بخساد

جمعه, ۸ اسفند ۱۳۹۳، ۰۲:۱۷ ب.ظ

آموزش زبان گیلکی؛ مکالمه (1)

جمعه, ۸ اسفند ۱۳۹۳، ۰۲:۱۷ ب.ظ

 گویش مورد استفاده از زبان گیلکی مربوط به شرق گیلان (حدفاصل دو شهر کلاچای و چابکسر) میباشد.

 

 * سلام، خوبی  ...

 * خوب هیسی؟ : خوب هستی ؟ » هیسی  hisi (هستی)

 * مرسی ممنون، تو خوبی؟

 * شومو خوب هیسین؟ : شما خوب هستید؟ » هیسین hisin (هستین)

 * شومو : شما shumu

 * شومو هیسین؟ : شما هستید؟

 * آمو خوب هیسیم : ما خوب هستیم hisim

 * آمو : ما amu

 * آمو هیسیم : ما هستیم

 * مو : من mu

 * مو سهیل هیسم : من سهیل هستم hisəm

 * مو سهیلم : من سهیلم sohei ləm

 * اوشان کی هیسن؟ : آنها کی هستند؟ oushan

 * اون چی هیسه؟ : اون چی هست؟

 ** جمع بندی **

 ضمایر »

 مفرد : مو mu (من) - تو tu (تو) - اون un (اون) - این in (این)

 جمع : آمو amu (ما) - شومو shumu (شما) - اوشانoushan (آنها) - ایشانishan (اینها)

 سرف فعل »

 هیسم hisəm (هستم) - هیسی hisi (هستی) - هیسه hise (هست)

 هیسیم hisim (هستیم) - هیسین hisin (هستین) - هیسن hisən (هستن)

 ** × **

 * تو خوبی » خوبی= خوب هیسی

 * اون خوب هیسه؟ : اون خوب هست؟

 * اون خوبه؟ » خوبه = خوب هیسه

 * اون کی هیسه؟ : اون کی هست؟

 * اون کئه؟ : اون کیه؟ » کئه k'e

 »» کی هیسه = کئه ««

 * اون چی هیسه؟ : اون چی هست؟

 * اون چئه؟ : اون چیه؟ » چئه ch'e

 »» چی هیسه = چئه ««

 * اوشان چئن؟ : اونها چین؟ » چئن che'n

 »» چی هیسن = چئن ««

 * اوشان کئن؟ : اونها کین؟ » کئن ke'n

 »» کی هیسن = کئن ««

 ** جمع بندی **

 # ضمایر چسبان در گیلکی غرب مازندران و شرق گیلان همانند فارسی عامیانه میباشد

  م - ی - ه - یم - ین - ن

  توجه شود قبل از ضمایر چسبان اول شخص مفرد، سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع شوا (ə) میآید برای مثال

 * مو هیسم mu hisəm

 * اوشان هیسن oushan hisən

 ** × **

 * تی قوربان : قوربونت » تی (ضمیر ملکیه مانند your در انگلیسی)

 * تی حال خوب هیسه؟ : حالت خوب هست؟ » هیسه hisə (هست)

 * تی حال : حالت

 * می حال خوب هیسه : حالم خوبه

 * می حال : حالم » می (ضمیر ملکیه مانند my در انگلیسی)

 * تی نام چی هیسه؟ : اسمت چی هست؟

 * تی نام : اسمت » nam

 * تی نام چئه؟ (che) : اسمت چیه » چی هیسه ---> چئه ch'e

 * بخشنین شومو؟ : ببخشید شما؟ » بخشنین baxshenin (می بخشید)

 * می نام سهیله : اسمم سهیله 

 * می نام سهیل هیسه : اسمم سهیل هست

 * مو سهیل هیسم : من سهیل هستم » مو mu (من) / هیسم hisəm (هستم)

 * شیمی کار چی هیسه (چئه)؟ : کارتون چیه؟ » شیمی (ضمیر ملکیه مانند your در انگلیسی)

 * أمی شغل کشاورزی هیسه : شغلمون کشاورزی هست

 * أمی شغل کشاورزئه : شغلمون کشاورزیه

 »» کشاورزی هیسه = کشاورزئه ««

 ** جمع بندی **

 ضمایر ملکی »

 مفرد : می mi  - تی ti - اونه une - اینه ine

 جمع : أمی ami - شیمی shimi - اوشانه ushane - ایشانه ishane

 ** × **

 * شیمی حال خوب هیسه؟ : حالتون خوبه

 * نه، می حال خوب نییه : نه حالم خوب نیست » نییه ni yə (نیست)

 * شومو خوب هیسین؟ : شما خوبین؟ » شومو shumu (شما)

 *  نه، آمو خوب نیییم : نه ما خوب نیستیم » نی ییم ni yim (نیستیم)

 * اون علی هیسه؟ : اون علی هست؟

 * اون علئه؟ : اون علیه؟ » علئه al'e

 * نه اون علی نییه : نه اون علی نیست

 * نه مو علی نییم : نه من علی نیستم » نییم ni yəm

 ** جمع بندی **

 سرف فعل »

 مفرد : نییم niyəm (نیستم) - نییی niyi (نیستی) - نییه niyə (نیست)

 جمع : نیییم niyim (نیستیم) - نییین niyin (نیستین) - نیین niyən (نیستند)

 ** × **

 * اونه نام چی بؤ ؟ : اسمش چی بود؟ » اونه (his/her) -  بؤ bow (بود)

 »» اونه نام = اونˇنام = oun ə nam ««

 * اوشانه کار چی بؤ؟ : کار آنها چی بود؟

 »» اوشانه کار = اوشانˇکار = oushan ə kar ««

 * اون چی بؤ؟ : اون چی بود

 * اوشان چی بؤن؟ : آنها چی بودند » اوشان (آنها) - بؤن bown (بودند)

 * تو استقلالی نبی؟ : تو استقلالی نبودی؟ » بی (بودی) / نبی nebi (نبودی)

 * آها بؤم ولی ده نییم : آره بودم ولی دیگه نیستم » آها (آره) / ده (دیگه)

 ** جمع بندی2 **

 سرف فعل بودن »

 مفرد : بؤم bowm (بودم) - بی bi (بودی) - بؤ bow (بود)

 جمع : بیم bim (بودیم) - بین bin (بودید) - بؤن bown (بودند)

 سرف فعل نبودن »

 مفرد : نؤبؤم nobowm (نبودم) - نبی nebi (نبودی) - نؤبؤ nobow (نبود)

 جمع : نبیم nebim (نبودیم) - نبین nebin (نبودید) - نؤبؤن nobown (نبودند)

 ** × **

 * مو پرسپولیسی هیسم : من پرسپولیسی هستم » هیسم hisəm

 * مو استقلالی بؤم : من استقلالی بودم » بؤم bom

 * مو خؤنه هیسأم : من خونه هستم » هیسأم hisam

 * مو خؤنه هیسأبؤم : من خونه بودم » هیسابؤم hisabom

 * نکته مهم : در زبان گیلکی بودن با در جایی بودن فرق میکنه

 * آمو آلمانی هیسیم : ما آلمانی هستیم

 * آمو آلمان هیسأیم : ما آلمان هستیم

 * آمو آلمانی نیییم : ما آلمانی نیستیم

 * آمو آلمان نئسأیم : ما آلمان نیستیم

 * شومو آلمانی بین : شما آلمانی بودید

 * شومو آلمان هیسأبین : شما آلمان بودید

 * شومو آلمانی نبین : شما آلمانی نبودید

 * شومو آلمان نئسأبین : شما آلمان نبودید

 ** جمع بندی3 **

 سرف فعل بودن در جایی » حال

  مفرد : هیسأم hisam (هستم) - هیسأی hisay (هستی) - هیسئه his'e (هست)

 جمع : هیسأیم hisaim (هستیم) - هیسأین hisain (هستید) - هیسأن hisan (هستند)

 سرف فعل نبودن در جایی » حال

  مفرد : نئسأم nesam (نیستم) - نئسأی nesay (نیستی) - نئسئه nes'e (نیست)

 جمع : نئسأیم nesaim (نیستیم) - نئسأین nesain (نیستید) - نئسأن nesan (نیستند)

 سرف فعل بودن در جایی » گذشته

  مفرد : هیسأبؤم hisabom (بودم) - هیسأبی hisabi (بودی) - هیسأبؤ hisabo (بود)

 جمع : هیسأبیم hisabim (بودیم) - هیسأبین isabin (بودید) - هیسأبؤن hisabon (بودند)

 سرف فعل نبودن در جایی » گذشته

  مفرد : نئسأبؤم nesabom (نبودم) - نئسأبی nesabi (نبودی) - نئسأبؤ nesabo (نبود)

 جمع : نئسأبیم nesabim (نبودیم) - نئسأبین nesabin (نبودید) - نئسأبؤن nesabon (نبودند)

 ** × **

 * مو رامسری هیسم : من رامسری هستم

 * مو رامسر هیسأم : من رامسر هستم » بودن در جایی

 * مو رامسری نییم : من رامسری نیستم

 * مو رامسر نئسأم : من رامسر نیستم » بودن در جایی

 * مو رامسری بؤم : من رامسری بودم

 * مو رامسر هیسابؤم : من رامسر بودم » بودن در جایی

 * مو رامسری نؤبؤم : من رامسری نبودم

 * مو رامسر نئسابؤم : من رامسر نبودم » بودن در جایی

 ** جمع بندی4 **

# بودن در جایی

 * مو هیسأبؤم (بودم) / هیسأم (هستم)

 * تو هیسأبی (بودی) / هیسأی (هستی)

 * اون هیسأبؤ (بود) / هیسئه (هست)

 * آمو هیسأبیم (بودیم) / هیسأیم (هستیم)

 * شومو هیسأبین (بودید) / هیسأین (هستید)

 *اوشان هیسأبؤن (بودند) / هیسأن (هستند)

# بودن

 * مو بؤم (بودم) / هیسم (هستم)

 * تو بی (بودی) / هیسی (هستی)

 * اون بؤ (بود) / هیسه (هست)

 * آمو بیم (بودیم) / هیسیم (هستیم)

 * شومو بین (بودید) / هیسین (هستید)

 * اوشان بؤن (بودند) / هیسن (هستند)

 ** × **

 * کویه : کجا

 * کوی : کجا

 * کویه هیسأبی؟ : کجا بودی؟

 * کویه هیسأی؟ : کجا هستی؟

 * کوی هیسأی؟ : کجایی؟

 * علی کوی هیسئه؟ : علی کجاست؟

 * علی برجه هیسئه : علی بیرونه » برجه : بیرون

 ** جمع بندی5 **

 کوی و کویه هردو به یک معنا میباشند فقط یک تفاوت جزئی دارن که در ادامه خواهیم گفت

 ** × **

 مکالمه گیلکی a

 

 

 -  الؤ، سلام

 + سلام، بخشنین شومو ؟

 -  مو علی هیسم، شومو ؟

 + مو بهرام هیسم

 -  خوب هیسین شومو ؟

 + تی قوربان

 -  نیما نئسئه ؟

 + نه نیما خؤنه نئسئه، برجه هیسئه

 -  ببخشید نیما دیروزم خؤنه نئسابؤ ؟

 + نه دیروزم خؤنه نئسابؤ، شیمی نام چی بؤ؟

 -  می نام علی هیسه

 + شومو نیما همکار هیسین؟

 -  آها مو نیما همکار هیسم

 + ××××

 -  ××××

 

 # سعی کنید قسمت اول رو بارها و بارها بخونید و فرق میان بودن و بودن در جایی رو به خوبی فرا بگیرید

 ماهم در ادامه آموزش به فواصل برایتان بازگو خواهیم کرد

 برای دیدن قسمت 2 میتونید در اینجا کلیک کنید.

نظرات  (۲۳)

خیلی عالیه...   من خیلی دنبال متد نرم افزار و اینجور چیزا برای یاد گرفتن زبان گیلکی بودم اما متاسفانه خیلی کم و ساده بودن اما این سایت خیلی عالی و مفید آموزش میده..   خوشحالم تو این سایت عضو شدم..
پاسخ:

خوب خدا رو شکر

ما هم خوشحالیم که با شما هستیم ;)

۱۱ تیر ۹۴ ، ۰۲:۴۸ مانی معصومی راد
آقا دستتون طلا ایتو آموزش تخخصی گیلکیه بوجور بنه 
دس طلا
پاسخ:
    تی قوربان
۰۱ آذر ۹۴ ، ۲۰:۰۶ کرمانجیان
دەست شیمی دەرد نوکونە
پاسخ:

ممنون؛ ممنون از اینکه خو کامنت نأنِ همرأ أمره دلگرمی دنین

۲۲ دی ۹۴ ، ۲۰:۴۱ محمدرضا حسین آبادی
سلام عالی بود۰

سلام خیلی عالی بود واقعا ببخشید یه سوال الان رشتی بااینایی که یاد دادین فرق داره؟!؟!؟!کاش فایل صوتی هم میزاشتین که کاملا با گویش اشنا میشدیم
پاسخ:

سلام

کمی تا حدودی فرق داره؛ به عنوان مثال: «هیسه» در گویش رشتی «ایسه» تلفظ می‎گردد. و یا ضمایر در گویش رشتی متفاوته!

فارسی (گیلکی قاسم‎آبادی/ گیلکی رشتی):

من (مو/ من).. تو (تو/ تو).. او (اون/ اون)

ما (آمو/ أمان).. شما (شومو/ شومان).. آنها (اوشان/ اوشان).. اینها (ایشان/ أشان)

حتما! در آیندۀ خیلی نزدیک هم فایل صوتی خواهیم گذاشت و هم به گویش رشتی نیم‎نگاهی خواهیم انداخت.

سلام 
ممنون 
عالیه. 
من عاشق یادگرفتن گویش ها و زبانهای اقوام ایرانی هستم
ان شالله کو موفق و موید باشید
سلام باتشکر از مطلب خوبتون.
میخواستم بدونم معنی موفق باشید ؛ خواهش میکنم و ماشالله به زبان گیلکی چی میشه؟
پاسخ:

سلام؛ مرسی ممنون

موفق بِبین

خواهش کونم

ماشالله

۲۳ تیر ۹۵ ، ۱۰:۵۶ یک همشهری رودسری
ممنونم از تلاشی که کردید و این آموزش و گردآوری کردید.خسته نباشی.خیلی استفاده کردم.
پاسخ:
ممنون از شما.. نظر لطفتونه

خیلی عالی دستتون درد نکنه من تبری هستم ولی خیلز دوست دارم گیلکی یاد بگیرم 
و ترکی ان شاءالله که لهجه ترکیم اموزش بدین
ممنون
  خیلی دوست دارم گیلکی یاد بگیرم .  امیدوارم مکالمات صوتی هم داشته باشیم مخصوصاً برای من که تازه شروع بیاد گرفتن زبان گیلکی نموده ام.    بقول ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ﺑﻞ نویسنده مردمی آلمانی : ﭘﺴﺮم 
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﻟﻬﺠﻪ ﺩﺍﺭﺩ ، ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ!
 سپاس موفق باشید.
ببخشین اگه میشه بگین صبح بخیر و ظهر بخیر به گیلکی چی میشه
ممنون از سایت بی نظیرتون
پاسخ:
همون می‌شن!
با سلام از سایت خوب همچنین از مطالب خوبتون تشکر میکنم خیلی دوست دارم زبان گیلکی یاد بگیرم چون خانمم شمالی من آذری هستم 

۲۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۸:۴۶ امید توکل نژاد
سلام از طریق چه منبعی میتونم‌ گویش کیاشهر ی یاد بگیرم ؟
۱۴ مهر ۹۶ ، ۲۰:۴۴ امیر کاسپین
سلام     عیه باموم  تا ایچی تره بگم
اگر عن تی یاد دهنه زای
ناخوایه یاد دهن
تومام تی او جوملی هان ایشتیباه بو
عتو دوروست نیه زای     بوشو بیشتر موطالعه بوکون  بد بیه
امی زبان درس دهن
عتو ایشتیباهه
تی ناز قوربان
سلام ممنونم از آموزش خوبتون ،
لطفا گویش رشتی هم آموزش بدید خیلی علاقه دارم واینکه کارآمدتر هس 
بازم ممنون 🌸🌸🌸
سلام ممنونم از آموزش خوبتون ،
لطفا گویش رشتی هم آموزش بدید خیلی علاقه دارم واینکه کارآمدتر هس 
بازم ممنون 🌸🌸🌸
بشو تی کچه برس یعنی چی
۱۵ بهمن ۹۶ ، ۰۹:۵۲ فرید صادقی
عرض سلام دارم اگه مشکلی نداشته باشه با عرض معذرت میخوام بدونم آقای معصومی راد فرمودند (بوجور بنه) در صورت امکان هم تلفظش رو بگید هم معنی با تشکر فراوان.زیباترین سایت بهترین سایت هست برای آموزش زبان گیلکی یعنی با این 9 قسمت هر کسی میتونه به زبان زیبا و شیرین شیرین گیلکی حرف بزنه خیلی ممنون
سلام و خسته نباشید 
آموزش هاتون عالیه من کلی دنبال یه همچین وب سایتی بودن  ولی پیدا نمیکردم ...
دمتون گرم کارتون عالیه  
تی قوربان
شیمی دست درد نوکونه. مره خوش بومه
سلام اگه میشه به گویش رشتی هم نگاهی بندازین واقعا نیازه که یاد بگیرم ...
ممنون از لطفتون

تولدت مبارک به گیلکی چی میشه

پاسخ:
به گویش رشتی: تی تولد تره مبارک ببه
به گویش لاهیجانی: تی تولد تئه مبارک ببی
به گویش دیلمی: تی تولد تره مبارک ببون

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی