :  داشتیم نمیومدیم

 * اوشان بازار همأ دننه بؤن؟ : آنها بازار داشتند نمیومدند؟

 * آها همأ دؤبؤن : آره داشتند میومدند

 ** جمع بندی7 **

 # سرف

 همأ دؤبؤم / همأ دننه بؤم

 همأ دبی / همأ دننه بی

 همأ دؤبؤ / همأ دننه بؤ

 همأ دبیم / همأ دننه بیم

 همأ دبین / همأ دننه بین

 همأ دؤبؤن / همأ دننه بؤن

 ** × **

 

 مکالمه

 

 

 + دیروزؤن تی برأرˇ همرأ  هیسابؤم

 -  می برأرˇ همرأ! کویه؟

 + ساحل هیسأبیم

 -  اویه چیکار دبین؟

 + شنا گوت دبیم ده

 -  می برأرم شنا دؤبؤ؟

 + آها

 -  اون که شنا بلد نؤبؤ؟

 + آها بلد نؤبؤ، در واقع مو شنا دؤبؤم، اون هچی آوˇ مئن راسه هیسابؤ 

 

 ** دوستان؛ آیا مایلید این آموزش باز هم ادامه پیدا کنه؟ لطفن نظرتون رو کامنت کنین.

نظرات  (۹)

عالی عالی عالی بود خدا قوت 
دستتون درد نکنه 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
پاسخ:
ممنون از شما که با کامنتتون به آدم دلگرمی میدین
واقعااا سپاس از تمام زحماتی ک کشیدید
فوق العاده بود. من بالشخصه خیلی استفاده کردم و بی صبرانه منتظر مکالمات جدید هستم

سلام! با سپاس فرآوان از همراهی تون

فصل اول آموزش در نُه قسمت به پایان رسید. ادامه رو میتونید از فصل دوم (قسمت اول) سر بگیرید. ممنۊن

سلام از اولش خوندم..
عاره اقا عالیه..ادامه بدین..خیلی خوب بود
سلام و سپاس
خواهش میکنم ادامه بدین
واقعا وبلاگ بی نظیریه و خیلی کمکم کرد
سلام ممنون از این کار خوبتون من شوهرم رشتی هست هروقت میرم رشت اذیت میشم چون متوجه حرفاشون نمیشم و نمیتونم خوب رابطه ایجاد کنم ولی ازین ب بعد بیشتر حرفاشونو متوجه میشم 
سلام ؛ خیلی ممنونم از زحمات ارجمند من سی و سه ساله ایران نیستم وخانواده پدریم همه گیلکی و هیچ وقت امکان یادگرفتن این زبان زیبا و دنیای محبت را نداشتم وخیلی خوشحالم اینجا رو پیدا کردم . دست گل تون درد نکنه
۱۵ بهمن ۹۶ ، ۰۹:۵۴ فرید صادقی
عرض سلام دارم گفتید اگه مایلید آموزش ادامه داشته باشد نظر بدهیم و من خواهش و تقاضا میکنم این آموزش رو قسمت هاش رو زیاد کنید و مایل هستیم از زبان شیرین و زیبای گیلکی در همه جا به کار ببریم اگه ممکنه آموزش رو بیشتر کنید با تشکر فراوان.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی